Quyết định 02/2015/QĐ-UBND

Quyết định 02/2015/QĐ-UBND về Quy định chế độ chi mua tin phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 02/2015/QĐ-UBND chi mua tin phục vụ công tác phòng chống tham nhũng Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02 /2015/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 09 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ CHI MUA TIN PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 04 tháng 8 năm 2007;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 23 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 03/2011/TTLT-BNV-TTCP ngày 06 tháng 5 năm 2011 của liên Bộ Nội vụ - Thanh tra Chính phủ quy định về khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng;

Thực hiện theo Công văn số 3359-CV/VPTW/nb ngày 04 tháng 12 năm 2013 của Văn phòng Ban chấp hành Trung ương Đảng hướng dẫn chi mua tin đối với Ban Nội chính Trung ương và Ban Nội chính các tỉnh, thành ủy;

Căn cứ Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2014 của HĐND tỉnh về quy định chế độ chi mua tin phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chế độ chi mua tin phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bình Thuận, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT và Ủy viên UBND tỉnh;
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Các Đoàn thể tỉnh;
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp;
- Đài PTTH, Báo Bình Thuận;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, NCPC, TH, Vy

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương

 

QUY ĐỊNH

CHẾ ĐỘ CHI MUA TIN PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02 /2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận)

Điều 1. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh

Cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy; cơ quan, tổ chức, cá nhân người Việt Nam, cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài cung cấp tin, tài liệu, chứng cứ có giá trị liên quan đến hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Bình Thuận.

Điều 2. Mục đích

Chế độ chi mua tin tại Quy định này là để phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; huy động sức mạnh tổng hợp của người dân tham gia tố giác, phát hiện hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Bình Thuận.

Điều 3. Yêu cầu

Chế độ chi mua tin phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng phải đảm bảo các yêu cầu sau:

1. Việc quản lý và sử dụng kinh phí mua tin phải đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục tài chính, quy định về chế độ bảo mật của Nhà nước; hồ sơ, tài liệu, chứng từ được quản lý và lưu trữ đầy đủ theo quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước.

2. Việc chi mua tin phải bảo đảm nguyên tắc chính xác, trung thực, đảm bảo chi đúng người, đúng việc, đồng thời phải đảm bảo giữ bí mật thông tin có liên quan đến đối tượng cung cấp tin.

3. Các thông tin, tài liệu phải được xác minh, đảm bảo tính chính xác, tin cậy và có giá trị; thông tin, tài liệu do các cá nhân, tổ chức cung cấp phải được sử dụng có hiệu quả.

Điều 4. Đối tượng thực hiện mua tin

1. Ban Nội chính Tỉnh ủy có trách nhiệm xác minh, kiểm tra độ tin cậy và giá trị của tin được cung cấp đảm bảo mục đích quy định tại Điều 2, yêu cầu quy định tại Điều 3 Quy định này.

2. Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện chi tiền mua những thông tin, tài liệu có giá trị theo khoản 1 Điều này.

Điều 5. Thẩm quyền mua tin

1. Tùy theo tính chất của vụ việc và chất lượng của thông tin, tài liệu Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trực tiếp quyết định cụ thể từng trường hợp theo khung mức chi mua tin quy định tại Điều 9 Quy định này và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

2. Ban Nội chính Tỉnh ủy có trách nhiệm đảm bảo giữ bí mật tuyệt đối mọi thông tin liên quan đến đối tượng cung cấp tin, tài liệu.

Điều 6. Đối tượng cung cấp tin, tài liệu

1. Đối tượng cung cấp tin, tài liệu là cơ quan, tổ chức, cá nhân người Việt Nam; cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài cung cấp tin, tài liệu, chứng cứ có giá trị liên quan đến hành vi tham nhũng đảm bảo các yêu cầu quy định tại Điều 3 Quy định này.

2. Đối tượng cung cấp tin, tài liệu có quyền và nghĩa vụ sau:

a) Được đảm bảo giữ bí mật tuyệt đối thông tin có liên quan.

b) Được nhận tiền thù lao, bồi dưỡng tương ứng với chất lượng của thông tin, tài liệu và được xem xét khen thưởng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2011/TTLT-TTCP-BNV ngày 06 tháng 5 năm 2011 của liên Bộ Nội vụ - Thanh tra Chính phủ về việc khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng.

c) Đối tượng cung cấp tin, tài liệu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với những thông tin, tài liệu cung cấp cho Ban Nội chính Tỉnh ủy mang tính tư thù cá nhân, vu khống, sai lệch,… không đúng sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của người khác hoặc gây nguy hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Điều 7. Đối tượng được nhận tiền mua tin

1. Đối tượng được nhận tiền mua tin là đối tượng cung cấp tin, tài liệu có nhu cầu nhận tiền chi mua tin.

2. Đối tượng được nhận tiền mua tin có quyền và nghĩa vụ của đối tượng cung cấp tin, tài liệu theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Quy định này.

Điều 8. Hình thức cung cấp thông tin

Đối tượng cung cấp tin, tài liệu có thể cung cấp thông tin bằng những hình thức sau:

a) Cung cấp thông tin trực tiếp tại Ban Nội chính Tỉnh ủy.

b) Cung cấp thông tin gián tiếp thông qua điện thoại, bưu chính, hộp thư điện tử, fax và các hình thức cung cấp gián tiếp khác.

Điều 9. Mức chi mua tin

1. Mức chi mua tin từ 500.000 đồng/tin (năm trăm nghìn đồng) đến 10.000.000 đồng/tin (mười triệu đồng).

2. Tiền chi mua tin được Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trực tiếp quyết định chi bằng hình thức Lệnh chi mật phí theo mẫu quy định đính kèm. Căn cứ mẫu Lệnh chi mật phí được quy định, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức in ấn để thực hiện và quản lý theo đúng quy định về ấn chỉ hiện hành.

3. Cán bộ được Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy giao trực tiếp nhận tin, tài liệu; thanh toán tiền mua tin phải thực hiện theo đúng quy trình bảo mật theo quy định.

Điều 10. Quy trình thực hiện chi mua tin

1. Khi có người liên hệ để cung cấp thông tin, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cử cán bộ trực tiếp liên hệ với người cung cấp thông tin. Cán bộ được giao liên hệ với người cung cấp thông tin phải tuyệt đối giữ bí mật về thông tin có liên quan đến người cung cấp thông tin; các tin, tài liệu nhận được và chỉ được phép báo cáo trực tiếp với Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy hoặc Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy do Trưởng ban giao nhiệm vụ theo dõi, xử lý.

2. Thông tin sau khi được xác minh đảm bảo tính chính xác, có giá trị, được sử dụng hiệu quả; người cung cấp thông tin có nhu cầu nhận tiền mua tin, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy quyết định mức chi mua tin và ký Lệnh chi mật phí để cán bộ được giao thực hiện chi trả cho người cung cấp thông tin.

3. Trường hợp người cung cấp thông tin không nhận tiền mua tin, cán bộ được giao thực hiện phải nộp trả lại đầy đủ.

4. Chứng từ Lệnh chi mật phí phải được lưu trữ đầy đủ cùng với các tài liệu lưu trữ (liên 1 lưu đính kèm cùng tin, tài liệu nhận được đã xử lý; liên 2 lưu đính kèm phiếu chi).

Điều 11. Kinh phí mua tin

1. Nguồn kinh phí thực hiện chế độ chi mua tin là khoản kinh phí đặc thù, được bố trí trong kinh phí hoạt động của khối Đảng cấp tỉnh hàng năm cấp cho Ban Nội chính Tỉnh ủy, được dùng để chi mua tin nhằm phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng được Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện.

2. Hàng năm Ban Nội chính Tỉnh ủy lập dự trù báo cáo Thường vụ Tỉnh ủy xem xét quyết định để tổng hợp vào dự toán kinh phí hoạt động khối Đảng cấp tỉnh.

3. Số kinh phí chi mua tin hàng năm được tổng hợp vào quyết toán kinh phí hoạt động của khối Đảng cấp tỉnh.

4. Số kinh phí chi mua tin chưa sử dụng hết trong năm được phép chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng.

Điều 12.

1. Ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho phép triển khai thực hiện chế độ mua tin phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng tại tỉnh. Trường hợp có phát sinh khó khăn, vướng mắc phản ánh bằng văn bản về UBND tỉnh (thông qua Văn phòng UBND tỉnh và Sở Tài chính) để điều chỉnh, bổ sung.

2. Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Bình Thuận, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tuyên truyền, phổ biến quy định này đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân để phối hợp thực hiện./.

 


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

MẪU LỆNH CHI MẬT PHÍ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận)

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH
BAN NỘI CHÍNH

 

 

LỆNH CHI MẬT PHÍ

(Liên 1)

 

Lệnh số             - LCMP

 

Họ tên người thực hiện: …………………………………….

Chức vụ: …………………………………………………….

Bộ phận công tác: …………………………………………..

Nội dung: ……………………………………………………

……………………………………………………………….

Số tiền: ………………………………………………………

Bằng chữ: ……………………………………………………

Ngày     tháng    năm

Người thực hiện

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trưởng ban

(Ký và đóng dấu)

 

 

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH
BAN NỘI CHÍNH

 

 

LỆNH CHI MẬT PHÍ

(Liên 2)

 

Lệnh số             - LCMP

 

Họ tên người thực hiện chi tiền: ………………………………

Chức vụ: ……………………………………………………….

Bộ phận công tác: ……………………………………………..

Nội dung chi: Theo Lệnh chi số ……………………………..

Số tiền: ………………………………………………………

Bằng chữ: ……………………………………………………

 

Ngày     tháng    năm

Người thực hiện

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trưởng ban

(Ký và đóng dấu)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu02/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/01/2015
Ngày hiệu lực19/01/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 02/2015/QĐ-UBND chi mua tin phục vụ công tác phòng chống tham nhũng Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 02/2015/QĐ-UBND chi mua tin phục vụ công tác phòng chống tham nhũng Bình Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu02/2015/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýLê Tiến Phương
        Ngày ban hành09/01/2015
        Ngày hiệu lực19/01/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 02/2015/QĐ-UBND chi mua tin phục vụ công tác phòng chống tham nhũng Bình Thuận

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/2015/QĐ-UBND chi mua tin phục vụ công tác phòng chống tham nhũng Bình Thuận

            • 09/01/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/01/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực