Quyết định 01/QĐ-UBND

Quyết định 01/QĐ-UBND năm 2015 thu hồi và hủy bỏ Quyết định 02/2014/QĐ-UBND quy định các nhóm hàng, mặt hàng không được kinh doanh trên một số tuyến đường xung quanh các chợ do quận Thủ Đức ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 01/QĐ-UBND 2015 thu hồi hủy bỏ Quyết định 02/2014/QĐ-UBND Thủ Đức Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN THỦ ĐỨC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/QĐ-UBND

Thủ Đức, ngày 06 tháng 02 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI VÀ HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2014/QĐ-UBND NGÀY 09/5/2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC VỀ QUY ĐỊNH CÁC NHÓM HÀNG, MẶT HÀNG KHÔNG ĐƯỢC KINH DOANH TRÊN MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG XUNG QUANH CÁC CHỢ

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII về điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 40/2010/NĐ-CP">20/2010/TT-BTP ngày 30/11/2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế quận tại Tờ trình số 42/TTr-KT ngày 28 tháng 01 năm 2015 và của Trưởng phòng Nội vụ quận tại Tờ trình số 44/TTr-NV ngày 03 tháng 02 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức về quy định các nhóm hàng, mặt hàng không được kinh doanh trên một số tuyến đường xung quanh các chợ.

Lý do: Nội dung của Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND không phù hợp với quy định pháp luật từ thời điểm Quyết định được ban hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Nội vụ quận, Trưởng phòng Tư pháp, Trưởng phòng Kinh tê, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 12 phường và các tổ chức, cá nhân kinh doanh dọc theo các tuyến đường xung quanh chợ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Thanh Nhân

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 01/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 06/02/2015
Ngày hiệu lực 06/02/2015
Ngày công báo 01/04/2015
Số công báo Từ số 22 đến số 23
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 01/QĐ-UBND 2015 thu hồi hủy bỏ Quyết định 02/2014/QĐ-UBND Thủ Đức Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 01/QĐ-UBND 2015 thu hồi hủy bỏ Quyết định 02/2014/QĐ-UBND Thủ Đức Hồ Chí Minh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 01/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Huỳnh Thanh Nhân
Ngày ban hành 06/02/2015
Ngày hiệu lực 06/02/2015
Ngày công báo 01/04/2015
Số công báo Từ số 22 đến số 23
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 01/QĐ-UBND 2015 thu hồi hủy bỏ Quyết định 02/2014/QĐ-UBND Thủ Đức Hồ Chí Minh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/QĐ-UBND 2015 thu hồi hủy bỏ Quyết định 02/2014/QĐ-UBND Thủ Đức Hồ Chí Minh

 • 06/02/2015

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 01/04/2015

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 06/02/2015

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực