Quyết định 02/2013/QĐ-UBND

Quyết định 02/2013/QĐ-UBND về Quy định tạm thời quản lý nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho Dự án đầu tư Hệ thống cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Quyết định 02/2013/QĐ-UBND tạm thời quản lý vốn ngân sách Dự án cấp nước Vũng Áng đã được thay thế bởi Quyết định 49/2013/QĐ-UBND quản lý vốn hỗ trợ xây dựng hệ thống cấp nước khu kinh tế Vũng Áng Hà Tĩnh và được áp dụng kể từ ngày 21/11/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 02/2013/QĐ-UBND tạm thời quản lý vốn ngân sách Dự án cấp nước Vũng Áng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2013/QĐ-UBND

Tĩnh, ngày 14 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TẠM THỜI MỘT SỐ NỘI DUNG QUẢN LÝ NGUỒN VỐN HỖ TRỢ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO DỰ ÁN ĐẦU TƯ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC CHO KHU KINH TẾ VŨNG ÁNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 3/12/2004;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Ngh định 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 34/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ 3 về việc hỗ trợ ngân sách nhà nước cho Dự án xây dựng hệ thống cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng;

Căn cứ Thông tư số 107/2007/TT-BTC ngày 07/9/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý thanh toán, quyết toán nguồn vốn đầu tư dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 4039/STC-NS ngày 25/12/2012, kèm theo Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản số 1596/BC-STP ngày 25/12/2012;

Sau khi Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến tại Văn bản số 12/HĐND ngày 14/01/2013;

Trong lúc chờ văn bản hướng dẫn mới của Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định tạm thời một số nội dung quản lý nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho Dự án đầu tư Hệ thống cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng; Chủ tịch UBND huyện KAnh; Chủ tịch HĐBT, GPMB huyện Kỳ Anh; Giám đốc Công ty cổ phần Đu tư và Phát triển Vũng Áng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Website Chính phủ;
- Cục kiểm tra Văn bản - Bộ Tư pháp;
- TTr.Tỉnh ủy, TTr.HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH
- Ban Kinh tế ngân sách HĐND tnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Các Phó VP/UBND tnh;
- Lưu: VT, GT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Kim Cự

 

QUY ĐỊNH

TẠM THỜI MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ NGUỒN VỐN HỖ TRỢ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO DỰ ÁN ĐẦU TƯ HTHỐNG CẤP NƯỚC CHO KHU KINH TẾ VŨNG ÁNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2013 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục tiêu và phạm vi điều chỉnh.

1. Mục tiêu: Quản lý nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho Dự án đầu tư hệ thống cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng đảm bảo đúng mục tiêu và chế độ quy định hiện hành.

2. Phạm vi và đối tượng áp dụng: Nguồn vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ cho Dự án xây dựng hệ thống cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng. Đối với các nguồn vốn Chủ đầu tư vay và huy động hợp pháp khác thực hiện theo chế độ quy định hiện hành.

Điều 2. Nguyên tắc và nội dung hỗ trợ.

1. Nguyên tắc:

- Tổng số tiền hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho dự án tối đa không vượt quá 30% tổng mức vốn đầu tư của dự án.

- Căn cứ nguồn vốn bổ sung từ ngân sách trung ương và khả năng cân đối, bố trí, từ ngân sách địa phương; trên cơ sở báo cáo khối lượng thực hiện của Chủ đầu tư và kiểm tra, đề xuất của các cơ quan liên quan; y ban nhân dân tỉnh xem xét, hỗ trợ cho dự án theo các nội dung quy định tại Quyết định này và tỷ lệ với tiến độ khối lượng thực hiện của dự án từng thời điểm.

- San lấp mặt bằng: Chhỗ trợ cho hạng mục Nhà máy nước nhưng tối đa không quá 25 tỷ đồng.

2. Nội dung hỗ trợ:

- Hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư;

- Hỗ trợ một phần san lấp mặt bằng Nhà máy nước và hỗ trợ một phần đối với một số hạng mục công trình thuộc dự án.

Chương 2.

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Bố trí dự toán từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

1. Nguồn hỗ trợ ngân sách trung ương: Do ngân sách trung ương cân đối, bố trí và bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương để thực hiện phân bổ và cấp hỗ trợ cho dự án;

2. Nguồn ngân sách địa phương: Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tính toán, cân đi, tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh bố trí nguồn htrợ hàng năm cho dự án phù hợp với khả năng ngân sách và quy định tại Nghị quyết số 34/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 4. Phân bổ vốn hỗ trợ

Trên cơ sở báo cáo khối lượng thực hiện và đề xuất của Chủ đầu tư, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý Khu kinh tế Vũng Áng và các cơ quan liên quan kiểm tra, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ra Quyết định phân bổ vốn hỗ trợ cho các nội dung:

Cấp vốn hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư cho Hội đồng bồi thường, GPMB huyện Kỳ Anh để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án.

Cấp vn htrợ một phần san lấp mặt bằng nhà máy nước và hỗ trợ một phần cho các hạng mục công trình cụ ththuộc dự án.

Điều 5. Tạm ng, cấp phát:

1. Đối với chi bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư:

Căn cứ Quyết định phân bổ vốn hỗ trợ của UBND tỉnh, Sở Tài chính thực hiện thông báo vn gửi Kho bạc Nhà nước tỉnh; đồng thời nhập dự toán cho Hội đồng bồi thường, GPMB huyện Kỳ Anh;

Hội đồng bồi thường, GPMB huyện Kỳ Anh làm thủ tục mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước huyện Kỳ Anh để giao dịch, giải ngân nguồn vốn hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư Dự án xây dựng hệ thống cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng.

Khuyến khích Chủ đầu tư bỏ trước vốn để bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Hội đồng bi thường, GPMB huyện Kỳ Anh chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thanh quyết toán nguồn kinh ứng trước của Chủ đu tư từ nguồn vốn hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư cho dự án.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, trên cơ sở Quyết định phân bổ vốn hỗ trợ của UBND tỉnh; Hội đồng bồi thường, GPMB huyện kỳ Anh được tạm ứng 100% kinh phí để thực hiện.

Hồ sơ tạm ứng gồm có:

- Tờ trình đề nghị của Hội đồng bồi thường, GPMB huyện Kỳ Anh,

- Quyết định phê duyệt dự toán bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư của UBND huyện K Anh.

2. Đối với hỗ trợ một phần san lấp mặt bằng Nhà máy nước và hỗ trợ một phần đối với một số hạng mục thuộc dự án:

a) Chủ đầu tư thực hiện mở mã dự án đầu tư và mã đơn vị quan hệ sử dụng ngân sách tại Sở Tài chính; đồng thời thực hiện mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh để giao dịch.

b) Căn cứ Quyết định phân bổ vốn hỗ trợ của UBND tỉnh, Sở Tài chính thực hiện thông báo vốn gửi Kho bc Nhà nước tỉnh, đồng thời nhập dự toán theo mã dự án của Chủ đầu tư; Chủ đầu tư làm thủ tục giải ngân tại Kho bạc Nhà nước tnh.

Trong trường hợp chưa có khối lượng hoàn thành, Chủ đầu tư được phép tạm ứng trước nguồn vn hỗ trợ nhưng mức tạm ứng tối đa bằng 30% tổng mức kế hoạch vốn hỗ trợ hàng năm cho từng nội dung, hạng mục công trình cụ thể.

Hồ sơ tạm ứng gồm có:

- Văn bản đề nghị tạm ứng của Chủ đầu tư (Mẫu phụ lục số 05 kèm theo Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính);

- Quyết định phê đuyệt Dự án đầu tư và phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán công trình hoặc từng hạng mục cụ thể của Chủ đầu tư;

- Văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc chỉ định thầu theo đúng quy định.

- Hp đồng thi công giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu (Trường hợp Chủ đầu tư tự thi công phải có hợp đồng nội bộ giữa Chủ đầu tư và bộ phận thực hiện thi công).

Chủ đầu tư phải thực hiện thanh toán vốn tạm ứng theo tiến độ hợp đồng và các quy định tại Thông tư 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính.

Điều 6. Kiểm soát thanh toán và thu hồi tạm ứng

1. Vốn hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư:

Kho bạc Nhà nước huyện thực hiện kiểm soát, thanh toán vốn hỗ trợ theo đúng quy định tại Thông tư số 107/2007/TT-BTC ngày 07/9/2007 về hướng dẫn quản lý thanh toán, quyết toán nguồn vốn đầu tư dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư và Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước của Bộ Tài chính.

2. Vốn hỗ trợ một phần san lấp mặt bằng nhà máy nước và hỗ trợ một phần đối với một số hạng mục thuộc dự án:

a) Ủy ban nhân dân tnh thành lập Hội đồng kiểm tra công tác nghiệm thu khối lượng giá trị thực hiện của Chủ đầu tư gồm các thành phần: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Ban quản lý Khu kinh tế Vũng Áng, Tổ trưởng tổ giám sát, UBND huyện Kỳ Anh.

b) Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện kiểm soát thanh toán nguồn vốn hỗ trợ theo đúng quy định tại Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 ca Bộ Tài chính về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và các quy định tại Quy định này.

Hồ sơ kiểm soát thanh toán hoặc thu hồi tạm ứng bao gồm:

- Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (Mu phụ lục số 05 kèm theo Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính);

- Quyết định phê duyệt Dự án đầu tư và phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán công trình hoặc dự toán chi tiết các hạng mục cụ thể của Chủ đầu tư;

- Văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc chđịnh thầu theo quy định.

- Hợp đồng thi công giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu (Trường hợp Chủ đầu tư tự thi công phải có hợp đng nội bộ giữa Chủ đầu tư và bộ phận thực hiện thi công).

- Chng từ chuyển tiền ban hành theo quy định hệ thống chứng từ kế toán của Bộ Tài chính;

- Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán có xác nhận của đại diện bên giao thầu, đại diện tư vn giám sát theo quy định và đại diện bên nhận thầu (Theo mẫu phụ lục 03.a kèm theo Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính);

- Biên bản kiểm tra nghiệm thu khối lượng, giá trị thực hiện; phần vốn ngân sách hỗ trợ của Hội đồng nghiệm thu do UBND tỉnh thành lập.

Điều 7. Quyết toán nguồn vốn hỗ trợ

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc  Nhà nước tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng, UBND huyện Kỳ Anh, Hội đồng bồi thường GPMB huyện Kỳ Anh, Công ty Đầu tư và Phát triển Vũng Áng quyết toán phần ngân sách nhà nước hỗ trợ theo niên độ ngân sách hàng năm; đồng thời báo cáo cụ thể Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và thực hiện công khai theo chế độ quy định.

Điều 8. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

1. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vũng Áng: Chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đúng mục đích, có hiệu quả; bố trí đủ vốn đối ứng để thi công hoàn thành dự án đảm bảo tiến độ.

2. Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng, UBND huyện Kỳ Anh, Hội đồng bồi thường, GPMB huyện Kỳ Anh, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Vũng Áng và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình triển khai thực hiện đúng quy định này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị Chủ đầu tư và các cơ quan liên quan kịp thời phản ánh về Sở Tài chính để nghiên cứu, tham mưu UBND tnh xem xét, chỉnh sửa cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu02/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/01/2013
Ngày hiệu lực24/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/11/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 02/2013/QĐ-UBND tạm thời quản lý vốn ngân sách Dự án cấp nước Vũng Áng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 02/2013/QĐ-UBND tạm thời quản lý vốn ngân sách Dự án cấp nước Vũng Áng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu02/2013/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýVõ Kim Cự
        Ngày ban hành14/01/2013
        Ngày hiệu lực24/01/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/11/2013
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 02/2013/QĐ-UBND tạm thời quản lý vốn ngân sách Dự án cấp nước Vũng Áng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/2013/QĐ-UBND tạm thời quản lý vốn ngân sách Dự án cấp nước Vũng Áng