Quyết định 02/2013/QĐ-UBND

Quyết định 02/2013/QĐ-UBND Quy chế Giải truyền thống Trần Văn Kiểu do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 02/2013/QĐ-UBND Quy chế Giải truyền thống Trần Văn Kiểu TPHCM


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2013/QĐ-UBND

Quận 5, ngày 13 tháng 09 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ GIẢI TRUYỀN THỐNG TRẦN VĂN KIỂU

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 58/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Mình ban hành Quy định về công tác Thi đua, Khen thưởng tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Chủ tịch Liên đoàn Lao động Quận 5 tại Tờ trình số 10/TTr-LĐLĐ ngày 20 tháng 8 năm 2013 và Trưởng Phòng Nội vụ tại Tờ trình số 961/TTr-NV ngày 21 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Giải truyền thống Trần Văn Kiểu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 (bảy) ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 7613/2002/QĐ-UB ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Ủy ban nhân dân quận 5 về ban hành Quy chế Giải truyền thống Trần Văn Kiểu.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân, Hội đồng Thi đua khen thưởng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 5 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp/TP.HCM;
- TTQU-TTUBND/Q5;
- Ban Dân vận QU/Q5;
- TT. Công báo TP.HCM;
- Lưu (Ha. 11.b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Thị Thảo

 

QUY CHẾ

GIẢI TRUYỀN THỐNG TRẦN VĂN KIỂU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Quận 5)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Giải truyền thống Trần Văn Kiểu nhằm biểu dương, tôn vinh những cá nhân tiêu biểu, đang trực tiếp sản xuất hoặc trực tiếp điều hành sản xuất, lãnh đạo đơn vị có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo và hoạt động công đoàn. Các nhà doanh nghiệp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch, chấp hành và thực hiện đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, quy định pháp luật trong quá trình kinh doanh, tích cực tham gia, hưởng ứng phong trào do thành phố, quận phát động, các công tác xã hội, hỗ trợ về vật chất, tinh thần cho hoạt động của các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội tại doanh nghiệp. Giáo viên dạy nghề cho công nhân lao động trong các cơ sở, trường dạy nghề thuộc quận có thành tích tiêu biểu trong quá trình đào tạo, truyền đạt kinh nghiệm, giúp đỡ đội ngũ công nhân trẻ học tập, lao động.

Điều 2. Đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng:

1. Đối tượng:

- Kỹ sư, Kiến trúc sư, Bác sĩ hoặc có trình độ tương đương đang trực tiếp sản xuất hoặc điều hành sản xuất, lãnh đạo đơn vị.

- Công nhân trực tiếp sản xuất đang lao động sản xuất trong những doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn quận 5 (chỉ xét ở những doanh nghiệp có tổ chức công đoàn).

- Giáo viên dạy nghề cho công nhân lao động trong các cơ sở, trường dạy nghề thuộc Quận.

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Chủ doanh nghiệp Ban Chấp hành Công đoàn của đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn quận 5.

2. Tiêu chuẩn:

- Thời gian công tác từ 10 năm trở lên. Riêng đối với công nhân lao động tại doanh nghiệp là 5 năm.

- Tích cực tham gia và có nhiều đóng góp cho hoạt động phong trào do chính quyền và các Ban ngành đoàn thể phát động, là đoàn viên công đoàn xuất sắc liên tục nhiều năm.

- Bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành luật pháp, quan tâm đến công tác xã hội, có uy tín trong tập thể CNVC - LĐ tại cơ quan, doanh nghiệp.

- Đã đạt một trong những danh hiệu thi đua từ cơ sở đến Trung ương như: Danh hiệu Chiến sĩ thi đua. Lao động tiên tiến, giải thưởng Hội thi sáng tạo kỹ thuật Thành phố, Bằng khen, Huy hiệu Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, giải Bàn tay vàng các thứ hạng nhất, nhì, ba trong Hội thi thợ giỏi từ cấp cơ sở trở lên.

- Có thành tích tiêu biểu trong quá trình đào tạo, truyền đạt kinh nghiệm, giúp đỡ đội ngũ công nhân trẻ học tập, lao động.

- Chấp hành chế độ chính sách Nhà nước ban hành: thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế, ký kết thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ bảo hộ lao động và những chính sách do Bộ Luật lao động quy định đối với người lao động.

- Về xây dựng và phát triển các hoạt động phong trào tại doanh nghiệp: tạo điều kiện về thời gian, vật chất cho CNVC-LĐ tham gia vào các tổ chức Đảng, Đoàn thể, hội, nghiệp đoàn, được sinh hoạt hội họp, học tập, tham gia phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao tay nghề chuyên môn, văn hóa.

- Hưởng ứng các cuộc vận động công tác xã hội, các phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống cháy nổ. Vì người nghèo. Đền ơn đáp nghĩa… do Thành phố, Quận, địa phương phát động.

Điều 3. Quy trình tổ chức giải thưởng:

1. Giải thưởng truyền thống Trần Văn Kiểu quận 5 được tổ chức xét và tặng thưởng hàng năm vào dịp kỷ niệm các ngày Lễ lớn trong năm.

2. Quy trình tổ chức

- Ban chấp hành các Công đoàn cơ sở phối hợp với Ban Giám đốc căn cứ vào tiêu chuẩn và đối tượng tổ chức bình chọn từ cấp cơ sở theo hướng dẫn của Liên đoàn Lao động quận 5.

- Trên cơ sở danh sách đã bình chọn, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận 5 tổng hợp, trình Hội đồng Thi đua Khen thưởng Quận quyết định.

3. Thời gian: Liên đoàn Lao động quận 5 hoàn tất hồ sơ gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng Quận vào đầu tháng 4 hàng năm.

Điều 4. Khen thưởng

1. Hình thức

- Cấp giấy khen của Ủy ban nhân dân quận 5.

- Huy hiệu giải thưởng truyền thống.

- Lập sổ truyền thống của giải thưởng để lưu giữ hình ảnh của những người được xét thưởng.

- Danh sách những người đạt giải thưởng sẽ được giới thiệu trên báo Người Lao động và Bản tin quận 5.

2. Tặng thưởng:

- Mỗi cá nhân được tặng thưởng với giá trị giải thưởng là 2.000.000 đồng/người (Hai triệu đồng).

- Số lượng giải thưởng trao tặng sẽ căn cứ vào số người đạt tiêu chuẩn và khả năng tài chính vận động được hàng năm.

3. Kinh phí: Kinh phí cho giải thưởng từ nguồn đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân ở trong nước và ngoài nước. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch quản lý việc thu, chi tài chính theo quy định.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

Giao trách nhiệm cho Thủ trưởng các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiện. Quy chế này sẽ được Ủy ban nhân dân quận 5 xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế theo đề nghị của Chủ tịch Liên đoàn Lao động và Trưởng Phòng Nội vụ.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu02/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/09/2013
Ngày hiệu lực20/09/2013
Ngày công báo01/10/2013
Số công báoSố 52
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 02/2013/QĐ-UBND Quy chế Giải truyền thống Trần Văn Kiểu TPHCM


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 02/2013/QĐ-UBND Quy chế Giải truyền thống Trần Văn Kiểu TPHCM
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu02/2013/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýHuỳnh Thị Thảo
        Ngày ban hành13/09/2013
        Ngày hiệu lực20/09/2013
        Ngày công báo01/10/2013
        Số công báoSố 52
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 02/2013/QĐ-UBND Quy chế Giải truyền thống Trần Văn Kiểu TPHCM

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/2013/QĐ-UBND Quy chế Giải truyền thống Trần Văn Kiểu TPHCM

           • 13/09/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/10/2013

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/09/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực