Quyết định 02/2008/QĐ-UBND

Quyết định 02/2008/QĐ-UBND về quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm y tế dự phòng quận 3 do Ủy ban nhân dân quận 3 ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 02/2008/QĐ-UBND quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm y tế dự phòng quận 3


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 02/2008/QĐ-UBND

Quận 3, ngày 30 tháng 01 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG QUẬN 3

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT/BYT-BNV ngày 12 tháng 4 năm 2005 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý nhà nước về y tế ở địa phương;
Căn cứ Quyết định số 26/2005/QĐ-BYT ngày 09 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế Dự phòng huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 91/2007/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Trung tâm Y tế Dự phòng quận 3 trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 3;
Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng quận 3 tại Tờ trình số 158/TTr-TTYTDP ngày 18 tháng 12 năm 2007;
Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ quận 3 và Báo cáo thẩm định số 29/BC-TP ngày 24 tháng 01 năm 2008 của Phòng Tư pháp quận 3,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Y tế Dự phòng quận 3.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Trưởng Phòng Nội vụ và Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng quận 3 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Thình

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG QUẬN 3
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 3)

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Trung tâm Y tế Dự phòng quận 3 là đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 3, chịu sự chỉ đạo về chuyên môn kỹ thuật của Sở Y tế, sự hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật của các trung tâm chuyên ngành, trung tâm thuộc hệ dự phòng thành phố và sự quản lý toàn diện của Ủy ban nhân dân quận 3.

Điều 2. Trung tâm Y tế Dự phòng quận 3 là đơn vị có tư cách pháp nhân, có trụ sở và con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định của Nhà nước.

Chương 2:

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 3. Chức năng

Trung tâm Y tế Dự phòng quận 3 có chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng; phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống bệnh xã hội; an toàn vệ sinh thực phẩm; chăm sóc sức khỏe ban đầu; chăm sóc sức khỏe sinh sản; truyền thông giáo dục sức khỏe trên địa bàn quận 3.

Điều 4. Nhiệm vụ - quyền hạn

1. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng, phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe ban đầu, chăm sóc sức khỏe sinh sản, truyền thông giáo dục sức khỏe trên cơ sở kế hoạch của thành phố và tình hình thực tế trên địa bàn của quận trình Ủy ban nhân dân quận phê duyệt.

2. Tổ chức thực hiện các hoạt động sau:

a) Triển khai các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về phòng, chống dịch, bệnh, HIV/AIDS, các bệnh xã hội, chương trình phòng, chống tai nạn thương tích, sức khỏe lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe ban đầu, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe môi trường, sức khỏe trường học, dinh dưỡng cộng đồng, an toàn vệ sinh thực phẩm, truyền thông giáo dục sức khỏe theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

b) Trực tiếp quản lý, hướng dẫn và giám sát chuyên môn, kỹ thuật về các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách và khám chữa bệnh thông thường đối với các Trạm Y tế phường, các cơ sở y tế trên địa bàn.

c) Tham gia đào tạo, đào tạo lại, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho cán bộ thuộc đơn vị mình và nhân viên y tế phường.

d) Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực liên quan.

đ) Quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu y tế quốc gia và các dự án khác được Sở Y tế phân công.

e) Thực hiện quản lý cán bộ, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật.

g) Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.

h) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế và Ủy ban nhân dân quận giao.

Chương 3:

CƠ CẤU TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

Điều 5. Cơ cấu tổ chức bộ máy

1. Trung tâm Y tế Dự phòng quận 3 do Giám đốc lãnh đạo, giúp việc cho Giám đốc có từ hai đến ba Phó Giám đốc.

Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng quận 3 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định bổ nhiệm theo phân cấp quản lý cán bộ.

Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng quận 3 quyết định bổ nhiệm Trưởng, Phó các khoa, phòng và Trưởng Trạm Y tế phường; quyết định phân công, giao nhiệm vụ cho cán bộ, viên chức thuộc Trung tâm Y tế Dự phòng.

2. Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm Y tế Dự phòng của quận, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

3. Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng quận 3 là người giúp việc cho Giám đốc, được Giám đốc phân công phụ trách một số công việc cụ thể, liên đới chịu trách nhiệm trước cấp trên về những phần việc được phân công phụ trách và được ủy quyền thực hiện một số công việc cụ thể khi Giám đốc đi vắng.

4. Các phòng chức năng nghiệp vụ:

a) Phòng Kế hoạch - Tài chính.

b) Phòng Tổ chức - Hành chính quản trị.

c) Phòng Truyền thông giáo dục sức khỏe.

5. Các khoa chuyên môn:

a) Khoa Kiểm soát dịch, bệnh, HIV/AIDS.

b) Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm.

c) Khoa Y tế công cộng.

d) Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản.

đ) Liên chuyên khoa: Lao, Tâm thần, Da liễu.

e) Khoa Tham vấn Hỗ trợ cộng đồng.

g) Khoa Xét nghiệm.

h) Khoa Dược.

6. Trạm Y tế các phường.

7. Các khoa, phòng thuộc Trung tâm Y tế Dự phòng thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Quyết định số 26/2005/QĐ-BYT ngày 09 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Điều 6. Biên chế

Biên chế của Trung tâm Y tế Dự phòng quận 3 do Ủy ban nhân dân quận 3 bố trí trên cơ sở chỉ tiêu biên chế sự nghiệp y tế do Ủy ban nhân dân thành phố giao hàng năm.

Điều 7. Kinh phí hoạt động

Kinh phí hoạt động, xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng và trang thiết bị y tế thực hiện theo quy định của Nhà nước và của ngành.

Điều 8. Nhiệm vụ của các khoa, phòng và Trạm Y tế các phường

1. Phòng Tổ chức - Hành chính quản trị:

- Quản lý công tác tổ chức cán bộ, thực hiện chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ hành chính, quản trị, phục vụ cho hoạt động của Trung tâm.

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính:

- Xây dựng kế hoạch tháng, quý, năm của Trung tâm; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch.

- Thực hiện tổng hợp, thống kê, báo cáo các hoạt động của Trung tâm theo quy định.

- Quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm và chịu trách nhiệm thanh, quyết toán theo quy định của pháp luật.

3. Phòng Truyền thông giáo dục sức khỏe:

- Giúp Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng quận chỉ đạo, thực hiện việc tuyên truyền các đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực y tế; tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng, chống dịch bệnh, nâng cao sức khỏe cho người dân.

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và hướng dẫn nghiệp vụ truyền thông giáo dục sức khỏe về y tế dự phòng, phòng, chống HIV/AIDS, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe sinh sản… trên địa bàn quận.

- Thực hiện tư vấn sức khỏe người dân và hướng dẫn nghiệp vụ tư vấn sức khỏe đối với các cơ sở y tế trên địa bàn.

4. Khoa Kiểm soát dịch, bệnh, HIV/AIDS:

- Thực hiện giám sát thường xuyên và quản lý chặt chẽ các bệnh truyền nhiễm gây dịch, các bệnh xã hội, HIV/AIDS; tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống dịch, bệnh.

- Tổ chức điều tra định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu tình hình các bệnh truyền nhiễm gây dịch, bệnh xã hội tại các cơ sở y tế và tại cộng đồng.

- Phối hợp với Khoa Tham vấn Hỗ trợ cộng đồng tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, hướng dẫn quản lý, chăm sóc người nhiễm HIV tại gia đình và cộng đồng; phối hợp với Bệnh viện quận trong quản lý công tác điều trị HIV/AIDS.

- Quản lý chặt chẽ các ổ dịch cũ, phát hiện kịp thời ổ dịch mới; tiến hành các biện pháp chuyên môn, kỹ thuật để ngăn chặn dịch phát sinh, lây lan.

- Tổng hợp số liệu, lập bản đồ, biểu đồ các loại bệnh dịch, bệnh xã hội, HIV/AIDS tại quận.

- Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu y tế quốc gia, các dự án liên quan về y tế dự phòng, phòng, chống bệnh xã hội, HIV/AIDS.

5. Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm:

- Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm và phổ biến kiến thức về dinh dưỡng cộng đồng cho các cơ quan, tổ chức.

- Giám sát việc thực hiện các điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

- Thực hiện kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, các cơ sở sản xuất thực phẩm trên địa bàn quận 3; điều tra và triển khai các biện pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm theo quy định.

- Phối hợp thực hiện “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm”.

- Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu y tế quốc gia, các dự án liên quan về an toàn vệ sinh thực phẩm.

6. Khoa Y tế công cộng:

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về: Vệ sinh an toàn lao động, vệ sinh trường học, phòng, chống tai nạn thương tích, phòng, chống nhiễm độc hóa chất bảo vệ thực vật; xây dựng, sửa chữa và sử dụng các công trình vệ sinh; biện pháp xử lý các chất thải.

- Giám sát vệ sinh nguồn nước sinh hoạt, điều kiện vệ sinh an toàn lao động, điều kiện vệ sinh trường học; tổng hợp, theo dõi, đánh giá chất lượng và hiệu quả thực hiện các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định về chuyên môn kỹ thuật đối với các cơ sở, cơ quan, tổ chức.

- Lập hồ sơ vệ sinh lao động và tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động theo quy định.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn quận trong việc xây dựng Khu phố văn hóa sức khỏe, mô hình cộng đồng an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích.

- Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu y tế quốc gia, các dự án về sức khỏe môi trường, lao động, trường học, phòng, chống tai nạn thương tích và phòng, chống bệnh nghề nghiệp.

7. Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản:

- Quản lý các chỉ số về chăm sóc sức khỏe sinh sản và đánh giá thực trạng sức khỏe sinh sản trong quận.

- Giám sát và hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật đối với y tế tuyến phường thực hiện theo hướng dẫn chuẩn quốc gia về dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản.

- Cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, phòng chống nhiễm khuẩn đường sinh sản.

- Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu y tế quốc gia, các dự án về chăm sóc sức khỏe sinh sản.

- Thực hiện các chương trình chăm sóc sức khỏe trẻ em; phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em.

8. Khoa Liên chuyên khoa:

Triển khai thực hiện các chương trình quốc gia về lao, tâm thần, da liễu, các bệnh lây qua đường tình dục.

9. Khoa Tham vấn Hỗ trợ cộng đồng:

- Thực hiện các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi phòng lây nhiễm HIV/AIDS; Tham vấn các bệnh lây truyền qua đường tình dục, ma túy và các vấn đề liên quan khác như bệnh nhiễm trùng cơ hội, tái nghiện… tham vấn trước, trong và sau xét nghiệm HIV tự nguyện.

- Tổ chức tiếp cận các đối tượng có nguy cơ cao (gái mại dâm, người sử dụng ma túy…), người nhiễm HIV/AIDS thông qua mạng lưới giáo dục viên đồng đẳng và tạo điều kiện giúp các đối tượng thay đổi hành vi phòng lây nhiễm HIV.

- Triển khai các chương trình can thiệp giảm tác hại (phân phối bao cao su, trao đổi bơm kim tiêm…).

- Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ y tế (phối hợp hệ thống sản phụ khoa thực hiện chương trình phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con; khám phát hiện và điều trị sớm các bệnh lây truyền qua đường tình dục; chăm sóc toàn diện cho người nhiễm HIV thông qua khám bệnh trong ngày, bao gồm uống thuốc, điều trị dự phòng các bệnh nhiễm trùng cơ hội, điều trị AIDS bằng thuốc đặc trị) và hỗ trợ xã hội.

10. Khoa Xét nghiệm:

- Thực hiện các xét nghiệm cơ bản phục vụ cho công tác chuyên môn và y tế phường, lấy mẫu và bảo quản mẫu xét nghiệm gửi tuyến trên theo quy định.

- Phối hợp với khoa cận lâm sàng của các bệnh viện quận để triển khai các xét nghiệm phục vụ kịp thời công tác chuyên môn.

- Tổ chức thực hiện các dịch vụ xét nghiệm thuộc lĩnh vực theo quy định của cấp có thẩm quyền.

11. Khoa Dược:

- Quản lý thuốc, vật tư y tế, hóa chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác chuyên môn, hoạt động của Trung tâm.

- Cung ứng thuốc cho các chương trình sức khỏe và khám chữa bệnh ban đầu của Trạm Y tế phường.

12. Trạm Y tế các phường:

- Thực hiện các chương trình sức khỏe cộng đồng, các chương trình phòng, chống dịch, bệnh, các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình bệnh mãn tính do các bệnh viện thành phố triển khai.

- Khám chữa bệnh ban đầu, bệnh thông thường tại Trạm Y tế và tại gia đình.

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân phường thực hiện một số nhiệm vụ về quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn phường.

Chương 4:

CHẾ ĐỘ HỘI HỌP, LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP CÔNG TÁC

Điều 9. Chế độ hội họp

1. Định kỳ hàng tuần họp giao ban giữa Ban Giám đốc và Trưởng các khoa, phòng trực thuộc Trung tâm để đánh giá công tác tuần và triển khai công tác tuần tới.

2. Trung tâm Y tế Dự phòng quận 3 hàng tháng tổ chức họp một lần giữa cán bộ, viên chức Trung tâm và 14 Trạm Y tế phường để kiểm điểm tình hình thực hiện công tác trong tháng qua và đề ra công tác cho tháng tiếp theo, đồng thời phổ biến các chủ trương chính sách, chế độ mới của Nhà nước và nhiệm vụ mới phát sinh ở địa phương.

3. Họp sơ kết hàng quý, 6 tháng, tổng kết cuối năm theo quy định.

4. Tổ chức họp đột xuất để triển khai các công việc cần thiết và cấp bách theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân quận hoặc của lãnh đạo Sở Y tế.

Điều 10. Chế độ làm việc

1. Thực hiện chế độ làm việc theo quy định chung của Nhà nước và ngành y tế.

2. Thực hiện chế độ báo cáo hàng tháng, quý, năm và báo cáo đột xuất theo quy định.

3. Cán bộ, viên chức của Trung tâm được phân công nhiệm vụ cụ thể, phải mặc trang phục và đeo thẻ công chức theo quy định.

4. Viên chức phải có thái độ, phong cách làm việc lịch sự, tận tụy, khiêm tốn, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của cán bộ phụ trách và lãnh đạo Trung tâm, của đồng nghiệp, cũng như của bệnh nhân và thân nhân người bệnh.

Điều 11. Quan hệ phối hợp công tác

1. Đối với Ủy ban nhân dân quận:

a) Trung tâm Y tế Dự phòng quận 3 chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp, toàn diện của Ủy ban nhân dân quận. Giám đốc trực tiếp nhận chỉ thị của Chủ tịch, Phó Chủ tịch quận và phải thường xuyên báo cáo với Ủy ban nhân dân quận về việc thực hiện các mặt công tác đã được phân công.

b) Trường hợp Hội đồng nhân dân quận có yêu cầu, nếu được sự ủy nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, thì Giám đốc báo cáo hoặc giải trình những vấn đề có liên quan trong các kỳ họp của Hội đồng nhân dân.

2. Đối với Sở Y tế:

Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng quận 3 chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Giám đốc Sở Y tế, đồng thời thực hiện và báo cáo công tác chuyên môn theo yêu cầu của Sở Y tế.

3. Đối với các cơ quan khác thuộc Ủy ban nhân dân quận:

a) Thực hiện mối quan hệ phối hợp và hợp tác bình đẳng trên cơ sở chức năng nhiệm vụ theo quy định.

b) Khi phối hợp giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách, nếu chưa nhất trí với ý kiến của các cơ quan khác, Giám đốc Trung tâm chủ động tập hợp các ý kiến và trình Ủy ban nhân dân quận quyết định.

4. Đối với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tổ chức xã hội quận:

a) Thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân quận 3 về phối hợp các ngành, đoàn thể có liên quan để đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức người dân về công tác vệ sinh phòng bệnh.

b) Khi các tổ chức trên có yêu cầu, kiến nghị những vấn đề thuộc về chức năng của Trung tâm Y tế Dự phòng, Giám đốc có trách nhiệm trình bày, giải quyết hoặc trình Ủy ban nhân dân quận giải quyết các yêu cầu đó theo quy định.

5. Đối với Phòng Y tế.

Trung tâm Y tế Dự phòng quận 3 phối hợp với Phòng Y tế quận trong hoạt động thanh, kiểm tra lĩnh vực dự phòng trên địa bàn quận.

6. Đối với Bệnh viện.

Trung tâm Y tế Dự phòng quận 3 phối hợp với Bệnh viện quận 3 thực hiện kế hoạch phát triển y tế tại địa phương.

7. Đối với Trạm Y tế các phường.

Trạm Y tế các phường chịu sự chỉ đạo và quản lý toàn diện của Trung tâm Y tế Dự phòng quận 3.

8. Đối với Ủy ban nhân dân các phường.

Trung tâm Y tế Dự phòng quận 3 phối hợp với Ủy ban nhân dân các phường trong việc giám sát hoạt động y tế, quản lý những vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe người dân trên địa bàn phường cũng như thực hiện chỉ đạo của Hội đồng nhân dân phường.

Chương 5:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12.

1. Căn cứ Quy chế này, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng quận 3 có trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện và xây dựng quy chế làm việc trong nội bộ đơn vị, trong đó có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, viên chức trong Trung tâm.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu cần sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế này, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng quận 3 đề nghị, có sự tham khảo với Phòng Nội vụ trước khi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 3 xem xét quyết định.

3. Ủy ban nhân dân quận 3 giao Trưởng Phòng Nội vụ quận 3 có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Quy chế này./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu02/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/01/2008
Ngày hiệu lực06/02/2008
Ngày công báo01/03/2008
Số công báoSố 25
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 02/2008/QĐ-UBND quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm y tế dự phòng quận 3


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 02/2008/QĐ-UBND quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm y tế dự phòng quận 3
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu02/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrịnh Văn Thình
        Ngày ban hành30/01/2008
        Ngày hiệu lực06/02/2008
        Ngày công báo01/03/2008
        Số công báoSố 25
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 02/2008/QĐ-UBND quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm y tế dự phòng quận 3

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/2008/QĐ-UBND quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm y tế dự phòng quận 3

            • 30/01/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/03/2008

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/02/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực