Quyết định 02/2005/QĐ-UB

Quyết định 02/2005/QĐ-UB phê duyệt chương trình công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2005 - 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 02/2005/QĐ-UB chương trình công tác phòng chống tội phạm tỉnh Nghệ An giai đoạn 2005 - 2010


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 02/2005/QĐ-UB

Vinh ,ngày 10 tháng 01 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN, GIAI ĐOẠN 2005 - 2010

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ, về tăng cường công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới;
Căn cứ Quyết định số 138/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm;
Căn cứ Quyết định số 130/2004/QĐ-TTg ngày 14/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em;
Căn cứ Chỉ thị số 37/2004/CT-TTg ngày 08/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09/1998/NQ-CP và Chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm của Chính phủ đến năm 2010;
Xét đề nghị của Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm và phòng chống ma túy tỉnh Nghệ An.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Chương trình công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2005 - 2010.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

- Các ông : Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các ban, ngành; Giám đốc các Sở; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh và thành viên Ban chỉ đạo phòng chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm và phòng chống tội phạm chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. UBND TỈNH NGHỆ AN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Ky

 

CHƯƠNG TRÌNH

CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2005 - 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2005/QĐ-UB ngày 10/01/2005 của UBND tỉnh Nghệ An)

Thời gian qua, tình hình an ninh thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp. Việt Nam đang trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, chuẩn bị tham gia WTO và các tổ chức kinh tế quốc tế khác. Bên cạnh mặt thuận lợi, điều kiện và thời cơ để phát triển kinh tế thì chúng ta đang phải đối mặt với nhiều thách thức khó khăn to lớn sẽ trực tiếp tác động đến tình hình an ninh trật tự (ANTT). Cùng với xu thế hội nhập, mở cửa, nhiều loại tội phạm có tính quốc tế như : tội phạm lừa đảo trong các hoạt động kinh doanh quốc tế, chiếm dụng vốn, rửa tiền, đưa hàng giả, tiền giả (ngoại tệ và đồng Việt Nam); lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong các doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài dưới nhiều thủ đoạn khác nhau...; các loại tội phạm liên quan đến sử dụng công nghệ thông tin (phá hủy các dữ liệu thông tin máy tính, trộm cắp mạng viễn thông); trộm tài sản thông qua trao đổi tài khoản, chứng khoán tại ngân hàng bằng công nghệ thông tin, tội phạm trong lĩnh vực chứng khoán; tội phạm ma túy; tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em ; tội phạm có tổ chức; tội phạm hoạt động theo kiểu "xã hội đen" và các loại tệ nạn xã hội (TNXH)... Vì vậy, trong thời gian tới, tình hình tội phạm trên toàn quốc nói chung, tỉnh Nghệ An nói riêng sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Tình trạng tiêu cực, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại; sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng cấm; bọn lưu manh, côn đồ hung hãn, các loại tội phạm liên quan đến cướp, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản, cờ bạc, mại dâm, buôn bán phụ nữ, trẻ em; bảo kê khách sạn, nhà hàng, sự cấu kết giữa các băng, ổ nhóm ngày càng chặt chẽ, phạm vi hoạt động rộng. Tội phạm ma túy, nhất là ma túy thẩm lậu từ nước ngoài vào còn lớn cùng với tình trạng sử dụng trái phép các chất ma túy ngày càng tăng, trong khi đó công tác cai nghiện hiệu quả thấp. Đây là những vấn đề cần chủ động tập trung chỉ đạo đồng bộ từ công tác phòng ngừa và đấu tranh để tiếp tục giữ vững an ninh trật tự trong mọi tình huống.

Để chủ động giải quyết tốt tình hình trên nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 37/2004/CT-TTg ngày 8/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ, về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09/CP và Chương trình Quốc gia PCTP đến năm 2010; Quyết định 130/2004/QĐ-TTg ngày 14/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hành động PCTP buôn bán phụ nữ, trẻ em. ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đề ra Chương trình công tác phòng chống tội phạm (PCTP) giai đoạn 2005 - 2010 như sau :

I - MỤC TIÊU YÊU CẦU :

1. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, tạo môi trường xã hội ổn định phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và môi trường sống lành mạnh cho nhân dân.

2. Nâng cao tính chủ động, sáng tạo và phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và ý thức tuân thủ pháp luật của nhân dân.

3. Tổ chức lồng ghép có hiệu quả Nghị quyết 09/CP và chương trình quốc gia PCTP, chương trình hành động phòng chống ma túy (PCMT) và phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em với việc tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 23/CT-TU ngày 15/6/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về "Tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới" và Đề án "3 yên, 3 giảm" của UBND tỉnh nhằm tiếp tục kiềm chế và làm giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, không để hình thành tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu "xã hội đen". Phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả tội phạm có tính quốc tế, tội phạm xâm hại trẻ em, buôn bán phụ nữ, trẻ em; tội phạm ma túy, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm lợi dụng công nghệ cao...

II - NỘI DUNG, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN :

1. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09/CP của Chính phủ và Chương trình Quốc gia PCTP mà trọng tâm là tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình PCTP tỉnh Nghệ An giai đoạn 2005 - 2010 theo nội dung tinh thần Chỉ thị 37/TTg ngày 8/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định 130/2004/QĐ-TTg Đồng thời gắn trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc lồng ghép các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội với chương trình quốc gia PCTP, chương trình hành động PCMT, phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em nhằm thúc đẩy, hỗ trợ đảm bảo hiệu quả thiết thực.

- Chỉ đạo xây dựng chương trình hành động và tổ chức quán triệt sâu sắc nội dung tinh thần Chỉ thị số 23/CT-TU ngày 15/6/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về "Tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới"; Đề án của UBND tỉnh về thực hiện mục tiêu "3 yên, 3 giảm".

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Nghị quyết 09/CP và Chương trình Quốc gia PCTP; Chương trình hành động PCMT; Chương trình hành động PCTP buôn bán phụ nữ, trẻ em, các Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh liên quan đến công tác PCTP - PCMT và TNXH để mọi người dân nhận thức và tự giác tích cực tham gia đấu tranh PCTP.

- Nâng cao vai trò trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, trước hết là vai trò lãnh đạo của các tổ chức Đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền và Ban chỉ đạo phòng chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm và PCTP tỉnh; sự tham gia tích cực của các tổ chức đoàn thể ở các ngành, các xã, phường, thị trấn trong đấu tranh PCTP-PCMT và TNXH.

- Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong PCTP, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tạo điều kiện cho nhân dân tham gia PCTP làm cho phong trào này thực sự là sự nghiệp của toàn dân. - Xây dựng chương trình, kế hoạch tiếp tục thực hiện có hiệu quả 4 đề án của chương trình quốc gia PCTP gắn với chương trình hành động phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em theo Quyết định 130/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, gồm :

+ Đề án 1 : "Phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục, cải tạo người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư";

+ Đề án 2 : "Xây dựng và hoàn thiện pháp luật về PCTP, tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật và trách nhiệm công dân về bảo vệ ANTT;

+ Đề án 3 : "Đấu tranh phòng chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm hình sự nguy hiểm và tội phạm có tính quốc tế";

+ Đề án 4 : "Đấu tranh phòng chống các loại tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em, xâm hại trẻ em, tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên".

+ Các ngành chủ trì đề án phải xây dựng kế hoạch, khắc phục các tồn tại, yếu kém như báo cáo kiểm điểm đã nêu.

+ Xác định mục tiêu cần đạt được trong 5 năm tổ chức thực hiện đề án (chú ý cả định tính và định lượng cụ thể, thiết thực).

+ Phân công chỉ đạo và công tác kiểm tra, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện đề án từ tỉnh đến cơ sở phường, xã, thị trấn, khối phố, làng, bản.

+ Xây dựng nội dung phối hợp để yêu cầu các ngành phối hợp thực hiện đề án, tránh hình thức.

+ Định kỳ hàng quý phải báo cáo kết quả thực hiện đề án của ngành chủ quản và kết quả lãnh đạo thực hiện trên toàn tỉnh .

3. Nâng cao năng lực quản lý điều hành của các sở, ban, ngành, địa phương trong các lĩnh vực : Đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, xuất nhập khẩu, quản lý ngân sách...; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong thực hiện cơ chế chính sách quản lý kinh tế - xã hội; không để cho tội phạm lợi dụng hoạt động, hạn chế tối đa tham nhũng, tiêu cực để thực hiện tốt nội dung này các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện ngay một số biện pháp cấp bách sau :

- Xác định đấu tranh phòng chống tiêu cực, tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể,các tổ chức chính trị xã hội và các tầng lớp nhân dân trong đó các ngành Thanh tra Nhà nước, Công an làm tham mưu, nòng cốt.

- Chỉ đạo xây dựng đầy đủ hệ thống các quy chế trong quản lý kinh tế, quản lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các quy trình cấp phát, lập dự án phê duyệt cấp vốn, thanh quyết toán... và hoạt động theo quy chế đảm bảo dân chủ công khai.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện chức năng quản lý Nhà nước các cấp, các ngành trên các lĩnh vực chuyên ngành đảm bảo công tác quản lý chặt chẽ và có tính kế hoạch cụ thể.

- Đặc biệt chú trọng lĩnh vực quản lý sử dụng ngân sách Nhà nước; quy trình giám sát đầu tư xây dựng cơ bản, lập, phê duyệt và đầu tư dự án. Nhất thiết các dự án phải được phê duyệt thiết kế, dự toán mới được thực hiện.

- Tập trung rà soát việc quản lý, sử dụng đất đai và các nguồn thu từ quỹ đất đai; nghiêm cấm việc cấp đất dự án sau đó xây dựng nhà để bán, tăng cường đấu tranh với các hoạt động thường lợi dụng cơ chế chính sách để thực hiện hành vi phạm tội nhất là trong xuất nhập khẩu, hoàn thuế VAT; hợp đồng mua bán dây chuyền công nghệ, thiết bị máy móc, đầu tư liên doanh các chương trình, dự án có yếu tố nước ngoài...

- Gắn trách nhiệm của người đứng đầu về công tác Đảng, chuyên môn mà để cơ quan, đơn vị mình xảy ra tiêu cực, tham nhũng; khi phát hiện cán bộ công nhân viên có biểu hiện vi phạm phải kiên quyết điều chuyển ra khỏi các bộ phận dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

- Hàng tháng, hàng quý phải công khai tài chính, công khai thu, chi theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

- Các vụ án có dấu hiệu tham nhũng các cơ quan bảo vệ pháp luật phải đủ bản lĩnh để xử lý một cách nghiêm minh trước pháp luật.

- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra để phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, tiêu cực và thu hồi tài sản thất thoát cho Nhà nước, khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong quản lý không để xẩy ra các vụ tham ô lớn gây dư luận xấu.

4. Thường xuyên mở các đợt tấn công trấn áp các loại tội phạm, nhất là các hệ, loại đối tượng thường gây án nghiêm trọng, như :

4.1. Phát huy sức mạnh của các lực lượng, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng ma túy thẩm lậu từ nước ngoài vào ở khu vực biên giới, cửa khẩu trên biển.

- Tổ chức lập án đấu tranh triệt xóa các đường dây, ổ nhóm tội phạm ma túy lớn để truy nguyên tận gốc các đối tượng đầu nậu ma túy và truy thu hết tài sản của chúng do phạm tội ma túy mà có (chú ý cả 3 giai đoạn : Điều tra - truy tố - xét xử để chứng minh tài sản bất minh).

- Tiến hành điều tra, khảo sát chính xác các tụ điểm, điểm bán lẻ ma túy để có kế hoạch triệt xóa, không cho mạng lưới bán lẻ phát triển

- Tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả đề án "Xóa địa bàn phức tạp về ma túy" mà UBND tỉnh đã ban hành.

- Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn không để ma túy lây lan diện rộng; giữ vững các địa bàn trong sạch về ma túy và các địa bàn phức tạp đã xóa không để tái địa bàn phức tạp về ma túy.

4.2. Tập trung đánh mạnh, đánh trúng vào các ổ nhóm tội phạm hình sự khác. Đặc biệt chú ý các dấu hiệu,các biểu hiện của tội phạm có tổ chức để kịp thời triệt xóa tận gốc, quyết tâm không để hình thành tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu "xã hội đen" trên địa bàn; tấn công quyết liệt vào số đối tượng lưu manh chuyên nghiệp, côn đồ hung hãn, bảo kê, đâm thuê, chém mướn; chú ý các tổ hợp, các tụ điểm tội phạm và tệ nạn xã hội (mại dâm, ma túy, cờ bạc); số đối tượng trộm tài sản, nhất là trộm xe máy, xe đạp ở nơi công cộng, trộm tài sản trong nhà dân và công sở; số đối tượng có khả năng gây án nghiêm trọng như : giết người, cướp, cướp giật, hiếp dâm; số đối tượng lưu hành, tàng trữ sử dụng tiền giả...

4.3. Tập trung điều tra, khảo sát và có kế hoạch đánh mạnh, đánh trúng và xử lý nghiêm số đối tượng buôn bán phụ nữ và trẻ em, chú ý các đường dây đưa phụ nữ và trẻ em ra nước ngoài để buôn bán...

- Phối hợp chặt chẽ giữa các ngành trong tổ chức triển khai thực hiện các đề án chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em, từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tội phạm này.

4.4. Thường xuyên rà soát số đối tượng nổi, số thường xuyên vi phạm pháp luật để xử lý. Chú ý số đối tượng thường vi phạm có hệ thống chưa đến mức phải xử lý bằng biện pháp hình sự để lập hồ sơ đưa vào cơ sở giáo dục - trường giáo dưỡng. Đặc biệt chú ý các đối tượng có biểu hiện bảo kê, đâm thuê, chém mướn.

5. Đẩy mạnh công tác bắt đối tượng truy nã, trốn thi hành án, phải lập án để truy bắt số đối tượng truy nã nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm, đối tượng truy nã về tội phạm ma túy, số đối tượng trốn thi hành án có mức án cao... - Các ngành Công an, Tòa án, VKS phải rà soát thật chính xác số đối tượng có lệnh truy nã, số bị can, bị cáo, bị án trốn chưa ra lệnh truy nã để phân loại chính xác và tổ chức truy bắt, hạ thấp tỷ lệ đối tượng truy nã, hạn chế đầu vào đối tượng truy nã.

- Các đối tượng thuộc diện truy nã nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm phải lập án truy bắt. Ưu tiên phương tiện, kinh phí cho công tác bắt truy nã, hạn chế đến mức thấp nhất, hiệu quả do số đối tượng truy nã gây ra.

6. Chỉ đạo đẩy mạnh các mặt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, nhất là thông qua công tác quản lý nhân, hộ khẩu; quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện và tuần tra kiểm soát đảm bảo ATGT để phát hiện tội phạm, nhất là số đối tượng truy nã, tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông.

7. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy chế phối hợp trong PCTP-PCMT và TNXH, giữ gìn ANTT. Phát động mạnh mẽ phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), tham gia phát hiện, tố giác và trấn áp tội phạm, giải quyết tình hình nổi cộm ở từng địa bàn

- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 82/QĐ-UB ngày 15/9/2003 của UBND tỉnh Nghệ An về ban hành quy chế phối hợp giữa các Sở, ban, ngành trong vận động nhân dân tham gia giữ gìn ANTT và xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ.

- Đổi mới nội dung, hình thức vận động quần chúng tích cực tham gia phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ trong đó cần tập trung :

+ Tuyên truyền, giáo dục quần chúng ý thức tuân thủ pháp luật.

+ Tổ chức các phong trào quần chúng một cách cụ thể như : Phong trào tự quản, phong trào PCTP - PCMT, gắn xóa đói giảm nghèo với xây dựng xã, đơn vị, gia đình văn hóa...

+ Vừa kết hợp tuyên truyền diện rộng, vừa mở các đợt tập trung và vận động cá biệt, cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư.

+ Đặc biệt chú ý ở các địa bàn phức tạp về ANTT và giữ vững phong trào ở các địa bàn đạt tiêu chuẩn văn hóa.

8. Tăng cường hợp tác Quốc tế với 3 tỉnh của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào có chung đường biên giới là : Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bô Ly Khăm Xay trên lĩnh vực đấu tranh PCTP - PCMT, truy bắt đối tượng truy nã. Trong đó cần chú ý :

Triển khai thực hiện có hiệu quả Hiệp định tương trợ về hỗ trợ tư pháp giữa 2 nước đã ký kết.

Duy trì tốt chế độ giao ban định kỳ giữa các cấp tỉnh, huyện có chung biên giới Việt - Lào thuộc khu vực biên giới Nghệ An và tổ chức thực hiện tốt nội dung biên bản ghi nhớ qua giao ban.

- Tăng cường trao đổi thông tin để phát hiện, ngăn chặn từ xa các hoạt động tội phạm ở 2 bên khu vực biên giới.

9. Các lực lượng chức năng cần phối hợp tổ chức diễn tập các phương án theo chương trình 05 của Tỉnh ủy và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 08/TW về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là phương án phòng chống khủng bố, bạo loạn đảm bảo chủ động giải quyết tốt các tình huống, tuyệt đối không để đột xuất, bất ngờ xảy ra.

10. Nâng cao trách nhiệm của các ngành, các cấp và tăng cường lực lượng ở các cơ quan bảo vệ pháp luật, xây dựng các cơ quan này thật sự trong sạch, vững mạnh, ưu tiên đầu tư kinh phí, phương tiện đảm bảo thực hiện có hiệu quả chương trình PCTP trên địa bàn toàn tỉnh; sử dụng đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn trấn áp, điều tra truy tố và xét xử kịp thời các loại tội phạm đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

III - PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM, TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

1. Bộ phận Thường trực PCTP - PCMT tỉnh : (Văn phòng Công an tỉnh) chủ trì phối hợp với Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm và PCTP tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh), chịu trách nhiệm tham mưu giúp Ban chỉ đạo trong việc tiếp tục tổ chức thực hiện NQ09/CP về chương trình, kế hoạch công tác PCTP.

Là đầu mối tổ chức thực hiện việc phối hợp hoạt động giữa các thành viên Ban chỉ đạo và các sở, ban, ngành, đoàn thể quần chúng trong đấu tranh PCTP - PCMT; đồng thời duy trì thực hiện tốt quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo.

2. Các ngành liên quan phải xây dựng và triển khai thực hiện các đề án và kế hoạch thuộc Chương trình hành động PCTP buôn bán phụ nữ, trẻ em từ 2005 - 2010 theo hướng bổ sung vào kế hoạch thực hiện các đề án PCTP giai đoạn 2005 - 2010 có nội dung PCTP buôn bán phụ nữ trẻ em.

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Tư pháp, Công an tỉnh : Tổ chức sơ kết các đề án thuộc chương trình quốc gia PCTP giai đoạn 1999 - 2004 đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện đề án giai đoạn 2005 - 2010, đảm bảo đồng bộ và hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở xã, phường, thị trấn, làng, bản, khối xóm, cụm dân cư và từng hộ gia đình.

4. Thanh tra tỉnh : Thực hiện tốt nhiệm vụ của Thường trực Ban chỉ đạo chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Thương mại và các ngành liên quan kiểm tra rà soát và tổng kết những sơ hở thiếu sót trong quản lý kinh tế qua thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử để nghiên cứu bổ sung quy trình, quy chế nhằm khắc phục những sơ hở, thiếu sót trên các lĩnh vực thuộc cơ chế chính sách mà bọn tội phạm kinh tế thường lợi dụng hoạt động tiêu cực, tham nhũng.

5. Sở Nội vụ : Chủ trì phối hợp với các ban, ngành liên quan làm tốt công tác nắm tình hình về công tác tổ chức cán bộ để chủ động, đề xuất điều chuyển những người có biểu hiện tiêu cực, tham nhũng ra khỏi các bộ phận có điều kiện tham nhũng - tiêu cực. Trong năm 2005 đề xuất Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với những trường hợp có vấn đề đã được phát hiện qua thanh tra, kiểm tra.

6. Sở Thương mại : làm tốt nhiệm vụ của Thường trực Ban chỉ đạo 127 về chống buôn lậu, thương mại. Nâng cao vai trò trách nhiệm trong việc thanh tra, kiểm tra ngành dọc, nhất là trong xuất nhập khẩu.

7. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư : Tổ chức thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước trong quản lý, đầu tư, phân bổ, sử dụng ngân sách, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch đề ra các phương án, giải pháp, biện pháp phòng ngừa tiêu cực, sai phạm (trọng tâm là quản lý ngân sách Nhà nước, thẩm định, phê duyệt đầu tư, dự án, chú ý các lĩnh vực xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất đai...) Xây dựng quy chế phối hợp về phòng chống tham nhũng giữa ngành kế hoạch đầu tư và tài chính.

8. Công an tỉnh, Cục Hải quan và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh : tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh và có hiệu quả Quyết định 133/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phối hợp với các lực lượng nhằm ngăn chặn ma túy thẩm lậu từ nước ngoài vào; đồng thời phối hợp trong công tác đấu tranh khám phá và triệt xóa các đường dây mua bán trái phép chất ma túy; các tụ điểm và điểm bán lẻ, phối hợp các ngành liên quan làm tốt công tác cai nghiện ma túy.

- Triển khai lực lượng chuyên trách chống tội phạm ma túy ở khu vực biên giới theo chức năng nhiệm vụ, sớm triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các đề án thuộc chương trình PCMT và chương trình PCTP buôn bán phụ nữ, trẻ em.

9. Viện Kiểm sát, Tòa án : Làm tốt công tác truy tố, xét xử các vụ án; phối hợp với các cơ quan liên quan nắm, xử lý tin báo tội phạm đảm bảo mọi tội phạm đều được điều tra, truy tố và xét xử một cách khách quan, nghiêm minh, đúng pháp luật.

Năm 2005 tập trung chọn một số vụ án điểm về tham nhũng, buôn bán phụ nữ, trẻ em, tội phạm ma túy và tội phạm hình sự nguy hiểm để phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục răn đe tội phạm, áp dụng mạnh biện pháp phạt tiền (cả hình phạt chính và hình phạt bổ sung)

10. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội : Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền và tham mưu tổ chức thực hiện Quyết định số 149/1999/QĐ-UB ngày 30/11/1999 của UBND tỉnh Nghệ An, ban hành một số chính sách ưu đãi với n gười có công khi tham gia giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

11. Sở Tư pháp : Chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện có hiệu quả công tác thi hành án dân sự.

12. Các sở, ban, ngành, cơ quan là thành viên Ban chỉ đạo phòng chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm và PCTP tỉnh và các Sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội có liên quan chủ động phối hợp, xây dựng kế hoạch tham gia thực hiện các nội dung của các đề án thuộc Chương trình Quốc gia PCTP.

- Kết hợp với việc triển khai thực hiện các Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh , Quyết định của UBND tỉnh Nghệ An về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, giữ gìn an ninh trật tự để xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình.

13. UBND và Ban chỉ đạo phòng chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm và PCTP các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện ở địa phương mình; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn triển khai thực hiện có hiệu quả NQ09/CP và Chương trình quốc gia PCTP, chương trình hành động PCMT, Chương trình PCTP buôn bán phụ nữ, trẻ em giai đoạn 2005 - 2010.

14. Những mục tiêu yêu cầu và chỉ tiêu công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy được coi là tiêu chuẩn để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị và là một trong những tiêu chuẩn thi đua, khen thưởng hàng năm.

15. Các ngành, các huyện, thành phố, thị xã phải hoàn thành việc xây dựng chương trình, kế hoạch tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09/CP, chương trình PCTP và chương trình hành động phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em của Chính phủ trước ngày 30/1/2005 và gửi về bộ phận Thường trực PCTP-PCMT tỉnh (Văn phòng Công an tỉnh) trước ngày 10/2/2005 để theo dõi và tổng hợp báo cáo.

- Hàng tháng, quý, năm các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm và PCTP các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ban chỉ đạo phòng chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm và PCTP các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò có báo cáo kết quả gửi về Ban chỉ đạo tỉnh (qua Bộ phận Thường trực PCTP-PCMT tỉnh) để thống nhất đánh giá tình hình, số liệu báo cáo tính từ thời điểm ngày 16/11 năm trước đến 15/11 năm sau (hàng tháng lấy từ ngày 16 tháng trước đến 15 tháng sau).

Trên đây là chương trình công tác PCTP giai đoạn 2005 - 2010 tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm và PCTP các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND và Ban chỉ đạo phòng chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm và PCTP các cấp huyện, thành, thị, xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2005/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu02/2005/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/01/2005
Ngày hiệu lực25/01/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2005/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 02/2005/QĐ-UB chương trình công tác phòng chống tội phạm tỉnh Nghệ An giai đoạn 2005 - 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 02/2005/QĐ-UB chương trình công tác phòng chống tội phạm tỉnh Nghệ An giai đoạn 2005 - 2010
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu02/2005/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýHoàng Ky
        Ngày ban hành10/01/2005
        Ngày hiệu lực25/01/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 02/2005/QĐ-UB chương trình công tác phòng chống tội phạm tỉnh Nghệ An giai đoạn 2005 - 2010

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/2005/QĐ-UB chương trình công tác phòng chống tội phạm tỉnh Nghệ An giai đoạn 2005 - 2010

            • 10/01/2005

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/01/2005

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực