Quyết định 02/2009/QĐ-UBND

Quyết định 02/2009/QĐ-UBND bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 02/2009/QĐ-UBND bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành


ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 02/2009/QĐ-UBND

Cần Giờ, ngày 17 tháng 02 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KHÔNG CÒN PHÙ HỢP VỚI QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ kết quả tổng rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật từ năm 1976 đến tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân huyện;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp huyện tại Công văn số 09/TP ngày 10 tháng 02 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố danh mục 274 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân huyện ban hành từ năm 1987 đến năm 2008 đã hết hiệu lực thi hành (có danh mục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 7 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Thủ trưởng các phòng, ban thuộc huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hiệp

 

DANH MỤC

CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BAN HÀNH TỪ NĂM 1987 ĐẾN THÁNG 6 NĂM 2008 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC

(Kèm theo Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân dân huyện)

STT

Hình thức

Số văn bản
Ngày ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

01

Quyết định

263/QĐ-UB Ngày 01/4/1995

Thành lập Rừng lịch sử Duyên Hải

02

Chỉ thị

03/CT-UB Ngày 04/3/1987

Thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự và những biện pháp xử lý đối với người vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự.

03

Quyết định

262/QĐ-UB Ngày 28/11/1987

Thành lập Phòng khám đa khoa Khu vực IV xã Long Hòa.

04

Quyết định

93/QĐ-UB Ngày 14/4/1987

Ban hành bản Quy định tạm thời về quản lý bảo vệ chim muông, thú rừng trên địa bàn huyện.

05

Quyết định

79/QĐ-UB Ngày 05/5/1989

Chuyển nhiệm vụ và tổ chức nghiên cứu, theo dõi việc xử lý hành chính từ Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện sang Tổ Tư pháp huyện.

06

Quyết định

147/QĐ-UB Ngày 21/12/1992

Thành lập Ban Kiểm tra về việc kê khai đăng ký, quản lý vũ khí.

07

Chỉ thị

05/CT-UB Ngày 21/10/1993

Tập trung chỉ đạo công tác đo đạc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ruộng đất cho hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp.

08

Chỉ thị

04/CT-UB Ngày 20/5/1994

Tăng cường bảo vệ lưới điện quốc gia trên địa bàn huyện.

09

Chỉ thị

05/CT-UB Ngày 02/6/1994

Tổ chức thực hiện quy định tạm thời chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân xã.

10

Quyết định

50/QĐ-UB Ngày 05/4/1994

Thành lập Ban Chỉ đạo Thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa.

11

Quyết định

136/QĐ-UB Ngày 22/6/1994

Thành lập Hội đồng xét thuế bất khả thu.

12

Quyết định

201/QĐ-UB Ngày 12/7/1994

Thành lập Ủy ban Dân số và kế hoạch hóa gia đình huyện Cần Giờ.

13

Quyết định

209/QĐ-UB Ngày 10/8/1994

Thành lập Quỹ học bổng “Vì sự nghiệp đào tạo nhân tài huyện Cần Giờ”.

14

Quyết định

221/QĐ-UB Ngày 26/8/1994

Quy định tạm thời hành lang bảo vệ tuyến đường bộ liên xã Lý Nhơn.

15

Quyết định

265/QĐ-UB Ngày 13/10/1994

Thành lập Ban Chỉ đạo điều tra nhân sự, lao động khu vực Nhà nước và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện.

16

Quyết định

294/QĐ-UB Ngày 08/11/1994

Cho phép thành lập Tổ Phòng, chống tệ nạn xã hội trực thuộc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

17

Chỉ thị

01/CT-UB Ngày 04/01/1995

Tăng cường thu thuế sử dụng đất nông nghiệp.

18

Chỉ thị

02/CT-UB Ngày 24/3/1995

Đấu tranh ngăn chặn băng ghi hình, đĩa hình có nội dung xấu và phim ảnh ngoài danh mục Nhà nước.

19

Chỉ thị

04/CT-UB Ngày 04/7/1995

Tiếp tục tạo điều kiện để chuyển các hộ dân xã Tam Thôn Hiệp về khu dân cư mới (Nông trường quận 3 cũ).

20

Quyết định

82/QĐ-UB Ngày 20/02/1995

Thành lập Hội đồng thẩm định các dự án nhỏ sử dụng vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm huyện Cần Giờ.

21

Quyết định

91/QĐ-UB Ngày 14/3/1995

Thành lập Ban chủ nhiệm Chương trình phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em.

22

Quyết định

92/QĐ-UB Ngày 16/3/1995

Thành lập Tổ Quy hoạch kinh tế - xã hội thời kỳ 1996 - 2010 huyện Cần Giờ.

23

Quyết định

99/QĐ-UB Ngày 17/3/1995

Bổ sung thành viên Hội đồng thẩm định các dự án nhỏ sử dụng vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm huyện Cần Giờ.

24

Quyết định

124/QĐ-UB Ngày 03/4/1995

Thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động không xả rác.

25

Quyết định

149/QĐ-UB Ngày 18/4/1995

Bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo cuộc vận động không xả rác.

26

Quyết định

160/QĐ-UB Ngày 25/4/1995

Thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính huyện.

27

Quyết định

203/QĐ-UB Ngày 03/6/1995

Mở chiến dịch truyền thông lồng ghép dân số, kế hoạch hóa gia đình.

28

Quyết định

296/QĐ-UB Ngày 12/7/1995

Thành lập Hội đồng tư vấn thuế sử dụng đất nông nghiệp huyện Cần Giờ.

29

Quyết định

348/QĐ-UB Ngày 17/8/1995

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

30

Quyết định

361/QĐ-UB Ngày 17/8/1995

Thay đổi thành viên Hội đồng tư vấn thuế sử dụng đất nông nghiệp huyện Cần Giờ.

31

Quyết định

387/QĐ-UB Ngày 06/9/1995

Quy định giá thuế sử dụng đất nông nghiệp bằng tiền thay lúa đối với diện tích nuôi nghêu năm 1995 trên địa bàn huyện.

32

Quyết định

414/QĐ-UB Ngày 22/9/1995

Ban hành Quy định chế độ khen thưởng cho học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

33

Quyết định

711/QĐ-UB Ngày 13/12/1995

Thành lập Hội đồng tư vấn thuế các xã.

34

Quyết định

715/QĐ-UB Ngày 16/12/1995

Ban hành Quy định tạm thời về việc cho thuê đất có thời hạn đất bãi bồi có mặt nước ven sông, ven biển để nuôi thủy sản.

35

Quyết định

737/QĐ-UB Ngày 25/12/1995

Thành lập Hội đồng Giáo dục huyện Cần Giờ.

36

Quyết định

744/QĐ-UB Ngày 29/12/1995

Thành lập Ban Chỉ đạo vận động hiến máu.

37

Chỉ thị

12/CT-UB Ngày 22/11/1996

Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn huyện Cần Giờ.

38

Quyết định

80/QĐ-UB Ngày 26/01/1996

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chỉ thị và các nghị định của Chính phủ về tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh bài trừ các tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện.

39

Quyết định

90/QĐ-UB Ngày 31/01/1996

Thành lập Đội Kiểm tra liên ngành quản lý các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, bài trừ một số tệ nạn nghiêm trọng của huyện.

40

Quyết định

91/QĐ-UB Ngày 31/01/1996

Thành lập Hội đồng Xử lý vi phạm các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa của huyện.

41

Quyết định

92/QĐ-UB Ngày 02/02/1996

Thành lập Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng phục vụ người nghèo huyện Cần Giờ.

42

Quyết định

110/QĐ-UB Ngày 08/3/1996

Điều chỉnh nhiệm vụ tham mưu, quản lý công tác khoa học kỹ thuật.

43

Quyết định

111/QĐ-UB Ngày 08/3/1996

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giải quyết khiếu nại, tranh chấp về đất đai.

44

Quyết định

203/QĐ-UB Ngày 08/5/1996

Duyệt quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo huyện Cần Giờ năm 1996 - 2000

45

Quyết định

205/QĐ-UB Ngày 08/5/1996

Thành lập Ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc Trẻ em huyện Cần Giờ.

46

Quyết định

204/QĐ-UB Ngày 08/5/1996

Thành lập Ban Chủ nhiệm dự án Công nghệ thông tin huyện Cần Giờ.

47

Quyết định

206/QĐ-UB Ngày 08/5/1996

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện đề án xây dựng hệ thống thông tin về nhân sự - lao động và dân số trên mạng vi tính.

48

Quyết định

255/QĐ-UB Ngày 18/5/1996

Thành lập Tiểu ban Quản lý dân nhập cư.

49

Quyết định

253/QĐ-UB Ngày 18/5/1996

Thành lập Ủy ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Cần Giờ.

50

Quyết định

305/QĐ-UB Ngày 21/5/1996

Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 715/QĐ- UB ngày 16/12/1995 của Ủy ban nhân dân huyện.

51

Quyết định

353/QĐ-UB Ngày 11/7/1996

Ban hành Quy chế tạm thời về quản lý sản xuất bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên phạm vi địa giới hành chính huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh.

52

Quyết định

367/QĐ-UB Ngày 10/7/1996

Ban hành Quy chế tạm thời về quản lý và sử dụng nhà nghỉ.

53

Quyết định

368/QĐ-UB Ngày 11/7/1996

Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính huyện.

54

Quyết định

424/QĐ-UB Ngày 15/8/1996

Thành lập đội kiểm tra liên ngành truy quét các loại dược phẩm nhập lậu kém chất lượng, làm giả, gây nghiện và kích dâm gây nguy hại cho người sử dụng.

55

Quyết định

492/QĐ-UB Ngày 07/9/1996

Thay đổi thành viên Ủy ban Bảo vệ - Chăm sóc Trẻ em huyện Cần Giờ

56

Quyết định

493/QĐ-UB Ngày 07/9/1996

Thay đổi thành viên Ban Chủ nhiệm chương trình Phòng, chống suy dinh dưỡng.

57

Quyết định

598/QĐ-UB Ngày 05/11/1996

Thay đổi thành viên Ủy ban Dân số - kế hoạch hóa gia đình.

58

Quyết định

599/QĐ-UB Ngày 05/11/1996

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Dân số - kế hoạch hóa gia đình.

59

Quyết định

625/QĐ-UB Ngày 14/11/1996

Thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư huyện Cần Giờ

60

Quyết định

675/QĐ-UB Ngày 16/12/1996

Ủy quyền cho Phòng Tư pháp ký các việc công chứng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện và đóng dấu Ủy ban nhân dân huyện

61

Quyết định

705/QĐ-UB Ngày 24/12/1996

Điều chỉnh giá cước vận tải hành khách trên tuyến Long Hòa - Vàm Láng.

62

Chỉ thị

01/1997/CT-UB Ngày 26/02/1997

Về việc thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục trung học cơ sở - xóa mù chữ giai đoạn 1997-2000 của huyện Cần Giờ.

63

Chỉ thị

02/1997/CT-UB Ngày 12/3/1997

Việc tăng cường công tác kiểm tra bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn huyện Cần Giờ.

64

Chỉ thị

03/1997/CT-UB Ngày 17/4/1997

Việc tăng cường hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân các xã.

65

Quyết định

210/1997/QĐ-UB Ngày 25/4/1997

Thu hồi con dấu của Phòng Kinh tế và ủy quyền cho Trưởng Phòng Kinh tế ký các văn bản hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện và đóng dấu của Ủy ban nhân dân huyện.

66

Quyết định

211/1997/QĐ-UB Ngày 25/4/1997

Thu hồi con dấu của Phòng Tư pháp và ủy quyền cho Trưởng Phòng Tư pháp ký các văn bản hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện và đóng dấu của Ủy ban nhân dân huyện.

67

Quyết định

212/1997/QĐ-UB Ngày 25/4/1997

Ban hành Quy chế tạm thời về ban hành quản lý và lưu trữ văn bản hành chính của các phòng, ban huyện theo cơ chế một cửa, một dấu.

68

Quyết định

214/1997/QĐ-UB Ngày 25/4/1997

Ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế huyện Cần Giờ theo cơ chế một cửa, một dấu.

69

Quyết định

215/1997/QĐ-UB Ngày 25/4/1997

Ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp huyện Cần Giờ theo cơ chế một cửa, một dấu.

70

Quyết định

280/1997/QĐ-UB Ngày 22/5/1997

Thu hồi con dấu của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ủy quyền cho Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký các văn bản hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện và đóng dấu của Ủy ban nhân dân huyện.

71

Quyết định

281/1997/QĐ-UB Ngày 22/5/1997

Ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Cần Giờ theo cơ chế một cửa, một dấu.

72

Quyết định

290/1997/QĐ-UB Ngày 26/5/1997

Thu hồi con dấu của Phòng Tổ chức chính quyền và ủy quyền cho Trưởng Phòng Tổ chức chính quyền ký các văn bản hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện và đóng dấu của Ủy ban nhân dân huyện.

73

Quyết định

291/1997/QĐ-UB Ngày 26/5/1997

Ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Phòng Tổ chức chính quyền huyện Cần Giờ theo cơ chế một cửa, một dấu.

74

Quyết định

293/1997/QĐ-UB Ngày 26/5/1997

Ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Phòng Xây dựng - giao thông vận tải huyện Cần Giờ theo cơ chế một cửa, một dấu.

75

Quyết định

318/1997/QĐ-UB Ngày 02/6/1997

Thu hồi con dấu của Phòng Địa chính và ủy quyền cho Trưởng Phòng Địa chính ký các văn bản hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện và đóng dấu của Ủy ban nhân dân huyện.

76

Quyết định

319/1997/QĐ-UB Ngày 02/6/1997

Ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Phòng Địa chính huyện Cần Giờ theo cơ chế một cửa, một dấu.

77

Quyết định

341/1997/QĐ-UB Ngày 17/6/1997

Thu hồi con dấu của Phòng Lao động - Thương binh xã hội và ủy quyền cho Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội ký các văn bản hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện và đóng dấu của Ủy ban nhân dân huyện.

78

Quyết định

342/1997/QĐ-UB Ngày 17/6/1997

Ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Cần Giờ theo cơ chế một cửa, một dấu.

79

Quyết định

470/1997/QĐ-UB Ngày 05/8/1997

Sửa đổi và bổ sung quy trình, thủ tục hành chính của các phòng, ban.

80

Quyết định

514/1997/QĐ-UB Ngày 23/8/1997

Thành lập Tổ công tác rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

81

Quyết định

678/1997/QĐ-UB Ngày 24/10/1997

Thu hồi con dấu của Phòng Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao và ủy quyền cho Trưởng Phòng Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao ký các văn bản hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện và đóng dấu của Ủy ban nhân dân huyện.

82

Quyết định

679/1997/QĐ-UB Ngày 24/10/1997

Ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao huyện Cần Giờ theo cơ chế một cửa, một dấu.

83

Quyết định

714/1997/QĐ-UB Ngày 30/10/1997

Thu hồi con dấu của Ủy ban Bảo vệ Chăm sóc trẻ em huyện.

84

Quyết định

715/1997/QĐ-UB Ngày 30/10/1997

Ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Ủy ban Bảo vệ - Chăm sóc Trẻ em huyện Cần Giờ theo cơ chế một cửa, một dấu.

85

Quyết định

716/1997/QĐ-UB Ngày 30/10/1997

Thu hồi con dấu của Ủy ban Dân số - kế hoạch hóa gia đình huyện Cần Giờ.

86

Quyết định

717/1997/QĐ-UB Ngày 30/10/1997

Ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Ủy ban Dân số - kế hoạch hóa gia đình huyện Cần Giờ theo cơ chế một cửa, một dấu.

87

Quyết định

806/1997/QĐ-UB Ngày 05/12/1997

Thu hồi con dấu của Phòng Tài chính - kế hoạch và Đầu tư và ủy quyền cho Trưởng Phòng Tài chính - kế hoạch và Đầu tư ký các văn bản hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện và đóng dấu của Ủy ban nhân dân huyện.

88

Quyết định

807/1997/QĐ-UB Ngày 05/12/1997

Ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính kế hoạch - Đầu tư huyện Cần Giờ theo cơ chế một cửa, một dấu.

89

Quyết định

808/1997/QĐ-UB Ngày 05/12/1997

Thu hồi con dấu của Phòng Giáo dục - Đào tạo và ủy quyền cho Trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo ký các văn bản hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện và đóng dấu của Ủy ban nhân dân huyện.

90

Quyết định

809/1997/QĐ-UB Ngày 05/12/1997

Ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Cần Giờ theo cơ chế một cửa, một dấu.

91

Quyết định

881/1997/QĐ-UB Ngày 29/12/1997

Điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện.

92

Chỉ thị

01/1998/CT-UB Ngày 03/02/1998

Tổng kết thực hiện khiếu nại, tố cáo của công dân.

93

Chỉ thị

02/1998/CT-UB Ngày 27/02/1998

Triển khai thực hiện phân cấp quản lý vốn xây dựng và sửa chữa nhỏ thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.

94

Chỉ thị

03/1998/CT-UB Ngày 19/5/1998

Đẩy mạnh cuộc vận động sửa chữa, chống dột, chống ngập úng trong các khu dân cư.

95

Chỉ thị

04/1998/CT-UB Ngày 11/8/1998

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách huyện năm 1999.

96

Chỉ thị

05/1998/CT-UB Ngày 17/9/1998

Tăng cường việc quản lý, sắp xếp lại hoạt động kinh doanh du lịch tại khu 30/4.

97

Chỉ thị

07/1998/CT-UB Ngày 03/11/1998

Tổ chức diễn tập phương án phòng thủ bảo vệ thành phố Hồ Chí Minh (ký hiệu PT.98).

98

Chỉ thị

08/1998/CT-UB Ngày 06/11/1998

Tăng cường các biện pháp quản lý, giáo dục đối với những đối tượng tệ nạn giáo dục.

99

Quyết định

08/1998/QĐ-UB Ngày 06/01/1998

Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 628/QĐ- UB ngày 15/11/1996 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ.

100

Quyết định

10/1998/QĐ-UB Ngày 07/01/1998

Giao nhiệm vụ, tổ chức thực hiện xây dựng công trình hệ thống thủy lợi nội đồng xã Tam Thôn Hiệp.

101

Quyết định

13/1998/QĐ-UB Ngày 13/01/1998

Cho phép sử dụng con dấu Phòng Giáo dục - Đào tạo để tiếp nhận kinh phí ủy quyền chi thường xuyên của sự nghiệp giáo dục - đào tạo

102

Quyết định

82/1998/QĐ-UB Ngày 03/02/1998

Cho phép sử dụng con dấu Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để tiếp nhận và cấp phát vốn của Quỹ xóa đói giảm nghèo và Quỹ quốc gia giải quyết việc làm.

103

Quyết định

190/1998/QĐ-UB Ngày 19/3/1998

Thay đổi Trưởng Ban Chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo.

104

Quyết định

192/1998/QĐ-UB Ngày 20/3/1998

Thay đổi, bổ sung thành viên của Ủy ban Bảo vệ - Chăm sóc Trẻ em huyện Cần Giờ.

105

Quyết định

193/1998/QĐ-UB Ngày 26/3/1998

Bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo.

106

Quyết định

235/1998/QĐ-UB Ngày 28/3/1998

Chuyển chức năng quản lý môi trường sang Phòng Xây dựng - Giao thông vận tải huyện Cần Giờ.

107

Quyết định

243/1998/QĐ-UB Ngày 11/4/1998

Bổ nhiệm các thành viên Ủy ban Dân số, kế hoạch hóa gia đình.

108

Quyết định

246/1998/QĐ-UB Ngày 16/4/1998

Thành lập Ban Chỉ đạo Chống buôn lậu và gian lận thương mại trên địa bàn huyện Cần Giờ.

109

Quyết định

263/1998/QĐ-UB Ngày 16/4/1998

Thành lập Ban Chỉ đạo Chống sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản huyện Cần Giờ.

110

Quyết định

264/1998/QĐ-UB Ngày 16/4/1998

Duyệt dự án mở rộng khu dân cư III Tam Thôn Hiệp.

111

Quyết định

312/1998/QĐ-UB Ngày 08/5/1998

Điều chỉnh, bổ sung Ban Chỉ đạo cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư huyện Cần Giờ.

112

Quyết định

315/1998/QĐ-UB Ngày 30/5/1998

Điều chỉnh vốn để thực hiện chương trình chống dột và ngập úng trong khu dân cư lao động.

113

Quyết định

331/1998/QĐ-UB Ngày 20/5/1998

Thành lập Hội đồng xét duyệt, công nhận “Công sở văn minh - sạch đẹp - an toàn” huyện Cần Giờ.

114

Quyết định

352/1998/QĐ-UB Ngày 02/6/1998

Duyệt dự án sửa chữa chợ Bình Khánh.

115

Quyết định

354/1998/QĐ-UB Ngày 03/6/1998

Giải tỏa thu hồi đất xây dựng công trình đường nội vi khu dân cư III mở rộng xã Tam Thôn Hiệp huyện Cần Giờ.

116

Quyết định

396/1998/QĐ-UB Ngày 11/6/1998

Thành lập Hội đồng đăng ký đất xã Bình Khánh.

117

Quyết định

399/1998/QĐ-UB Ngày 19/6/1998

Trợ vốn cho dân nghèo xây dựng hố xí tự hoại từ Quỹ xóa đói giảm nghèo.

118

Quyết định

517/1998/QĐ-UB Ngày 30/7/1998

Ban hành Quy định tạm thời về quy trình tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại của công dân.

119

Quyết định

550/1998/QĐ-UB Ngày 07/8/1998

Thành lập Ban đại diện Hội đồng Quản trị phục vụ người nghèo huyện Cần Giờ.

120

Quyết định

551/1998/QĐ-UB Ngày 07/8/1998

Thành lập Hội đồng thẩm định các dự án nhỏ vay vốn từ Quỹ quốc gia về giải quyết việc làm huyện Cần Giờ.

121

Quyết định

605/1998/QĐ-UB Ngày 19/8/1998

Thành lập Ban Chỉ đạo thu hồi nợ quá hạn nguồn vốn vay từ Quỹ quốc gia về giải quyết việc làm Chương trình xóa đói giảm nghèo huyện Cần Giờ.

122

Quyết định

609/1998/QĐ-UB Ngày 22/8/1998

Thành lập Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Cần Giờ.

123

Quyết định

611/1998/QĐ-UB Ngày 22/8/1998

Thành lập Hội đồng đăng ký đất xã Long Hòa.

124

Quyết định

612/1998/QĐ-UB Ngày 22/8/1998

Thành lập Tổ thi hành quyết định giải quyết khiếu nại.

125

Quyết định

639/1998/QĐ-UB Ngày 29/8/1998

Thành lập Hội đồng đăng ký đất xã Cần Thạnh.

126

Quyết định

684/1998/QĐ-UB Ngày 19/9/1998

Ban hành Quy định tạm thời về giao đất có mặt nước ven sông, ven biển để nuôi thủy sản.

127

Quyết định

722/1998/QĐ-UB Ngày 01/10/1998

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách giải quyết những khó khăn trong nông nghiệp và đời sống nông dân.

128

Quyết định

791/1998/QĐ-UB Ngày 21/10/1998

Thành lập Đoàn Thanh tra về tình hình quản lý sử dụng đất trên địa bàn huyện.

129

Quyết định

810/1998/QĐ-UB Ngày 24/10/1998

Ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế theo cơ chế một cửa, một dấu

130

Quyết định

811/1998/QĐ-UB Ngày 26/10/1998

Thành lập Hội đồng đăng ký đất Lý Nhơn.

131

Quyết định

848/1998/QĐ-UB Ngày 10/11/1998

Thành lập Tổ Kiểm tra việc lấn chiếm đất rừng xây nhà ở trái phép.

132

Quyết định

919/1998/QĐ-UB Ngày 30/11/1998

Thành lập Tổ Điều tra quy hoạch vườn cây ăn trái đến năm 2010 huyện Cần Giờ.

133

Quyết định

923/1998/QĐ-UB Ngày 04/12/1998

Thành lập Đội Kiểm tra liên ngành quản lý các hoạt động văn hóa và các dịch vụ văn hóa bài trừ một số tệ nạn nghiêm trọng của huyện.

134

Quyết định

924/1998/QĐ-UB Ngày 04/12/1998

Thành lập Hội đồng xử lý vi phạm các hoạt động văn hóa và các dịch vụ văn hóa của huyện.

135

Quyết định

925/1998/QĐ-UB Ngày 04/12/1998

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các chỉ thị, nghị định của Chính phủ về tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa và các dịch vụ văn hóa của huyện.

136

Quyết định

1056/1998/QĐ-UB Ngày 31/12/1998

Trợ vốn cho người nghèo vay học nghề từ Quỹ xóa đói giảm nghèo.

137

Chỉ thị

01/1999/CT-UB Ngày 08/01/1999

Tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ năm 1999.

138

Chỉ thị

02/1999/CT-UB Ngày 23/8/1999

Xây dựng Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách huyện năm 2000.

139

Chỉ thị

04/1999/CT-UB Ngày 19/10/1999

Tăng cường công tác quản lý thu thuế trên địa bàn huyện những tháng cuối năm.

140

Quyết định

76/1999/QĐ-UB Ngày 29/01/1999

Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em huyện.

141

Quyết định

77/1999/QĐ-UB Ngày 29/01/1999

Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình giải quyết việc làm huyện Cần Giờ.

142

Quyết định

144/1999/QĐ-UB Ngày 24/3/1999

Thành lập Hội đồng Y đức huyện Cần Giờ.

143

Quyết định

199/1999/QĐ-UB Ngày 06/4/1999

Nâng giá cước đưa đò khách.

144

Quyết định

201/1999/QĐ-UB Ngày 06/4/1999

Thành lập Tổ bán chuyên trách thực hiện cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước huyện Cần Giờ.

145

Quyết định

205/1999/QĐ-UB Ngày 13/4/1999

Thay đổi thành viên Ủy ban Bảo vệ - Chăm sóc Trẻ em huyện Cần Giờ.

146

Quyết định

209/1999/QĐ-UB Ngày 16/4/1999

Thành lập Hội đồng xét duyệt và công nhận công sở văn minh - sạch đẹp và an toàn huyện Cần Giờ.

147

Quyết định

218/1999/QĐ-UB Ngày 19/4/1999

Thay đổi tên và nhân sự Ban Chỉ đạo cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư huyện Cần Giờ.

148

Quyết định

267/1999/QĐ-UB Ngày 28/4/1999

Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 924/1998/QĐ-UB ngày 04/12/1998 của Ủy ban nhân dân huyện về thành lập Hội đồng xử lý vi phạm các hoạt động văn hóa và các dịch vụ văn hóa của huyện.

149

Quyết định

367/1999/QĐ-UB Ngày 09/6/1999

Thay đổi, điều chỉnh chức vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Cần Giờ.

150

Quyết định

411/1999/QĐ-UB Ngày 08/7/1999

Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng điều hành Quỹ đền ơn đáp nghĩa huyện Cần Giờ.

151

Quyết định

479/1999/QĐ-UB Ngày 16/7/1999

Bổ sung thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và cứu nạn huyện Cần Giờ.

152

Quyết định

480/1999/QĐ-UB Ngày 16/7/1999

Ủy quyền ký xác nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

153

Quyết định

586/1999/QĐ-UB Ngày 07/8/1999

Thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện Cần Giờ.

154

Quyết định

588/1999/QĐ-UB Ngày 09/8/1999

Thành lập Ban Chỉ đạo điều tra xác định nạn nhân bị hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam huyện Cần Giờ.

155

Quyết định

596/1999/QĐ-UB Ngày 11/8/1999

Bổ sung thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện Cần Giờ.

156

Quyết định

690/1999/QĐ-UB Ngày 24/9/1999

Thành lập Hội đồng sơ tuyển thi nâng ngạch công chức.

157

Quyết định

743/1999/QĐ-UB Ngày 04/10/1999

Bổ sung thành viên Tổ bán chuyên trách thực hiện cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước huyện Cần Giờ.

158

Quyết định

830/1999/QĐ-UB Ngày 09/11/1999

Thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm ma túy - AIDS và tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện.

159

Quyết định

835/1999/QĐ-UB Ngày 10/11/1999

Thay đổi bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo chống sử dụng chất nổ, xung điện chất độc để khai thác thủy sản trên địa bàn huyện.

160

Quyết định

838/1999/QĐ-UB Ngày 11/11/1999

Thành lập Hội đồng tư vấn thuế sử dụng đất nông nghiệp huyện Cần Giờ.

161

Quyết định

904/1999/QĐ-UB Ngày 23/11/1999

Thành lập Ban Chỉ đạo thi hành Nghị định số 23/1999/NĐ-CP ngày 15/4/1999 của Chính phủ về chế độ đối với quân nhân, cán bộ đi chiến trường B, C, K trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước không có thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng và quân nhân, cán bộ được Đảng cử ở lại miền Nam sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954.

162

Chỉ thị

01/2000/CT-UB Ngày 10/4/2000

Thực hiện nhiệm vụ an ninh - quốc phòng năm 2000 trên địa bàn huyện Cần Giờ.

163

Chỉ thị

03/2000/CT-UB Ngày 30/8/2000

Xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách huyện năm 2001.

164

Quyết định

120/2000/QĐ-UB Ngày 10/02/2000

Thành lập Ban Chỉ đạo chống sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản trên địa bàn huyện Cần Giờ.

165

Quyết định

235/2000/QĐ-UB Ngày 03/3/2000

Bổ sung thành viên Ủy ban Bảo vệ - Chăm sóc Trẻ em huyện Cần Giờ.

166

Quyết định

270/2000/QĐ-UB Ngày 17/3/2000

Thành lập Ban Chỉ đạo các câu lạc bộ truyền thông dân số.

167

Quyết định

278/2000/QĐ-UB Ngày 28/3/2000

Bổ sung thành viên Ủy ban Dân số - kế hoạch hóa gia đình.

168

Quyết định

280/2000/QĐ-UB Ngày 28/3/2000

Thành lập Hội đồng đền bù thiệt hại, giải phóng mặt bằng dự án hệ thống các công trình đường dây và trạm biến áp 220kV, 110kV nối Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ với hệ thống điện quốc gia trên địa bàn huyện Cần Giờ.

169

Quyết định

402/2000/QĐ-UB Ngày 17/4/2000

Thành lập Ban Chỉ đạo công tác chống mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập trung học cơ sở huyện Cần Giờ.

170

Quyết định

407/2000/QĐ-UB Ngày 22/5/2000

Thay đổi thành viên Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật huyện Cần Giờ.

171

Quyết định

410/2000/QĐ-UB Ngày 22/5/2000

Thay đổi Tổ Trưởng Ban chuyên trách thực hiện cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước huyện Cần Giờ.

172

Quyết định

464/QĐ-UB Ngày 31/5/2000

Thành lập Tổ Kiểm tra liên ngành phòng, chống tội phạm ma túy - AIDS và tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện.

173

Quyết định

477/QĐ-UB Ngày 08/6/2000

Bổ sung tổ viên Tổ Kiểm tra liên ngành phòng, chống tội phạm ma túy - AIDS và tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện.

174

Quyết định

534/QĐ-UB Ngày 22/6/2000

Thành lập Tổ Kiểm tra việc lấn chiếm đất rừng xây dựng nhà ở, vật kiến trúc trái phép.

175

Quyết định

847/QĐ-UB Ngày 08/9/2000

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các câu lạc bộ truyền thông dân số.

176

Quyết định

771/QĐ-UB Ngày 17/8/2000

Thay đổi thành viên Tổ Kiểm tra việc lấn chiếm đất rừng xây dựng nhà ở, vật kiến trúc trái phép.

177

Quyết định

1196/2000/QĐ-UB Ngày 29/12/2000

Thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Cần Giờ.

178

Chỉ thị

02/2001/CT-UB Ngày 25/6/2001

Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng năm 2001 trên địa bàn huyện Cần Giờ.

179

Chỉ thị

03/2001/CT-UB Ngày 17/7/2001

Thực hiện quy trình quản lý đăng ký tạm trú và tạm vắng.

180

Quyết định

106/2001/QĐ-UB Ngày 09/02/2001

Ban hành Quy chế tổ chức và làm việc của Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 1999 - 2004.

181

Quyết định

119/QĐ-UB Ngày 26/02/2001

Thay đổi, bổ sung nhân sự Ban đại diện Người cao tuổi huyện Cần Giờ.

182

Quyết định

135/QĐ-UB Ngày 06/3/2001

Ban hành Quy định tạm thời về quản lý nhà nước đối với nghề nuôi tôm ở huyện Cần Giờ.

183

Quyết định

139/QĐ-UB Ngày 08/3/2001

Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình nuôi tôm trên địa bàn huyện.

184

Quyết định

168/QĐ-UB Ngày 15/3/2001

Thành lập Quỹ phòng, chống dịch bệnh tôm sú.

185

Quyết định

227/2001/QĐ-UB Ngày 28/3/2001

Ủy quyền ký chứng thực.

186

Quyết định

316/2001/QĐ-UB Ngày 02/5/2001

Thay đổi thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm ma túy, AIDS và tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện.

187

Quyết định

333/2001/QĐ-UB Ngày 10/5/2001

Ban hành Quy định tạm thời về quản lý hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ - du lịch tại khu 30/4 xã Long Hòa.

188

Quyết định

372/QĐ-UB Ngày 01/6/2001

Thành lập Tổ công tác liên ngành Quản lý khu du lịch 30/4 Long Hòa.

189

Quyết định

374/2001/QĐ-UB Ngày 05/6/2001

Thành lập Đội đo đạc dịch vụ địa chính trực thuộc Phòng Địa chính huyện Cần Giờ.

190

Quyết định

375/2001/QĐ-UB Ngày 05/6/2001

Ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động Đội đo đạc dịch vụ địa chính trực thuộc Phòng Địa chính huyện Cần Giờ.

191

Quyết định

399/2001/QĐ-UB Ngày 22/6/2001

Thành lập Tổ Kiểm tra liên ngành quản lý trật tự về giao thông, xây dựng và vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện.

192

Quyết định

534/QĐ-UB Ngày 10/8/2001

Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo công tác chống mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ thông trung học cơ sở huyện Cần Giờ.

193

Quyết định

716/QĐ-UB Ngày 20/10/2001

Điều chỉnh chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản trên địa bàn huyện.

194

Quyết định

748/QĐ-UB Ngày 16/11/2001

Thành lập Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Cần Giờ.

195

Quyết định

840/QĐ-UB Ngày 11/12/2001

Sửa đổi, bổ sung thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và cứu nạn huyện Cần Giờ.

196

Quyết định

914/2001/QĐ-UB Ngày 27/12/2001

Ban hành Quy định tạm thời việc cho thuê có thời hạn đất có mặt nước ven sông, ven biển để nuôi thủy sản.

197

Quyết định

930/QĐ-UB Ngày 31/12/2001

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách mua lại rừng đước trồng tự túc trong Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ.

198

Chỉ thị

02/2002/CT-UB Ngày 27/02/2002

Triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2002.

199

Chỉ thị

04/2002/CT-UB Ngày 09/8/2002

Chuẩn bị năm học mới 2002 - 2003.

200

Chỉ thị

05/2002/CT-UB Ngày 15/8/2002

Diễn tập phòng, chống lụt, bão.

201

Chỉ thị

06/2002/CT-UB Ngày 26/8/2002

Xây dựng Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2003.

202

Chỉ thị

07/2002/CT-UB Ngày 11/11/2002

Tổ chức diễn tập kiểm tra phương án phòng thủ năm 2002.

203

Quyết định

01/2002/QĐ-UB Ngày 14/01/2002

Miễn gọi nhập ngũ thời bình cho nam công dân trong năm 2002.

204

Quyết định

02/2002/QĐ-UB Ngày 14/01/2002

Điều động công dân nhập ngũ vào Quân đội nhân dân Việt Nam trong năm 2002.

205

Quyết định

03/2002/QĐ-UB Ngày 14/01/2002

Tạm hoãn gọi nhập ngũ thời bình cho nam công dân trong năm 2002.

206

Quyết định

04/2002/QĐ-UB Ngày 04/02/2002

Hưởng trợ cấp cứu trợ xã hội thường xuyên.

207

Quyết định

05/2002/QĐ-UB Ngày 21/02/2002

Giao chỉ tiêu kế hoạch huy động nhân viên lao động công ích năm 2002.

208

Quyết định

06/2002/QĐ-UB Ngày 08/3/2002

Giao chỉ tiêu Quỹ Phòng, chống lụt, bão trên địa bàn huyện năm 2002.

209

Quyết định

10/2002/QĐ-UB Ngày 27/3/2002

Giao chỉ tiêu nhân khẩu và kế hoạch hóa gia đình năm 2002.

210

Quyết định

11/2002/QĐ-UB Ngày 02/4/2002

Gọi quân nhân dự bị tập trung huấn luyện và kiểm tra sẵn sàng chiến đấu năm 2002.

211

Quyết định

13/2002/QĐ-UB Ngày 22/4/2002

Miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2002.

212

Quyết định

16/2002/QĐ-UB Ngày 24/6/2002

Thành lập Ban Quản lý Khu du lịch 30/4 huyện Cần Giờ.

213

Quyết định

17/2002/QĐ-UB Ngày 24/6/2002

Ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động Ban Quản lý Khu du lịch 30/4.

214

Quyết định

18/2002/QĐ-UB Ngày 31/7/2002

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện đề án đầu tư phát triển xã Thạnh An giai đoạn 2002 - 2005.

215

Quyết định

20/2002/QĐ-UB Ngày 29/8/2002

Sắp xếp lại tổ chức các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện.

216

Quyết định

21/2002/QĐ-UB Ngày 30/8/2002

Chuyển giao nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn huyện từ Trung tâm Y tế về Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện.

217

Quyết định

22/2002/QĐ-UB Ngày 21/10/2002

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện.

218

Quyết định

25/2002/QĐ-UB Ngày 14/11/2002

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em huyện Cần Giờ.

219

Quyết định

27/2002/QĐ-UB Ngày 09/12/2002

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Phòng Quản lý đô thị huyện Cần Giờ.

220

Quyết định

08/2003/QĐ-UB Ngày 15/4/2003

Ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Chống tham nhũng huyện Cần Giờ.

221

Quyết định

10/2003/QĐ-UB Ngày 22/4/2003

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn xét các trường hợp HTH quyền sử dụng đất và giao đất xây dựng nhà ở huyện Cần Giờ.

222

Quyết định

11/2003/QĐ-UB Ngày 29/4/2003

Thành lập Đội Thi hành quyết định hành chính huyện Cần Giờ.

223

Quyết định

13/2003/QĐ-UB Ngày 06/5/2003

Ban hành các danh mục các thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân huyện.

224

Quyết định

16/2003/QĐ-UB Ngày 28/5/2003

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động giám sát dịch SARS tại cộng đồng trên địa bàn huyện Cần Giờ.

225

Quyết định

17/2003/QĐ-UB Ngày 12/6/2003

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế huyện Cần Giờ.

226

Quyết định

19/2003/QĐ-UB Ngày 20/6/2003

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa - Xã hội huyện Cần Giờ.

227

Quyết định

22/2003/QĐ-UB Ngày 29/7/2003

Thành lập Ban Tôn giáo huyện Cần Giờ.

228

Quyết định

28/2003/QĐ-UB Ngày 10/9/2003

Thành lập Ban chỉ đạo cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở huyện Cần Giờ.

229

Quyết định

30/2003/QĐ-UB Ngày 02/10/2003

Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính huyện Cần Giờ.

230

Quyết định

36/2003/QĐ-UB Ngày 09/12/2003

Giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho các phòng, ban huyện Cần Giờ.

231

Quyết định

37/2003/QĐ-UB Ngày 30/12/2003

Giao chỉ tiêu kinh phí khối hành chính sự nghiệp.

232

Chỉ thị

04/2004/CT-UB Ngày 13/8/2004

Thực hiện công tác tuyển chọn và gọi nhập ngũ năm 2005.

233

Quyết định

02/2004/QĐ-UB Ngày 05/01/2004

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dịch vụ hành chính nhà, đất huyện Cần Giờ.

234

Quyết định

13/2004/QĐ-UB Ngày 02/3/2004

Hợp nhất Đội Quản lý trật tự đô thị và Đội Thi hành quyết định hành chính thành Đội Quản lý trật tự đô thị huyện Cần Giờ.

235

Quyết định

14/2004/QĐ-UB Ngày 02/3/2004

Bổ sung, thay thế thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão - Tìm kiếm cứu nạn huyện Cần Giờ.

236

Quyết định

16/2004/QĐ-UB Ngày 15/3/2004

Giao mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính thí điểm cho Ủy ban nhân dân xã Tam Thôn Hiệp.

237

Quyết định

21/2004/QĐ-UB Ngày 31/3/2004

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị huyện và Tổ Quản lý trật tự đô thị xã, thị trấn.

238

Quyết định

22/2004/QĐ-UB Ngày 02/4/2004

Giao chỉ tiêu tuyển chọn cán bộ đi đào tạo lớp Chỉ huy trưởng Quân sự xã, thị trấn năm 2004 - 2006.

239

Quyết định

28/2004/QĐ-UB Ngày 16/4/2004

Giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2004 - 2006 cho đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần chi phí Ban Quản lý Khu du lịch 30/4 huyện Cần Giờ.

240

Quyết định

29/2004/QĐ-UB Ngày 22/4/2004

Giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2004 - 2006 cho đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo toàn bộ chi phí Trung tâm Dịch vụ hành chính nhà, đất huyện Cần Giờ.

241

Quyết định

30/2004/QĐ-UB Ngày 22/4/2004

Giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2004 - 2006 cho đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần chi phí Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện Cần Giờ.

242

Quyết định

36/2004/QĐ-UB Ngày 09/6/2004

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Y tế huyện.

243

Quyết định

41/2004/QĐ-UB Ngày 02/8/2004

Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính huyện.

244

Quyết định

50/2004/QĐ-UB Ngày 20/9/2004

Giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2004 - 2006 cho đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo toàn bộ chi phí Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Cần Giờ.

245

Quyết định

55/2004/QĐ-UB Ngày 21/10/2004

Ban hành danh mục các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, đăng ký kinh doanh, hộ tịch chứng thực.

246

Quyết định

69/2004/QĐ-UB Ngày 27/12/2004

Giao chỉ tiêu ngân sách xã năm 2005.

247

Quyết định

70/2004/QĐ-UB Ngày 29/12/2004

Giao điều chỉnh định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho các phòng, ban huyện Cần Giờ.

248

Quyết định

71/2004/QĐ-UB Ngày 29/12/2004

Giao chỉ tiêu kinh phí năm 2005 cho các đơn vị hành chính sự nghiệp.

249

Chỉ thị

02/2005/CT-UBND Ngày 11/10/2005

Tổ chức diễn tập kiểm tra phương án A2.

250

Chỉ thị

03/2005/CT-UBND Ngày 15/12/2005

Công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công tác tuyển sinh quân sự, động viên quân đội năm 2005.

251

Quyết định

01/2005/QĐ-UBND Ngày 01/01/2005

Giao chỉ tiêu kế hoạch huy động nghĩa vụ lao động công ích năm 2005.

252

Quyết định

03/2005/QĐ-UBND Ngày 14/01/2005

Tổ chức các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp thuộc huyện.

253

Quyết định

05/2005/QĐ-UBND Ngày 21/02/2005

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Cần Giờ.

254

Quyết định

06/2005/QĐ-UBND Ngày 21/02/2005

Bổ sung nhiệm vụ của Trung tâm Dịch vụ hành chính nhà đất huyện.

255

Quyết định

09/2005/QĐ-UBND Ngày 08/4/2005

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị huyện Cần Giờ.

256

Quyết định

10/2005/QĐ-UBND Ngày 18/4/2005

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Cần Giờ.

257

Quyết định

11/2005/QĐ-UBND Ngày 18/4/2005

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Cần Giờ.

258

Quyết định

15/2005/QĐ-UBND Ngày 16/5/2005

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tôn giáo huyện Cần Giờ.

259

Quyết định

27/2005/QĐ-UBND Ngày 11/8/2005

Giao chỉ tiêu kế hoạch, kế hoạch điều chỉnh đầu tư xây dựng cơ bản - sửa chữa lớn nguồn vốn ngân sách thành phố phân cấp năm 2005 (các công trình hạ tầng năm xã nghèo).

260

Quyết định

28/2005/QĐ-UBND Ngày 11/8/2005

Giao chỉ tiêu kế hoạch, kế hoạch điều chỉnh đầu tư xây dựng cơ bản - sửa chữa lớn nguồn vốn ngân sách thành phố phân cấp năm 2005 (các công trình thanh toán khối lượng động).

261

Quyết định

29/2005/QĐ-UBND Ngày 11/8/2005

Giao chỉ tiêu kế hoạch, kế hoạch điều chỉnh đầu tư xây dựng cơ bản - sửa chữa lớn nguồn vốn ngân sách thành phố phân cấp năm 2005 (các công trình khởi công mới và chuẩn bị đầu tư).

262

Quyết định

30/2005/QĐ-UBND Ngày 16/8/2005

Điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu đầu tư xây dựng - sửa chữa lớn nguồn vốn ngân sách huyện năm 2005.

263

Quyết định

44/2005/QĐ-UBND Ngày 30/11/2005

Điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu đầu tư xây dựng - sửa chữa lớn nguồn vốn ngân sách huyện năm 2005.

264

Quyết định

45/2005/QĐ-UBND Ngày 16/12/2005

Giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh đầu tư xây dựng cơ bản - sửa chữa lớn nguồn vốn ngân sách thành phố phân cấp năm 2005.

265

Quyết định

46/2005/QĐ-UBND Ngày 19/12/2005

Giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách 2006 cho các xã, thị trấn.

266

Quyết định

48/2005/QĐ-UBND Ngày 21/12/2005

Giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách 2006 cho Chi cục Thuế huyện Cần Giờ.

267

Quyết định

49/2005/QĐ-UBND Ngày 21/12/2005

Giao chỉ tiêu kinh phí năm 2006 cho các đơn vị hành chính sự nghiệp.

268

Quyết định

50/2005/QĐ-UBND Ngày 21/12/2005

Giao chỉ tiêu đầu tư xây dựng - sửa chữa lớn nguồn ngân sách huyện năm 2006.

269

Quyết định

51/2005/QĐ-UBND Ngày 21/12/2005

Giao chỉ tiêu kinh phí năm 2006 cho các đơn vị khối giáo dục.

270

Quyết định

44/2006/QĐ-UBND Ngày 20/12/2006

Giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản - sửa chữa lớn nguồn vốn ngân sách thành phố phân cấp năm 2006.

271

Chỉ thị

01/2007/CT-UBND Ngày 18/01/2007

Về công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công nhân nhập ngũ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, công tác tuyển sinh quân sự và động viên quân đội năm 2008.

272

Chỉ thị

03/2007/CT-UBND Ngày 11/10/2007

Về diễn tập công tác phòng, chống bệnh, bão, chằn chống nhà cửa, gia cố tuyến kè, tìm kiếm cứu nạn trên sông biển năm 2007.

273

Chỉ thị

04/2007/CT-UBND Ngày 15/11/2007

Về công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công nhân nhập ngũ quân đội năm 2008.

274

Chỉ thị

05/2007/CT-UBND Ngày 28/12/2007

Về tăng cường phòng, chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự giữ gìn trật tự giao thông Tết Mậu Tý năm 2008.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu02/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/02/2009
Ngày hiệu lực24/02/2009
Ngày công báo15/03/2009
Số công báoSố 48
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 02/2009/QĐ-UBND bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 02/2009/QĐ-UBND bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu02/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Hữu Hiệp
        Ngày ban hành17/02/2009
        Ngày hiệu lực24/02/2009
        Ngày công báo15/03/2009
        Số công báoSố 48
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 02/2009/QĐ-UBND bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/2009/QĐ-UBND bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành

            • 17/02/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/03/2009

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/02/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực