Quyết định 01-VPNG

Quyết định 01-VPNG năm 1975 về công bố bản quy định của Bộ Ngoại giao về hoạt động thông tin báo chí của các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam Dân chủ công hoà do Bộ trưởng Bộ ngoại giao ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 01-VPNG công bố bản quy định Bộ Ngoại giao hoạt động thông tin báo chí cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam


BỘ NGOẠI GIAO
********

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01-VPNG

Hà Nội, ngày 08 tháng 1 năm 1975

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO SỐ 01-VPNG NGÀY 8 THÁNG 1 NĂM 1975 CÔNG BỐ BẢN QUY ĐỊNH CỦA BỘ NGOẠI GIAO VỀ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN BÁO CHÍ CỦA CÁC CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO

Căn cứ Sắc lệnh số 282-SL ngày 14-12-1956 kèm theo Luật về chế độ báo chí;
Căn cứ Luật số 100-SL/L002 ngày 20-5-1957 quy định chi tiết thi hành Luật 100-SL/L 002 ngày 20-5-1957 về chế độ báo chí;
Căn cứ Chỉ thị số 67-TTg ngày 10-6-1965 của Thủ tướng Chính phủ về một số vấn đề có liên quan đến hoạt động của cơ quan đại diện nước ngoài đặt tại Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 157-CPngày 9-10-1961 quyđịnh nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Ngoại giao;
Theo đề nghệ của ông Vụ trưởng Vụ thông tin báo chí Bộ Ngoại giao.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay công bố Quy định của Bộ Ngoại giao nước Việt Nam dân chủ cộng hoà về hoạt động thông tin báo chí của các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam dân chủ cộng hoà.

Điều 2.- Quy định này có hiệu lực kể từ khi Vụ thông tin báo chí Bộ Ngoại giao có công hàm thông báo cho các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam.

Điều 3.- Các ông Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ thông tin báo chí, Vụ trưởng Vụ lễ tân Bộ Ngoại giao chịu trách nhiệm thi hành.

 

Nguyễn Duy Trinh

(Đã ký)

 

QUY ĐỊNH

CỦA BỘ NGOẠI GIAO NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ VỀ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN BÁO CHÍ CỦA CÁC CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

I. XUẤT BẢN BẢN TIN

1. Để xin giấy phép xuất bản bản tin, cơ quan đại diện nước ngoài ở Việt Nam dân chủ cộng hoà gửi công hàm tới Vụ thông tin báo chí Bộ Ngoại giao nói rõ: tên bản tin, tôn chi, mục đích, khuôn khổ, trụ sở chính thức, nhà in, số lượng và kỳ hạn phát hành của bản tin.

2. Trong thời hạn hai tháng kể từ này nhận được giấy phép, nếu bản tin không xuất bản thì giấy hép coi như không có giá trị nữa.

Nếu tự ý đình bản một thời gian quá ba tháng mà sau muốn tục bản thì phải xin phép lại.

3. Sau khi được phép xuất bản, bản tin nào thay đổi một trong những điều dưới đây đều phải làm lại thủ tục:

- Thay đổi tên bản tin;

- Thay đổi nội dung, thể tài căn bản khác với tôn chỉ, mục đích đã ghi trong giấy phép cho xuất bản.

- Thay đổi kỳ hạn phát hành.

4. Bài và ảnh sẽ đăng trên bản in phải gửi trước đến Vụ thông tin báo chí Bộ Ngoại giao. Sau ban ngày, nếu Vụ thông tin báo chí không có ý kiến gì thì có thể đưa in.

5. Nếu cơ quan đại diện nước ngoài ở Việt Nam dân chủ cộng hoà muốn in và phát phụ trương kèm theo bản tin chính, thì một tuần trước ngày phát hành phải gửi công hàm xin phép Vụ thông tin báo chí Bộ Ngoại giao, kèm theo bài và ảnh của phụ trương.

6. Nội dung bản tin phải theo đúng kỷ luật tuyên truyền của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, tóm tắt là:

a. Không tuyên truyền chống pháp luật và đướng lối chính sách của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.

b. Không tuyên truyền phá hoại sự nghiệp củng cố hoà bình, hoàn thành độc lập và dân chủ, thực hiện thống nhất của nước Việt Nam, làm giảm sút tinh thần đoàn kết, ý chí phấn đấu của nhân dân Việt Nam.

c. Không tuyên truyền chia rẽ dân tộc, gây thù hằn giữa nhân dân các nước, làm tổn hại tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước bạn; không tuyên truyền cho chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi; không tuyên truyền cho chủ nghĩa đế quốc; không tuyên truyền cho chiến tran xâm lược.

d. Không tiết lộ những điều thuộc phạm vi bí mật của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.

e. Không tuyên truyền dâm ô, truỵ lạc, đồi bại.

7. Tất cả các bản tin phải nộp lưu chiều trước khi phát hành 12 tiếng đồng hồ.

Nơi nộp lưu chiểu:

a. Phòng lưu chiểu văn hoá phẩm Thư viện quốc gia: 8 bản;

b. Vụ thông tin báo chí Bộ Ngoại giao: 2 bản;

c. Sở báo chí Trung ương: 2 bản.

Các bản nộp lưu chiểu đều ghi "Bản lưu chiểu" đồng thời ghi rõ số lượng phát hành, ngày giờ nộp lưu chiểu, có đóng dấu của cơ quan ra bản tin.

8. Cơ quan đại diện nước ngoài đặt ở Việt Nam dân chỉ cộng hoà có thể đưa trực tiếp bản tin của mình cho các cơ quan chính quyền, tổ chức xã hội và đoàn thể quần chúng có địa chỉ chính thức. Khi gửi cho công dân Việt Nam thì gửi qua bưu điện.

Cơ quan đại diện nước ngoài phát hành bản tin cần thông báo cho Vụ thông tin báo chí Bộ Ngoại giao danh sách và địa chỉ những cơ quan và công dân Việt Nam được nhận bản tin.

II. GỬI CÁC TÀI LIỆU SÁCH BÁO

1. Những tài liệu, văn kiện chính thức, sách báo, văn hoá phẩm (phim, đĩa hát v.v...) bằng tiếng Việt Nam in ở nước ngoài muốn được phân phát tại Việt Nam dân chỉ cộng hoà, phải được sự đồng ý trước của Vụ thông tin báo chí Bộ Ngoại giao.

2. Những tài liệu, văn kiện chính thức, sách, báo, văn hoá phẩm (phim, đĩa hát v.v...) không phải bằng tiếng Việt Nam in ở nước ngoài muốn được phân phát ở Việt Nam dân chủ cộng hoà phải gửi trước đến Vụ thông tin báo chí Bộ Ngoại giao mỗi thứ hai bản kèm theo bản kê các địa chỉ. Sau ba ngày, nếu Vụ Thông tin báo chí Bộ Ngoại giao không có ý kiến gì thì có thể gửi cho các địa chỉ đã thông báo.

III. ĐẶT TỦ ẢNH

1. Để xin giấy phép đặt tủ ảnh, cơ quan đại diện nước ngoài ở Việt Nam dân chủ cộng hào cần gửi công hàm đến Vụ Thông tin báo chí Bộ Ngoại giao nói rõ: nơi đặt tủ ảnh, kích thước, nội dung trình bày.

2. Nội dung trình bày phải theo đúng Điều 6 quy định về xuất bản bản tin.

3. Tủ ảnh đặt trước trụ sở chính của cơ quan đại diện.

IV. HỌP BÁO

Cơ quan đại diện nước ngoài ở Việt Nam dân chủ cộng hoà muốn họp báo cần thông báo cho Vụ thông tin báo chí Bộ Ngoại giao một tuần trước khi họp về nội dung, thành phần, ngày giờ, địa điểm cuộc họp.

V. CHIẾU PHIM

Cơ quan đại diện nước ngoài ở Việt Nam dân chủ cộng hoà muốn chiếu phim ở những nơi công cộng cần được sự đồng ý của Vụ Thông tin báo chí Bộ Ngoại giao.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01-VPNG

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01-VPNG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/01/1975
Ngày hiệu lực23/01/1975
Ngày công báo31/01/1975
Số công báoSố 1
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01-VPNG

Lược đồ Quyết định 01-VPNG công bố bản quy định Bộ Ngoại giao hoạt động thông tin báo chí cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 01-VPNG công bố bản quy định Bộ Ngoại giao hoạt động thông tin báo chí cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu01-VPNG
       Cơ quan ban hànhBộ Ngoại giao
       Người kýNguyễn Duy Trinh
       Ngày ban hành08/01/1975
       Ngày hiệu lực23/01/1975
       Ngày công báo31/01/1975
       Số công báoSố 1
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật17 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 01-VPNG công bố bản quy định Bộ Ngoại giao hoạt động thông tin báo chí cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 01-VPNG công bố bản quy định Bộ Ngoại giao hoạt động thông tin báo chí cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam