Quyết định 02/2010/QĐ-UBND

Quyết định 02/2010/QĐ-UBND về giao thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Hà Nam do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 02/2010/QĐ-UBND giao thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Hà Nam


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 02/2010/QĐ-UBND

Phủ Lý, ngày 08 tháng 01 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO THẨM QUYỀN CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;
Căn cứ Thông tư số 79/2007/NĐ-CP">03/2008/TT-BTP ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao các tổ chức công chứng thực hiện việc công chứng các hợp đồng, giao dịch của các tổ chức trên địa bàn tỉnh; các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản trên địa bàn thành phố Phủ Lý và các hợp đồng, giao dịch khác theo quy định.

Tại các huyện khác thì các cá nhân, hộ gia đình khi tham gia hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản được lựa chọn công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực tại Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 18 tháng 01 năm 2010 và thay thế Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2009.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, các tổ chức công chứng, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trần Xuân Lộc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2010/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 02/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 08/01/2010
Ngày hiệu lực 18/01/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 02/2010/QĐ-UBND giao thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 02/2010/QĐ-UBND giao thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 02/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hà Nam
Người ký Trần Xuân Lộc
Ngày ban hành 08/01/2010
Ngày hiệu lực 18/01/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 02/2010/QĐ-UBND giao thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/2010/QĐ-UBND giao thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  • 08/01/2010

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 18/01/2010

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực