Quyết định 02/2008/QĐ-UBND

Quyết định 02/2008/QĐ-UBND về chế độ miễn, giảm và điều chỉnh tỷ lệ (%) để lại đơn vị thu đối với một số phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành

Quyết định 02/2008/QĐ-UBND chế độ miễn, giảm và điều chỉnh tỷ lệ để lại đơn vị thu đối với phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh long An đã được thay thế bởi Quyết định 43/2012/QĐ-UBND mức thu phí lệ phí tỷ lệ trích để lại và được áp dụng kể từ ngày 20/08/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 02/2008/QĐ-UBND chế độ miễn, giảm và điều chỉnh tỷ lệ để lại đơn vị thu đối với phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh long An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 02/2008/QĐ-UBND

Tân An, ngày 03 tháng 01 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ MIỄN, GIẢM VÀ ĐIỀU CHỈNH TỶ LỆ (%) ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ THU ĐỐI VỚI MỘT SỐ PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Nghị quyết số 60/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa VII, kỳ họp thứ 15 về việc miễn, giảm và điều chỉnh tỷ lệ (%) để lại đơn vị thu đối với một số phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của của Hội đồng nhân dân tỉnh;
Xét nội dung Tờ trình số 1606/TTr-STC ngày 19/12/2007 của
Sở Tài chính về việc đề nghị ban hành chế độ miễn, giảm và điều chỉnh tỷ lệ (%) để lại đơn vị thu đối với một số phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành chế độ miễn, giảm và điều chỉnh tỷ lệ (%) để lại đơn vị thu đối với một số phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An, cụ thể như sau:

A. CÁC LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ MIỄN, GIẢM:

Danh mục phí, lệ phí

Nội dung miễn, giảm

Đã ban hành tại QĐ số 70/2006/QĐ-UBND ngày 19/12/2006 của UBND tỉnh

 

1. Đối với phí qua đò, phà:

Miễn thu đối với học sinh trong những ngày đến trường học.

2. Đối với phí trông giữ xe đạp:

Mức thu tối đa bằng 50% mức đã ban hành (đối với các điểm trường). Nguồn thu được để lại toàn bộ cho cơ sở giáo dục (đơn vị tổ chức thu).

 

B. ĐIỀU CHỈNH TỶ LỆ (%) CHO ĐƠN VỊ THU PHÍ, LỆ PHÍ:

Tỷ lệ đã ban hành tại QĐ số 70/2006/QĐ-UBND ngày 19/12/2006 của UBND tỉnh

Mức điều chỉnh

1. Lệ phí cấp biển số nhà:

- Nộp ngân sách 90%.

- Để lại đơn vị thu 10%.

 

- Nộp ngân sách 10%.

- Để lại đơn vị thu 90%

(Để lại đơn vị 90%, bao gồm chi phí làm biển số nhà).

 

Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các ngành chức năng liên quan hướng dẫn việc tổ chức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc thực hiện chế độ miễn, giảm, thu nộp ngân sách nhà nước và chế độ sử dụng nguồn thu phí, lệ phí đúng theo quy định.

Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm cung cấp biên lai thu cho các đơn vị, địa phương có thu phí, lệ phí và tổ chức quản lý, kiểm tra việc thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2008. Những quy định khác trong Quyết định số 70/2006/QĐ-UBND ngày 19/12/2006 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Bộ Tài chính;
- Cục KTVB-Bộ Tư pháp;
- TT.TU; TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Phòng NCTH;
- Lưu: VT, STC, H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Dương Quốc Xuân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu02/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/01/2008
Ngày hiệu lực01/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/08/2012
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 02/2008/QĐ-UBND chế độ miễn, giảm và điều chỉnh tỷ lệ để lại đơn vị thu đối với phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 02/2008/QĐ-UBND chế độ miễn, giảm và điều chỉnh tỷ lệ để lại đơn vị thu đối với phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh long An
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu02/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
        Người kýDương Quốc Xuân
        Ngày ban hành03/01/2008
        Ngày hiệu lực01/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/08/2012
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 02/2008/QĐ-UBND chế độ miễn, giảm và điều chỉnh tỷ lệ để lại đơn vị thu đối với phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh long An

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/2008/QĐ-UBND chế độ miễn, giảm và điều chỉnh tỷ lệ để lại đơn vị thu đối với phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh long An