Quyết định 02/2000/QĐ.UB

Quyết định 02/2000/QĐ.UB bãi bỏ Quyết định 1194/QĐ.UBT.94 Quy định tạm thời về lệ phí chứng thư hộ tịch do tỉnh Cần Thơ ban hành

Quyết định 02/2000/QĐ-UB bãi bỏ Quyết định 1194/QĐ.UBT.94 lệ phí chứng thư hộ tịch Cần Thơ đã được thay thế bởi Quyết định 119/QĐ-UBND 2009 danh mục văn bản Hậu Giang Cần Thơ ban hành 1991-2008 và được áp dụng kể từ ngày 14/01/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 02/2000/QĐ-UB bãi bỏ Quyết định 1194/QĐ.UBT.94 lệ phí chứng thư hộ tịch Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2000/QĐ.UB

Cần Thơ, ngày 19 tháng 01 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1194/QĐ.UBT.94 NGÀY 30/4/1994 CỦA UBND TỈNH CẦN THƠ QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ LỆ PHÍ CHỨNG THƯ HỘ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/01/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 04/1999/NĐ-CP">54/1999/TT-BTC ngày 10/5/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/01/1999 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ Quyết định số 1194/QĐ.UBT.94 ngày 30/4/1994 của UBND tỉnh Cần Thơ v/v Quy định tạm thời về lệ phí chứng thư hộ tịch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thuế triển khai thực hiện nội dung Quyết định này đến các đối tượng có liên quan.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan Ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, thị xã Vị Thanh và các huyện, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp
- Bộ Tài chính
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh
- Các Sở Ban, ngành tỉnh
- UB.MTTQ và các đoàn thể
- VKSND, TAND tỉnh
- UBND.TPCT,TX, các huyện
-Lưu VP (HC-NCTH)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ
CHỦ TỊCH
Lê Nam Giới

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2000/QĐ.UB

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 02/2000/QĐ.UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 19/01/2000
Ngày hiệu lực 19/01/2000
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 14/01/2009
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2000/QĐ.UB

Lược đồ Quyết định 02/2000/QĐ-UB bãi bỏ Quyết định 1194/QĐ.UBT.94 lệ phí chứng thư hộ tịch Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 02/2000/QĐ-UB bãi bỏ Quyết định 1194/QĐ.UBT.94 lệ phí chứng thư hộ tịch Cần Thơ
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 02/2000/QĐ.UB
Cơ quan ban hành Tỉnh Cần Thơ
Người ký Lê Nam Giới
Ngày ban hành 19/01/2000
Ngày hiệu lực 19/01/2000
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 14/01/2009
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 02/2000/QĐ-UB bãi bỏ Quyết định 1194/QĐ.UBT.94 lệ phí chứng thư hộ tịch Cần Thơ

Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/2000/QĐ-UB bãi bỏ Quyết định 1194/QĐ.UBT.94 lệ phí chứng thư hộ tịch Cần Thơ