Quyết định 02/2007/QĐ-UBND

Quyết định 02/2007/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch công tác giáo dục quốc phòng - an ninh giai đoạn 2006 - 2010 do Uỷ ban nhân dân Quận 8 ban hành

Quyết định 02/2007/QĐ-UBND Kế hoạch công tác giáo dục quốc phòng an ninh giai đoạn 2006-2010 Quận 8 đã được thay thế bởi Quyết định 01/2011/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 10/03/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 02/2007/QĐ-UBND Kế hoạch công tác giáo dục quốc phòng an ninh giai đoạn 2006-2010 Quận 8


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 02/2007/QĐ-UBND

Quận 8, ngày 18 tháng 01 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 144/2006/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành kế hoạch công tác giáo dục quốc phòng - an ninh giai đoạn 2006 - 2010;
Xét đề nghị của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận 8 (tại Công văn số 1104/CV-QS ngày 10 tháng 12 năm 2006),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành Quyết định này kèm theo Kế hoạch công tác giáo dục quốc phòng - an ninh giai đoạn 2006 - 2010.

Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 7 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 8, Thủ trưởng các phòng ban thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường, thành viên Hội đồng Giáo dục quốc phòng quận 8 và Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận 8 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đô Lương

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH GIAI ĐOẠN NĂM 2006 - 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận 8)

Căn cứ Quyết định số 144/2006/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch công tác giáo dục quốc phòng - an ninh giai đoạn 2006 - 2010.

Ủy ban nhân dân quận 8 lập kế hoạch công tác giáo dục quốc phòng - an ninh giai đoạn 2006 - 2010 như sau:

I. MỤC ĐÍCH:

Nhằm tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý Nhà nước về quốc phòng - an ninh; tích cực nghiên cứu quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành và của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về công tác giáo dục quốc phòng (GDQP); nâng chất lượng hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng quận thật sự đi vào nề nếp, đạt hiệu quả thiết thực; đồng thời, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ chốt từ quận đến cơ sở, thế hệ trẻ và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận 8.

II. YÊU CẦU:

- Thường xuyên quán triệt Chỉ thị số 62-CT/TW ngày 12 tháng 02 năm 2001 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về “Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng toàn dân trước tình hình mới”, Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ VIII (khóa IX) về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết số 08-NQ/BCT của Bộ Chính trị (khóa VIII) về “An ninh quốc gia”, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng về “Nhiệm vụ quốc phòng - an ninh”, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố khóa VIII và Nghị quyết Đại hội Đại biểu quận 8 lần thứ IX nhiệm kỳ 2005 - 2010.

- Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Luật Quốc phòng; Luật An ninh quốc gia; Pháp lệnh Dân quân tự vệ, Pháp lệnh Dự bị động viên và Nghị định số 119/NĐ-CP của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương.

- Tích cực phối hợp cùng các trường trung học phổ thông, trung học dạy nghề, trung học chuyên nghiệp trên điạ bàn để nâng cao hiệu quả giáo dục quốc phòng cho học sinh, đảm bảo đến năm 2010 có 100% học sinh được giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh; 100% cán bộ, đảng viên các cấp, các ngành từ quận đến cơ sở khu phố, tổ dân phố đều được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh để nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, mở rộng việc giáo dục quốc phòng - an ninh cho chức sắc, chức việc tôn giáo. Tăng cường giáo dục quốc phòng toàn dân an ninh nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tăng cường chỉ đạo kiểm tra, hướng dẫn giáo dục quốc phòng - an ninh cho đối tượng là đội ngũ cán bộ, đảng viên, cho học sinh và thanh niên, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và tổ chức thực hiện có hiệu quả ở các cấp từ quận đến cơ sở đối với nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh.

- Tổ chức thực hiện đúng kế hoạch, kịp thời điều chỉnh bổ sung kế hoạch hàng năm phù hợp với tình hình và yêu cầu nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh.

II. NỘI DUNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

SốTT

Nội dung

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Đơn vị thực hiện

Thời gian (năm)

2006

2007

2008

2009

2010

A. XÂY DỰNG VĂN BẢN LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, QUẢN LÝ CÔNG TÁC GDQP:

01

- Tham mưu ban hành văn bản tổ chức triển khai Chỉ thị của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 62-CT/TW của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương (khóa VIII).

Ban Chỉ huy Quân sự quận 8

Ban Tổ chức

Quận ủy +

VP.HĐND-UBND Q8

Phòng Nội vụ

Cơ quan, ban ngành, đoàn thể quận và 16 phường

 

 

 

 

 

 

 

02

- Tham mưu ban hành văn bản tổ chức triển khai thực hiện Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2001/NĐ-CP của Chính phủ về giáo dục quốc phòng.

Ban Chỉ huy Quân sự quận 8

Phòng Nội vụ + Văn phòng HĐND và UBND

Cơ quan, ban ngành, đoàn thể quận và 16 phường

 

 

 

 

 

 

 

03

- Tham mưu ban hành văn bản tổ chức triển khai thực hiện các thông tư, chỉ thị, quyết định của các cơ quan có thẩm quyền về thực hiện Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2001/NĐ-CP của Chính phủ.

- Tham mưu ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Luật Quốc phòng.

Ban Chỉ huy Quân sự quận 8

Phòng Nội vụ,

Văn phòng HĐND và UBND

Cơ quan, ban ngành, đoàn thể quận và 16 phường

 

 

 

 

 

 

 

04

- Tổ chức triển khai các chương trình, giáo trình, tài liệu, giáo khoa, giáo dục quốc phòng an ninh và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng.

Ban Chỉ huy Quân sự quận 8

Ban Tuyên giáo Quận ủy +

Ban Tổ chức Quận ủy + Trung tâm BDCT quận 8

Cơ quan, ban ngành, đoàn thể quận và 16 phường

 

 

 

 

 

 

 

05

- Tổ chức triển khai các tiêu chuẩn:

- Kiến thức quốc phòng - an ninh cần có đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành của Bộ Quốc phòng. Kiến thức quốc phòng - an ninh đối với học sinh - sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ban Chỉ huy Quân sự quận 8

Phòng Giáo dục quận 8

Các trường THPT, TCCN và dạy nghề + cơ quan, ban ngành đoàn thể quận và 16 phường

 

 

 

 

 

06

- Tham dự triển khai thực hiện quy chế (sửa đổi) môn học giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên; quy chế (sửa đổi) Trung tâm giáo dục quốc phòng sinh viên, chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh, cao đẳng.

Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng quận 8

Phòng Giáo dục quận 8

Hội đồng GDQP quận 8

 

 

 

 

 

 

 

07

- Tham dự triển khai thực hiện chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo giáo viên ngắn hạn, dài hạn ghép môn giáo dục QP-AN (sửa đổi).

Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng quận 8

Phòng Giáo dục quận 8

Hội đồng Giáo dục quốc phòng quận 8

 

 

 

 

 

 

 

08

- Tham dự triển khai thực hiện chương trình, giáo trình tài liệu giáo khoa giáo dục quốc phòng áp dụng cho các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề, cao đẳng, đại học (sửa đổi).

Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng quận 8

Phòng Giáo dục quận 8 + Các trường THPT, TCCN và dạy nghề

Các trường THPT, TCCN và dạy nghề, Hội đồng GDQP quận 8

 

 

 

 

 

 

 

09

- Tổ chức triển khai thực hiện quyết định chương trình, danh mục giáo trình, đối tượng, thẩm quyền triệu tập thành phần bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh từ đối tượng 1 đến đối tượng 5 và một số đối tượng khác.

Ban Chỉ huy Quân sự quận 8

Ban Tổ chức

Quận ủy + Phòng Nội vụ + Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận 8

Cơ quan, ban ngành đoàn thể quận và 16 phường

 

 

 

 

 

 

 

10

- Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền các phương tiện truyền thông đại chúng.

Ban Chỉ huy Quân sự quận 8

(Ban Chính trị)

Ban Tuyên giáo Quận ủy + Phòng VH-TT-TT quận 8

Cơ quan, ban ngành đoàn thể quận và 16 phường

 

 

 

 

 

 

 

B. TRIỂN KHAI TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

 

 

 

 

 

01

- Theo dõi việc biên chế giáo viên, giáo dục quốc phòng - an ninh ở các trường Trung học phổ thông, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn quận 8.

Phòng Giáo dục quận 8

Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng quận 8

Các trường THPT, TCCN và dạy nghề

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

- Tham mưu kiện toàn bổ sung thành viên, hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng quận 8 và bộ phận giúp việc.

Ban Chỉ huy Quân sự quận 8

Phòng Nội vụ + VP. HĐND-UBND

Hội đồng GDQP quận 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

- Theo dõi các cơ quan ban ngành đoàn thể quận và 16 phường khảo sát nắm chắc số lượng cán bộ, Đảng viên đối tượng 2, 3, 4, 5 để tham mưu mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ, đảng viên đối tượng 4 và 5.

Ban Chỉ huy Quân sự quận 8

Ban Tổ chức Quận ủy quận 8 + Phòng Nội vụ

Cơ quan, ban ngành đoàn thể quận và 16 phường Trung tâm BDCT quận 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

- Tham mưu Quận ủy và Ủy ban nhân dân quận phân công cán bộ, đảng viên tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh ở thành phố và Quân khu cho đối tượng 2 và 3.

Thường trực

Hội đồng Giáo dục quốc phòng quận 8

Ban Tổ chức Quận ủy quận 8 + Phòng Nội vụ quận 8

Cơ quan, ban ngành đoàn thể quận và 16 phường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

Theo dõi việc tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận 8 cho đối tượng 4 và 5.

TT. Hội đồng Giáo dục quốc phòng quận 8

Ban TGQU + Ban TCQU + P. Nội vụ + VP. HĐND -UBND

Trung tâm BDCT +

BCH Quân sự quận 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng chức sắc, chức việc trong tôn giáo.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 8

Ban TGQU, Trung tâm BDCT + BCHQS quận 8

Hội đồng Giáo dục quốc phòng quận 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

- Theo dõi các trường trung học phổ thông, trung cấp dạy nghề tổ chức giáo dục quốc phòng - an ninh, kiểm tra bắn đạn thật và hội thao quốc phòng cho sinh viên hàng năm.

Phòng Giáo dục Q8

BCH Quân sự quận 8

Các trường THPT, TCCN và dạy nghề

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08

- Tham dự lớp tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, phóng viên báo chí, phát thanh về giáo dục quốc phòng - an ninh.

Hội đồng Giáo dục quốc phòng quận 8

Ban Tổ chức Quận ủy quận 8

Cơ quan, ban ngành đoàn thể quận và 16 phường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09

- Giáo dục quốc phòng - an ninh thông qua lễ hội, hoạt động văn hóa, văn nghệ, các phong trào quần chúng; qua chương trình quốc phòng toàn dân, qua báo chí địa phương, qua hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Phòng VH-TT-TT quận 8

Ban Tổ chức Lễ hội quận 8

Cơ quan, ban ngành đoàn thể quận và 16 phường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

- Giáo dục quốc phòng - an ninh cho chủ doanh nghiệp tư nhân, công nhân, người lao động trong khu chế xuất, khu công nghiệp.

Liên đoàn - Lao động quận 8

Ban Tuyên giáo Quận ủy + Quận đoàn quận 8

Cơ quan, ban ngành đoàn thể quận và 16 phường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

- Tham gia đóng góp các đề tài về Giáo dục quốc phòng - an ninh, phòng thủ dân sự, giáo dục quốc phòng - an ninh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ban Chỉ huy Quân sự quận 8

Thường trực

Hội đồng Giáo dục quốc phòng quận 8

Cơ quan, ban ngành đoàn thể quận và 16 phường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

- Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 15/2001/NĐ-CP của Chính phủ về giáo dục quốc phòng.

TT. Hội đồng GDQP quận 8

VP. HĐND-UBND quận 8

Cơ quan, ban ngành đoàn thể quận và 16 phường

+ các trường THPT, TCCN và dạy nghề

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

- Sơ kết 5 năm hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng quận 8 (2003 - 2007).

TT. Hội đồng GDQP quận 8

Bộ phận giúp việc của HĐ. GDQP quận 8

Cơ quan, ban ngành đoàn thể quận và 16 phường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

- Chuẩn bị kế hoạch nội dung kiểm tra Hội đồng Giáo dục quốc phòng quận của Hội đồng Giáo dục quốc phòng thành phố, Hội đồng Giáo dục quốc phòng Quân khu, Hội đồng Giáo dục quốc phòng Trung ương.

Ban Chỉ huy Quân sự quận 8

Thường trực

Hội đồng Giáo dục quốc phòng quận 8

Hội đồng Giáo dục quốc phòng quận 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

- Chuẩn bị kế hoạch nội dung tham dự kiểm tra của Hội đồng Giáo dục quốc phòng thành phố.

Ban Chỉ huy Quân sự quận 8

Thường trực

Hội đồng GDQP quận 8

Hội đồng Giáo dục quốc phòng quận 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

- Tham dự kiểm tra thực hiện chương trình, giáo trình, giáo dục quốc phòng bậc trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề.

TT. Hội đồng GDQP quận 8

Phòng Giáo dục quận 8

TT.Hội đồng GDQP quận 8 và các trường được kiểm tra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

- Tham gia kiểm tra thực hiện chương trình, giáo trình, giáo dục quốc phòng - an ninh của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận 8.

Thường trực

Hội đồng GDQP quận 8

Ban Tuyên giáo Quận ủy quận 8

TT. Hội đồng GDQP Q8 và Trung tâm BDCT quận 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. Nâng cao trách nhiệm trong công tác tham mưu của Hội đồng Giáo dục quốc phòng quận 8 cho Quận ủy và Ủy ban nhân dân; kết hợp chặt chẽ cùng các ban ngành đoàn thể, trường học và 16 phường tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng trên địa bàn quận 8.

2. Tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng quận. Yêu cầu các thành viên Hội đồng nắm chắc chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng gắn với chức năng, nhiệm vụ của ban, ngành, đoàn thể, cơ quan mình phụ trách, tích cực, chủ động tiến hành các biện pháp thực hiện công tác giáo dục quốc phòng trong ban, ngành, đoàn thể đạt chất lượng tốt, hiệu quả cao theo quy định của Chính phủ.

3. Hội đồng Giáo dục quốc phòng quận phát huy trách nhiệm của các thành viên trong hoạt động công tác giáo dục quốc phòng đi vào nề nếp, định kỳ đúng theo quy định báo cáo kết quả hoạt động về cơ quan thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng thành phố .

4. Nâng cao hiệu quả chất lượng giáo dục quốc phòng cho học sinh, sinh viên và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 4, 5; tăng cường các biện pháp giáo dục quốc phòng - an ninh cho toàn dân trên các phương tiện thông tin đại chúng, tập trung có trọng điểm vào các ngày lễ hội lớn hàng năm.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở việc thực hiện công tác giáo dục quốc phòng ở ban, ngành, trường học, 16 phường; tránh tình trạng triển khai qua loa, hình thức. Các đơn vị phải xây dựng kế hoạch thực hiện và tự kiểm tra việc thực hiện theo kế hoạch đề ra và báo cáo kết quả thực hiệc công tác giáo dục quốc phòng của cơ quan, đơn vị mình về Hội đồng Giáo dục quốc phòng quận 8 theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch công tác giáo dục quốc phòng - an ninh giai đoạn năm 2006 - 2010 của Ủy ban nhân dân quận 8, đề nghị các cơ quan, ban ngành, đoàn thể 16 phường và các trường học trên địa bàn quận 8 thực hiện tốt theo Kế hoạch đã đề ra./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đô Lương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu02/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/01/2007
Ngày hiệu lực25/01/2007
Ngày công báo01/02/2007
Số công báoSố 11
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/03/2011
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 02/2007/QĐ-UBND Kế hoạch công tác giáo dục quốc phòng an ninh giai đoạn 2006-2010 Quận 8


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 02/2007/QĐ-UBND Kế hoạch công tác giáo dục quốc phòng an ninh giai đoạn 2006-2010 Quận 8
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu02/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Đô Lương
        Ngày ban hành18/01/2007
        Ngày hiệu lực25/01/2007
        Ngày công báo01/02/2007
        Số công báoSố 11
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/03/2011
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 02/2007/QĐ-UBND Kế hoạch công tác giáo dục quốc phòng an ninh giai đoạn 2006-2010 Quận 8

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/2007/QĐ-UBND Kế hoạch công tác giáo dục quốc phòng an ninh giai đoạn 2006-2010 Quận 8