Quyết định 01/QĐ-BCĐXDCLQG

Nội dung toàn văn Quyết định 01/QĐ-BCĐXDCLQG 2023 Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng


BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG
CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA
PCTN ĐẾN NĂM 2030
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/QĐ-BCĐXDCLQG

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ĐẾN NĂM 2030

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ĐẾN NĂM 2030

Căn cứ Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2030;

Theo đề nghị của Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Chỉ đạo xây dựng Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2030.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2030.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan, tổ chức có liên quan và các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2030 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Thành viên Ban Chỉ đạo;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: V.I, PL, NC, TKBT, TH;
- Lưu: VT, BCĐXDCLQG (2b). L.v.Dũng.

TRƯỞNG BAN
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Minh Khái

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ĐẾN NĂM 2030
(Kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BCĐXDCLQG ngày 30 tháng 01 năm 2023 của Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2030)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức các hoạt động nhằm chỉ đạo việc triển khai xây dựng và hoàn thành, trình Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng (PCTN) đến năm 2030.

2. Yêu cầu

Việc xây dựng Chiến lược phải bảo đảm khẩn trương, đáp ứng yêu cầu về nội dung theo Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ; phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, kết quả tổng kết Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

II. NỘI DUNG

1. Chỉ đạo xây dựng đề cương chi tiết của Chiến lược.

2. Chỉ đạo xây dựng dự thảo Chiến lược, bảo đảm bao quát các nội dung chủ yếu sau:

a) Bối cảnh, quan điểm, mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể của Chiến lược.

b) Nhiệm vụ, giải pháp trên các mặt công tác PCTN:

- Hoàn thiện thể chế, chính sách kinh tế - xã hội và PCTN;

- Tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của, chính sách, pháp luật về PCTN, xây dựng văn hóa liêm chính.

- Phòng ngừa tham nhũng trong khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước.

- Phát hiện, xử lý tham nhũng.

- Thu hồi tài sản tham nhũng.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTN.

- Hợp tác quốc tế, thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

c) Lộ trình và việc tổ chức thực hiện (bao gồm khung kế hoạch cụ thể thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu của Chiến lược).

3. Chỉ đạo thực hiện các thủ tục trình Chính phủ ban hành Chiến lược.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG BAN CHỈ ĐẠO

1. Đồng chí Lê Minh Khái - Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo:

Chỉ đạo, điều hành chung các hoạt động của Ban Chỉ đạo; chủ trì, kết luận các phiên họp của Ban Chỉ đạo; trình Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2030.

2. Đồng chí Đoàn Hồng Phong - Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó trưởng Ban thường trực:

Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo; đề xuất Trưởng Ban chỉ đạo tổ chức các cuộc họp Ban Chỉ đạo; chủ trì chỉ đạo Tổ công tác liên ngành xây dựng đề cương, dự thảo nội dung Chiến lược và chuẩn bị hồ sơ, thủ tục báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo để trình Chính phủ ban hành Chiến lược.

3. Các đồng chí Phó Trưởng ban Chỉ đạo:

Phối hợp với đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực giúp Trưởng Ban Chỉ đạo chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo; tham gia chỉ đạo việc xây dựng đề cương, dự thảo nội dung Chiến lược và việc chuẩn bị hồ sơ trình Chính phủ ban hành Chiến lược.

4. Đồng chí Bùi Ngọc Lam, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành:

Trực tiếp chỉ đạo, điều hành Tổ công tác liên ngành thực hiện việc xây dựng đề cương, dự thảo nội dung Chiến lược và chuẩn bị hồ sơ trình Chính phủ và thực hiện các nhiệm vụ khác theo Quyết định của Trưởng Ban Chỉ đạo về việc thành lập Tổ công tác liên ngành, giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Chiến lược.

5. Các đồng chí thành viên khác của Ban Chỉ đạo:

Tham gia chỉ đạo việc xây dựng đề cương, nội dung Chiến lược và việc chuẩn bị hồ sơ trình Chính phủ ban hành Chiến lược.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổ công tác liên ngành xây dựng đề cương chi tiết, xin ý kiến các đồng chí trong Ban Chỉ đạo và trình Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó Trưởng ban Thường trực phê duyệt, xong trước ngày 30 tháng 01 năm 2023.

2. Tổ công tác liên ngành xây dựng dự thảo Chiến lược và chuẩn bị hồ sơ trình Chính phủ, xin ý kiến các đồng chí trong Ban Chỉ đạo và trình Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó Trưởng ban Thường trực xét duyệt, xong trước ngày 10 tháng 3 năm 2023.

3. Ban Chỉ đạo họp thảo luận, thông qua dự thảo Chiến lược và hồ sơ trình Chính phủ: dự kiến ngày 15 tháng 3 năm 2023.

4. Hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ: trước ngày 31 tháng 3 năm 2023.

5. Thanh tra Chính phủ chủ trì bố trí kinh phí và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ công tác liên ngành.

Trên đây là Kế hoạch của Ban Chỉ đạo xây dựng Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2030. Yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/QĐ-BCĐXDCLQG

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/QĐ-BCĐXDCLQG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/01/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/QĐ-BCĐXDCLQG

Lược đồ Quyết định 01/QĐ-BCĐXDCLQG 2023 Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 01/QĐ-BCĐXDCLQG 2023 Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu01/QĐ-BCĐXDCLQG
        Cơ quan ban hànhchống tham nhũng đến năm 2030, Ban Chỉ đạo xây dựng Chiến lược quốc gia phòng
        Người ký***, Lê Minh Khái
        Ngày ban hành30/01/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 01/QĐ-BCĐXDCLQG 2023 Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/QĐ-BCĐXDCLQG 2023 Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng

              • 30/01/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực