Quyết định 02/2007/QĐ-UBND

Quyết định 02/2007/QĐ-UBND quy định tổ chức quản lý vệ sinh môi trường và an ninh trật tự tại khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 02/2007/QĐ-UBND quản lý vệ sinh môi trường an ninh trật tự KDL


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2007/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 04 tháng 01 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ VỀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG VÀ AN NINH TRẬT TỰ TẠI KHU DU LỊCH NINH CHỮ - BÌNH SƠN.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 02/2003/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 7 năm 2003 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch;

Theo đề nghị của Sở Thương mại - Du lịch tại văn bản số 523/TMDL ngày 19 tháng 12 năm 2006 và ý kiến của Sở Tư pháp tại văn bản số 828/BC-STP ngày 15 tháng 12 năm 2006;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành bản Quy định tổ chức quản lý về vệ sinh môi trường và an ninh trật tự tại khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn kèm theo Quyết định này gồm 4 Chương, 18 Điều.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký;

Các Ông Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các đơn vị, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tại khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Út Lan

 

QUY ĐỊNH

TỔ CHỨC QUẢN LÝ VỀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG VÀ AN NINH TRẬT TỰ TẠI KHU DU LỊCH NINH CHỮ - BÌNH SƠN TỈNH NINH THUẬN.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND ngày 04/01/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tổ chức quản lý bảo vệ môi trường và an ninh trật tự của khu du lịch bãi biển Ninh Chữ - Bình Sơn được quy định trong Quy định này là những hoạt động giữ cho môi trường khu du lịch bãi biển trong lành sạch đẹp, bảo tồn cảnh quan tự nhiên, ngăn ngừa ô nhiễm, khai thác và sử dụng bền vững các tiềm năng đa dạng của khu du lịch bãi biển Ninh Chữ - Bình Sơn.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh của Quy định này là khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn bao gồm toàn bộ khu vực đất liền ven biển phía Đông đường Yên Ninh từ tiếp giáp trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải đến đường Hải Thượng Lãn Ông và toàn bộ không gian mặt nước biển trong khu vực tính từ mép nước biển trở ra khơi là 1,8 hải lý (3km).

Điều 3. Các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế có hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, công dân Việt Nam và khách nước ngoài sinh sống hoặc đến tham quan, vui chơi, tắm biển tại khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn, tỉnh Ninh Thuận đều có nghĩa vụ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của nhà nước về bảo vệ môi trường, an ninh trật tự và Quy định này.

Mọi hành vi vi phạm trong việc bảo vệ môi trường và an ninh trật tự tại khu du lịch phải được phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Tổ chức quản lý về vệ sinh môi trường và an ninh trật tự tại khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn bao gồm các hoạt động sau:

1. Giữ gìn vệ sinh cảnh quan môi trường.

2. Bảo vệ an ninh trật tự.

3. Tổ chức quản lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ phù hợp với quy hoạch và cảnh quan môi trường.

4. Tổ chức các hoạt động cứu hộ, cứu nạn.

5. Xử lý các hành vi vi phạm về vệ sinh môi trường và an ninh trật tự theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Nghiêm cấm các hành vi sau đây tại khu du lịch

1. Đổ các chất thải ở dạng rắn, lỏng, khí chưa được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành trước khi thải ra ngoài phạm vi xử lý của cơ sở mình.

2. Vứt xác súc vật, rác hoặc các chất phế thải khác không đúng nơi quy định.

3. Gây rối làm mất trật tự tại khu du lịch.

4. Ăn xin, bán hàng rong, các hoạt động khác gây phiền hà cho khách tại khu du lịch.

5. Tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên, khoáng sản, tài nguyên biển và neo đậu phương tiện đánh bắt thủy sản và phương tiện vận tải thủy ở khu vực bãi tắm; chặt phá cây xanh, làm thay đổi cảnh quan tự nhiên.

6. Thăm dò, khai thác rạn đá ngầm, rạn san hô, các bãi thực vật ngầm, hệ sinh cảnh động thực vật đã được nhà nước quy định.

Điều 6.

1. Việc xây dựng, lắp đặt các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên bãi biển phải chấp hành theo đúng các quy định sau đây:

a) Phải có giấy phép xây dựng của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật;

b) Phải đúng quy mô, có kiến trúc hài hòa phù hợp với cảnh trí tự nhiên.

2. Đối với các nhà hàng, kiốt dạng nhà tạm được thực hiện khi cấp có thẩm quyền cho phép và vị trí lắp đặt phải cách mép nước biển lúc triều cường cao nhất từ 40m trở lên.

3. Đối với các loại dù che nắng chỉ được dựng ở vị trí cách mép nước biển lúc triều cường cao nhất từ 40m trở lên.

4. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các dự án mới và mở rộng phải được quy hoạch và lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường thẩm định theo quy định của pháp luật.

5. Các công trình xây dựng trong vùng đệm, vùng phụ cận phải tuân theo quy hoạch và thiết kế đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trong quá trình xây dựng cần giảm đến mức thấp nhất sự biến đổi cảnh quan môi trường. Sau khi hoàn thành việc xây dựng chủ công trình phải thu dọn vật liệu xây dựng, không đổ thải, đổ bừa bãi gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

Điều 7. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có tiến hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tại khu du lịch:

1. Tuân thủ các quy định của Nhà nước và của Ủy ban nhân dân tỉnh có liên quan đến việc bảo vệ môi trường và trật tự.

2. Có thùng rác, có hệ thống xử lý các chất thải đạt tiêu chuẩn môi trường theo đúng quy định, giữ gìn vệ sinh môi trường trong phạm vi quản lý cơ sở mình.

3. Nộp phí vệ sinh môi trường và an ninh trật tự theo đúng quy định của cơ quan có thẩm quyền.

4. Hợp tác cùng các cơ quan có thẩm quyền trong việc giải quyết các vấn đề có liên quan đến vệ sinh môi trường và an ninh trật tự tại các khu du lịch khi được yêu cầu.

5. Phát hiện và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực giữ gìn vệ sinh môi trường và an ninh trật tự tại các khu du lịch.

6. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh các loại hình dịch vụ du lịch trên mặt nước biển như ca nô, mô tô, lướt ván, tàu vận tải khách du lịch (gọi tắt là phương tiện phục vụ biển) phải đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật và có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền mới được hoạt động.

7. Niêm yết quy định về hướng dẫn thực hiện bảo vệ môi trường tại khu du lịch.

8. Lắp đặt, bố trí đủ và hợp lý công trình vệ sinh, thiết bị thu gom chất thải; bố trí lực lượng thường xuyên làm công tác vệ sinh môi trường.

9. Ngoài những quy định tại điều này các tổ chức, cá nhân có tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ tại khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn còn phải thực hiện các quy định tại Điều 5 và các khoản 1, 2, 3 và khoản 4 Điều 6 của Quy định này.

Điều 8. Thành lập Ban quản lý khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn (có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động được quy định riêng) trực thuộc sở quản lý chuyên ngành nhằm phối hợp cùng các cơ quan có chức năng, thẩm quyền quản lý các hoạt động ghi tại Điều 4 của Quy định này.

Điều 9.

1. Các tổ chức, cá nhân trong quá trình triển khai các hoạt động trong khu du lịch, vùng đệm, vùng phụ cận phải duy trì đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, mối liên hệ với các cơ quan hữu quan, chính quyền địa phương để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do gây rối an ninh trật tự, sự cố môi trường.

2. Khi xảy ra sự cố gây tổn hại đến môi trường, trị an tại khu du lịch; các tổ chức, cá nhân có mặt trên hiện trường phải khẩn trương thực hiện các biện pháp ứng cứu cần thiết, đồng thời báo ngay cho các cơ quan có thẩm quyền liên quan kịp thời chỉ đạo giải quyết.

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường

Phối hợp chặt chẽ với các ngành và địa phương có liên quan thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, bảo vệ môi trường, giám sát chất lượng môi trường tại các khu du lịch, giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề cụ thể về vệ sinh môi trường:

1. Hướng dẫn chủ đầu tư các dự án có ảnh hưởng đến môi trường lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

2. Phối hợp với Sở Thương mại - Du lịch và các sở, ngành có liên quan kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các cơ sở kinh doanh du lịch tại khu du lịch.

3. Thực hiện hoạt động quan trắc các chỉ tiêu môi trường có liên quan đến du lịch theo đề nghị của Sở Thương mại - Du lịch.

4. Phối hợp với Sở Thương mại - Du lịch tổ chức thực hiện kế hoạch phòng chống và suy thoái môi trường, ô nhiễm môi trường du lịch.

5. Thông báo cho Sở Thương mại - Du lịch các thông tin về sự cố và môi trường một cách đầy đủ, kịp thời khi phát hiện sự cố môi trường có nguy cơ gây tổn hại đến môi trường khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn.        

Điều 11. Trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải

Hướng dẫn, cấp phép các điều kiện hoạt động về vận tải đường thủy nội địa phục vụ du lịch.

Điều 12. Trách nhiệm của Công an tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan và Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải, thị xã Phan Rang - Tháp Chàm xây dựng và triển khai có hiệu quả kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự tại khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn; chỉ đạo việc xử lý nghiêm theo thẩm quyền các hành vi vi phạm về an ninh trật tự, ngăn chặn các tệ nạn xã hội tại khu du lịch.

Điều 13. Trách nhiệm của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Chỉ đạo Đồn Biên phòng 412 có kế hoạch phối hợp cùng Ban quản lý khu du lịch nhằm bảo đảm an ninh trật tự cho mọi hoạt động tại khu du lịch và khu vực quản lý vùng biên giới biển thuộc lực lượng biên phòng quản lý.

Điều 14. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải và Ủy ban nhân dân thị xã Phan Rang - Tháp Chàm

1. Thực hiện quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm các quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường, trật tự tại khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn.

2. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện Ninh Hải và thị xã Phan Rang - Tháp Chàm triển khai công tác quản lý về vệ sinh môi trường, an ninh trật tự tại khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn; phối hợp với Ban quản lý khu du lịch sắp xếp, bố trí nơi bán hàng theo quy định tại khu du lịch, xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm trong lĩnh vực trên.

3. Tổ chức đăng ký và kiểm tra việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường.

4. Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường và du lịch.

5. Xây dựng và bố trí các biển báo và nội quy khu du lịch.

6. Phối hợp với các ngành có liên quan để khắc phục về sự cố môi trường và bảo đảm an ninh trật tự trong khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn.

Chương III

KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 15. Tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc chấp hành các quy định về vệ sinh môi trường, an ninh trật tự tại khu du lịch được khen thưởng theo quy định chung của Nhà nước.

Điều 16. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm Quy định về vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, tùy theo mức độ vi phạm mà xử lý theo quy định của pháp luật.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 17. Trách nhiệm của Sở Thương mại - Du lịch:

1. Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản về quản lý khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn.

2. Chủ trì, cùng phối hợp với Sở Văn hóa - Thông tin, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng kế hoạch và thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nhà nước và của Ủy ban nhân dân tỉnh về vệ sinh môi trường, an ninh trật tự tại khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn:

- Tuyên truyền hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường;

- Kiến nghị với Ủy ban nhân dân địa phương về kế hoạch tăng cường bảo vệ môi trường vào thời kỳ du lịch cao điểm trong năm;

- Xây dựng và phát triển các mô hình thu hút sự tham gia của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư vào phát triển du lịch và bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch;

- Theo dõi tình hình môi trường du lịch tại khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn; phát hiện kịp thời các hiện tượng ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường, các hành vi xâm phạm môi trường trong lĩnh vực du lịch; xử lý hoặc kiến nghị các cơ quan có trách nhiệm xử lý.

Điều 18. Những nội dung chưa được quy định trong văn bản này thì áp dụng, thực hiện theo quy định tại Nghị định số 39/2000/NĐ-CP ngày 24/8/2000 của Chính phủ về cơ sở lưu trú du lịch và Quyết định số 02/QĐ-BTNMT ngày 29/7/2003 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy chế bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch;

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thì các cấp, các ngành, tổ chức và cá nhân phản ánh về Sở Thương mại - Du lịch tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu02/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/01/2007
Ngày hiệu lực14/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 02/2007/QĐ-UBND quản lý vệ sinh môi trường an ninh trật tự KDL


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 02/2007/QĐ-UBND quản lý vệ sinh môi trường an ninh trật tự KDL
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu02/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýHoàng Thị Út Lan
        Ngày ban hành04/01/2007
        Ngày hiệu lực14/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 02/2007/QĐ-UBND quản lý vệ sinh môi trường an ninh trật tự KDL

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/2007/QĐ-UBND quản lý vệ sinh môi trường an ninh trật tự KDL

           • 04/01/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/01/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực