Quyết định 02/2006/QĐ-UBQGNCT

Quyết định 02/2006/QĐ-UBQGNCT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam do Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 02/2006/QĐ-UBQGNCT Quy chế tổ chức hoạt động Văn phòng Ủy ban Quốc gia người cao tuổi Việt Nam


UỶ BAN QUỐC GIA VỀ NGƯỜI CAO TUỔI VN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02/2006/QĐ-UBQGNCT

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ỦY BAN QUỐC GIA VỀ NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM

CHỦ TỊCH ỦY BAN QUỐC GIA VỀ NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 141/2004/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-UBQGNCT ngày 17 tháng 5 năm 2005 của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban;
Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-UBQGNCT ngày 16 tháng 5 năm 2005 của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam về việc thành lập Văn phòng Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Cán bộ, công chức thuộc Văn phòng Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
PHÓ THỦ TƯỚNG

 


Phạm Gia Khiêm

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ỦY BAN QUỐC GIA VỀ NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-UBQGNCT ngày 24 tháng 3 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam)

Điều 1. Văn phòng Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam (sau đây gọi tắt là Văn phòng Ủy ban) là cơ quan giúp việc Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam; chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Ủy viên Thường trực Ủy ban.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Ủy ban

1. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, Ủy ban nhân dân các cấp của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bộ phận giúp việc của các thành viên Ủy ban để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban và các công tác cụ thể sau:

a) Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác và tổng hợp báo cáo công tác 6 tháng, hàng năm và đột xuất (nếu có) của Ủy ban;

b) Kiến nghị và phối hợp với các Bộ, ngành trong việc xây dựng các chiến lược, chương trình, dự án, kế hoạch chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò người cao tuổi; giúp Ủy ban tổ chức lấy ý kiến góp ý các dự án luật, pháp lệnh, chính sách về người cao tuổi;

c) Phối hợp với các Bộ, ngành và các tổ chức xã hội để theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chính sách, quy định pháp luật, các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò người cao tuổi và công tác hợp tác quốc tế của Ủy ban;

d) Tham gia công tác kiểm tra thực hiện các chính sách, quy định pháp luật và các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò người cao tuổi;

đ) Làm đầu mối cung cấp, tiếp nhận và tổng hợp tài liệu, báo cáo của các Bộ, ngành, đoàn thể thành viên của các Ủy viên Ủy ban;

e) Chuẩn bị nội dung và các điều kiện tổ chức các hội nghị của Ủy ban, các phiên họp của Ban Thường trực Ủy ban, các phiên làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban.

2. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chương trình công tác của Ủy ban, các quyết định, kết luận của các phiên họp của Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban.

3. Thực hiện công tác liên hệ giữa Ban Thường trực Ủy ban với các Ủy viên Ủy ban và các Bộ, ngành, đoàn thể thành viên Ủy ban; tổ chức công tác thông tin của Ủy ban.

4. Thực hiện công tác quản lý hành chính, quản lý tài sản, tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị, quản lý công tác văn thư, lưu trữ; quản lý và sử dụng con dấu của Ủy ban theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Tổ chức cán bộ của Văn phòng

Văn phòng Ủy ban bao gồm: Chánh Văn phòng, 1 hoặc 2 Phó Chánh Văn phòng và ít nhất 5 cán bộ chuyên trách. Việc tuyển dụng, quản lý cán bộ của Văn phòng Ủy ban thực hiện theo quy định hiện hành.

1. Chánh Văn phòng Ủy ban do Chủ tịch Ủy ban quyết định bổ nhiệm theo quy định hiện hành về công tác cán bộ. Chánh Văn phòng Ủy ban có nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Chịu trách nhiệm trước Ban Thường trực Ủy ban về toàn bộ hoạt động của Văn phòng Ủy ban.

b) Ký các văn bản của Ủy ban theo sự ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban.

2. Phó Chánh Văn phòng Ủy ban do Chủ tịch Ủy ban bổ nhiệm theo quy định hiện hành về công tác cán bộ; Phó Chánh Văn phòng thực hiện các nhiệm vụ điều hành Văn phòng theo sự phân công và ủy quyền của Chánh Văn phòng.

Điều 4. Văn phòng Ủy ban có con dấu và tài khoản riêng để sử dụng trong tác nghiệp công tác văn phòng.

Điều 5. Nguyên tắc làm việc

1. Văn phòng làm việc theo chế độ Thủ trưởng và Quy chế làm việc của Ủy ban.

2. Văn phòng Ủy ban triển khai thực hiện công tác theo kế hoạch do Chủ tịch Ủy ban phê duyệt hàng năm và có trách nhiệm báo cáo công tác định kỳ hàng quý trước Ban Thường trực Ủy ban.

3. Tổ chức Đảng và các đoàn thể của Văn phòng Ủy ban được tổ chức và hoạt động theo quy định của Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể cấp trên trực tiếp.

Điều 6. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy chế này, nếu cần sửa đổi, bổ sung, Văn phòng Ủy ban trình Chủ tịch Ủy ban xem xét, quyết định./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2006/QĐ-UBQGNCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu02/2006/QĐ-UBQGNCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/03/2006
Ngày hiệu lực24/03/2006
Ngày công báo07/04/2006
Số công báoSố 8
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2006/QĐ-UBQGNCT

Lược đồ Quyết định 02/2006/QĐ-UBQGNCT Quy chế tổ chức hoạt động Văn phòng Ủy ban Quốc gia người cao tuổi Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 02/2006/QĐ-UBQGNCT Quy chế tổ chức hoạt động Văn phòng Ủy ban Quốc gia người cao tuổi Việt Nam
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu02/2006/QĐ-UBQGNCT
       Cơ quan ban hànhỦy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam
       Người kýPhạm Gia Khiêm
       Ngày ban hành24/03/2006
       Ngày hiệu lực24/03/2006
       Ngày công báo07/04/2006
       Số công báoSố 8
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật17 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 02/2006/QĐ-UBQGNCT Quy chế tổ chức hoạt động Văn phòng Ủy ban Quốc gia người cao tuổi Việt Nam

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/2006/QĐ-UBQGNCT Quy chế tổ chức hoạt động Văn phòng Ủy ban Quốc gia người cao tuổi Việt Nam

             • 24/03/2006

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 07/04/2006

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 24/03/2006

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực