Quyết định 01/2022/QĐ-UBND

Quyết định 01/2022/QĐ-UBND bãi bỏ một phần Quyết định 003/QĐ-UBND Quận 10 Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2022/QĐ-UBND bãi bỏ một phần Quyết định 003/QĐ-UBND Quận 10 Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 10
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2022/QĐ-UBND

Quận 10, ngày 26 tháng 8 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ MỘT PHẦN QUYẾT ĐỊNH SỐ 003/QĐ-UBND NGÀY 14 THÁNG 02 NĂM 2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG KINH TẾ QUẬN 10

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị định số 33/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phthuộc tỉnh;

Căn cứ Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định s 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phthuộc tỉnh, thành phtrực thuộc trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cp huyện;

Căn cứ Thông tư số 05/2022/TT-BKHĐT ngày 06 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BKHCN ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tnh, cấp huyện;

Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công thương hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Kinh tế tại Tờ trình s 222/KT ngày 29 tháng 7 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ một số quy định của Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế Quận 10 ban hành kèm theo Quyết định số 003/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Quận 10

1. Bỏ cụm từ “đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân” tại khoản 2 Điều 1.

2. Bỏ cụm từ “giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh” tại điểm đ khoản 1 Điều 2.

3. Bỏ cụm từ “giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh” tại điểm a khoản 2 Điều 2.

4. Bãi bỏ điểm c khoản 2 Điều 2.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2022.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Kinh tế, Trưởng Phòng Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân Quận 10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 14 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Nội vụ/TP;
- S
KH&ĐT/TP;
- Sở Tư pháp/TP;
- Trung tâm Công báo/TP;

-TT QU-UBND/Q10;
- UB MTTQVN/Q10;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND/Q10;
- VP UBND/Q10: C, PCVP;
- Lưu: VT
, PKT.Đáng.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Hường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2022/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2022/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/08/2022
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2022/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 01/2022/QĐ-UBND bãi bỏ một phần Quyết định 003/QĐ-UBND Quận 10 Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 01/2022/QĐ-UBND bãi bỏ một phần Quyết định 003/QĐ-UBND Quận 10 Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu01/2022/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhQuận 10
        Người kýNguyễn Thị Thu Hường
        Ngày ban hành26/08/2022
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 01/2022/QĐ-UBND bãi bỏ một phần Quyết định 003/QĐ-UBND Quận 10 Hồ Chí Minh

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2022/QĐ-UBND bãi bỏ một phần Quyết định 003/QĐ-UBND Quận 10 Hồ Chí Minh

              • 26/08/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực