Quyết định 02/2001/QĐ-UB

Quyết định 02/2001/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế-xã hội và dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2001 cho các cấp, các ngành và các đơn vị Thuộc Thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 02/2001/QĐ-UB giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế-xã hội dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2001 cho cấp, ngành đơn vị thuộc Hà Nội


UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02/2001/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V: GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH TẾ-XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2001 CHO CÁC CẤP, CÁC NGÀNH VÀ CÁC ĐƠN VỊ THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân.
Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước.
Căn cứ Nghị định số 87/CP ngày 19/12/1996 và Nghị định số 51/1998/NĐ-CP ngày 18/7/1998 của Chính phủ.
Căn cứ Quyết định số 146/2000/QĐ-TTg ngày 22/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm chỉ tiêu kế hoạch và dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2001 cho Thành phố Hà Nội.
Căn cứ Quyết định số 168/2000/QĐ-BKH ngày 25/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2001 của Thành phố Hà Nội.
Căn cứ Quyết định số 206/2000/QĐ-BTC ngày 25/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2001 của Thành phố Hà Nội .
Căn cứ Nghị quyết số 10/2001/NQ-HĐ và Nghị quyết số 11/2000/ NQ- HĐ ngày 4 tháng 1 năm 2001 của HĐND Thành phố Hà Nội về nhiệm vụ kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng và nhiệm vụ thu, chi Ngân sách Thành phố Hà Nội năm 2001.
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND Thành phố Hà Nội về chỉ tiêu kế hoạch và dự toán thu, chi Ngân sách năm 2001.
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch- Đầu tư và Giám đốc Sở Tài chính vật giá.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế- xã hội và dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2001 cho các Sở, Ban, Ngành, Hội, Đoàn thể thuộc Thành phố và UBND các quận, huyện.

- Phần vốn xây dựng cơ bản giao vòng I bằng 70% tổng số vốn cho các đơn vị; đến 30/6/2000 nếu đơn vị thực hiện chậm, UBND Thành phố sẽ điều chuyển số vốn còn lại cho các đơn vị khác.

Điều 2. Căn cứ vào nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của Thành phố, các chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách được giao; Căn cứ chương trình công tác của UBND Thành phố , Chủ tịch UBND các Quận, Huyện xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể của đơn vị để điều hành thực hiện tốt các nhiệm vụ kế hoạch được giao.

UBND các quận, huyện trình HĐND quận, huyện quyết định phương án phân bổ Ngân sách của Quận, Huyện mình tổ chức giao ngay kế hoạch cho các đơn vị và báo cáo về UBND Thành phố

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Thường trực các Hội, Đoàn thể thuộc Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH

 


Hoàng Văn Nghiên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2001/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu02/2001/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/01/2001
Ngày hiệu lực21/01/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2001/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 02/2001/QĐ-UB giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế-xã hội dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2001 cho cấp, ngành đơn vị thuộc Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 02/2001/QĐ-UB giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế-xã hội dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2001 cho cấp, ngành đơn vị thuộc Hà Nội
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu02/2001/QĐ-UB
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýHoàng Văn Nghiên
       Ngày ban hành11/01/2001
       Ngày hiệu lực21/01/2001
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật18 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 02/2001/QĐ-UB giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế-xã hội dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2001 cho cấp, ngành đơn vị thuộc Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/2001/QĐ-UB giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế-xã hội dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2001 cho cấp, ngành đơn vị thuộc Hà Nội