Quyết định 02/2015/QĐ-UBND

Quyết định 02/2015/QĐ-UBND năm 2015 về Quy chế quản lý hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 02/2015/QĐ-UBND quản lý thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt Quận 6 Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 6
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2015/QĐ-UBND

Quận 6, ngày 08 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THU GOM, VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;

Căn cứ Quyết định số 5424/1998/QĐ-UB-QLĐT ngày 15 tháng 10 năm 1998 Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của lực lượng làm dịch vụ thu gom rác dân lập trên địa bàn thành phố;

Căn cứ Quyết định số 88/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về phí vệ sinh và phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn thông thường;

Căn cứ Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về cấm và hạn chế xe cơ giới ba bánh và xe thô sơ ba, bốn bánh lưu thông trong khu vực nội đô và trên một số tuyến đường thuộc địa bàn thành phố;

Căn cứ Quyết định số 1177/QĐ-TNMT-CTR ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Sở Tài nguyên và Môi Trường Thành phố Hồ Chí Minh về việc duyệt Quy trình kỹ thuật cung ứng dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt áp dụng tại thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 2427/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phân cấp thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận 5, 6, 7, 8, 11, Gò Vấp cho Ủy ban nhân dân quận 5, 6, 7, 8, 11, Gò Vấp tổ chức quản lý và thực hiện;

Căn cứ Quyết định số 1475/QĐ-TNMT-CTR ngày 30 tháng 8 năm 2013 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh một số nội dung của Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 931/QĐ-TNMT-CTR ngày 07 tháng 6 năm 2013 của Sở Tài nguyên và Môi trường về phê duyệt lộ trình, cự ly bình quân thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt do Ủy ban nhân dân quận 6 quản lý và thực hiện;

Căn cứ Công văn 2516/TNMT-CTR ngày 20 tháng 4 năm 2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn kỹ thuật phân loại chất thải rắn tại nguồn áp dụng cho các chương trình thí điểm phân loại chất thải rắn tại nguồn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 2095/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân quận 6 về phân công công tác thành viên Ủy ban nhân dân quận 6;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 6 tại Tờ trình số 274/TTr-TNMT-MT ngày 28 tháng 7 năm 2015, ý kiến thẩm định của Phòng Tư pháp tại Công văn số 438/TP ngày 16 tháng 7 năm 2015.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận 6;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 7 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) chánh văn phòng Ủy ban nhân dân quận 6, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 6 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TTUB:CT, PCT/ĐT;
- Sở Tư pháp TP.HCM;
- Trung tâm Công báo Thành phố;
- Phòng Tư pháp Q6;
- Các Đoàn thể, Phòng, Ban ngành Q6;
- UB.MTTQVN Q6;
- UBND 14P/Q6;
- Cty TNHH MTV DVCI Q6;
- HTX TMDV Đoàn Kết;
- VPUB: CVP/ĐT, TH/ĐT;
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Văn Hoan

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THU GOM, VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân quận 6)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục tiêu

1. Tổ chức lại hoạt động dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn thông thường của các đơn vị thu gom, bao gồm: Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 6, Hợp tác xã Thương mại dịch vụ Đoàn Kết, người làm rác dân lập, các doanh nghiệp hoạt động thu gom, vận chuyển rác trên địa bàn quận 6 và nâng cao chất lượng thu gom chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận 6.

2. Chấn chỉnh lại công tác quản lý Nhà nước về quản lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn quận 6 nhằm đảm bảo xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về tổ chức, quản lý hoạt động thu gom rác thải ở địa phương; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sinh sống, làm việc trên địa bàn quận 6 trong việc nâng cao trách nhiệm giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện “Xã hội hóa” công tác thu gom rác thải; vận chuyển rác thải; xử lý rác thải nhằm góp phần bảo vệ môi trường ở địa phương.

Điều 3. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng của quy chế này là các đơn vị có hoạt động liên quan đến công tác thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt và các đối tượng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận 6.

Điều 4. Nguyên tắc quản lý

1. Khuyến khích đối với những tổ chức, cá nhân tham gia cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn có sở hữu phương tiện chuyên dùng cho hoạt động thu gom vận chuyển chất thải rắn.

2. Các tổ chức, cá nhân phải tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường trong khu đô thị.

3. Chủ nguồn thải chất thải rắn có nghĩa vụ nộp đủ và đúng thời hạn phí liên quan đến chất thải rắn thông thường theo quy định hiện hành.

Chương II

PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THU GOM, VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN

Điều 5. Điều kiện hoạt động của đơn vị thu gom

1. Các đơn vị cung cấp dịch vụ thu gom chất thải rắn sinh hoạt chỉ được hoạt động sau khi thực hiện đầy đủ thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định.

2. Lực lượng thu gom rác dân lập chỉ được hoạt động sau khi được cấp giấy chứng nhận về việc hành nghề lấy rác.

a) Đối với cá nhân: Người có đủ điều kiện được gia nhập vào lực lượng dịch vụ thu gom rác dân lập thì Ủy ban nhân dân phường ra quyết định chấp nhận và bố trí vào Tổ công tác dịch vụ thu gom rác dân lập trên địa bàn phường.

b) Đối với tập thể: Ủy ban nhân dân phường ra quyết định thành lập “Tổ lấy rác dân lập” trên địa bàn phường, sau đó gửi quyết định thành lập Tổ và danh sách Tổ trưởng, Tổ phó lên Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 6 để biết và theo dõi, chỉ đạo hoạt động.

Điều 6. Phạm vi hoạt động

1. Các đơn vị cung cấp dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt được hoạt động tại:

a. Khu nhà ở (biệt thự, hộ gia đình riêng lẻ, chung cư và những nơi tương tự).

b. Khu thương mại (cửa hàng, nhà hàng, chợ, siêu thị, văn phòng, khách sạn, nhà nghỉ, trạm dịch vụ, cửa hàng sửa xe và những nơi tương tự).

c. Cơ quan (trường học, trung tâm, bệnh viện, các cơ quan hành chính nhà nước và những nơi tương tự).

d. Khu xây dựng (công trường xây dựng, sửa đường, xây nhà cao tầng, mặt đường hư hỏng và những nơi tương tự).

e. Khu dịch vụ công cộng (quét đường, công viên, giải trí và những nơi tương tự).

2. Nghiêm cấm các đơn vị thu gom chất thải rắn sinh hoạt trong quá trình hoạt động thu gom cả chất thải rắn y tế, chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp.

Điều 7. Phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt:

1. Phương tiện thu gom chất thải rắn sinh hoạt phải bảo đảm kín, hạn chế tối đa phát tán mùi hôi, rơi vãi chất thải rắn, nước rỉ, đảm bảo mỹ quan đô thị và không nằm trong danh sách Nhà nước cấm lưu hành.

2. Không được cơi nới, không treo các túi bịch xung quanh phương tiện nhằm lưu chứa các phế liệu trong quá trình thu gom rác.

3. Các loại phương tiện chuyên dùng thu gom chất thải rắn sinh hoạt

a. Thùng 660 lít

- Thùng bằng nhựa hoặc composit có thân và đáy thùng kín, không làm rỉ nước rác, dung tích 660 lít có nắp đậy, có bánh xe để di chuyển bằng tay.

- Xung quanh thùng xe được sơn hoặc dán decal phản quang (đối với phương tiện thực hiện vào ban đêm), ghi tên đơn vị chủ quản.

- Trang bị đèn cảnh báo vào ban đêm.

b. Xe tải nhỏ: Tải trọng: từ 550 kg đến nhỏ hơn 2,5 tấn

- Quy cách: thùng xe có thiết kế kín, có hệ thống thu gom và lưu trữ nước rỉ rác. Có bạt nhựa (tháo lắp được) để che phủ máng nạp rác khi di chuyển. Gắn decal phản quang màu vàng hình tam giác đều sau đuôi xe.

- Thiết bị đi kèm: Có thiết bị phun xịt chế phẩm khử mùi bằng tay, dung tích 2 lít.

- Xe phải đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn, quy định hiện hành của luật giao thông đường bộ.

c. Xe ép rác

- Tải trọng: nhỏ hơn 4 tấn đối với xe thu gom về trạm trung chuyển và từ 7 tấn trở lên đối với xe thu gom vận chuyển trực tiếp lên nhà máy xử lý chất thải rắn tập trung của thành phố

- Quy cách xe ép rác: có máng cạp rác, cẩu - nâng được thùng 660 lít. Thùng xe có thiết kế kín, có hệ thống thu gom và lưu giữ nước rỉ rác. Có bạt nhựa (tháo lắp được) để che phủ máng nạp rác khi di chuyển. Gắn decal phản quang màu vàng hình tam giác đều sau đuôi xe.

- Thiết bị đi kèm: Có thiết bị phun xịt chế phẩm khử mùi bằng tay, dung tích 2-5 lít.

3. Các loại xe thô sơ ba bánh, bốn bánh và xe cơ giới ba bánh có đăng ký bị cấm lưu thông và hạn chế lưu thông theo Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 19/02/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về cấm và hạn chế xe cơ giới ba bánh và xe thô sơ ba, bốn bánh lưu thông trong khu vực nội đô và trên một số tuyến đường thuộc địa bàn quận 6, cụ thể như sau:

- Khi tham gia giao thông, các xe cơ giới ba bánh thu gom rác thải phục vụ vệ sinh môi trường, đã được đăng ký, cấp biển số tại Công an quận - huyện phải có hợp đồng với Ủy ban nhân dân phường, Hợp tác xã thương mại dịch vụ Đoàn Kết, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 6 hoặc các doanh nghiệp khác và chỉ được phép lưu thông trên các tuyến đường trong phạm vi được thu gom rác thải đến trạm trung chuyển;

- Xe thô sơ ba, bốn bánh tham gia thu gom rác thải phục vụ vệ sinh môi trường phải đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh môi trường hiện hành và không được phép lưu thông trong giờ cao điểm sáng từ 06 giờ 00 đến 08 giờ 00 và giờ cao điểm chiều từ 16 giờ 00 đến 19 giờ 00 hàng ngày.

- Cấm các loại xe cơ giới ba bánh và xe thô sơ ba, bốn bánh lưu thông trong khu vực trung tâm thành phố và một số tuyến đường ngoài khu vực trung tâm từ thời gian từ 05 giờ 00 đến 13 giờ 00 và từ 16 giờ 00 đến 22 giờ 00 trong ngày tại các tuyến đường như: đường Tân Hóa, Hồng Bàng và vòng xoay Phú Lâm, Nguyễn Văn Luông, Hậu Giang, Bình Tiên và Võ Văn Kiệt.

Điều 8. Quy trình thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt:

1. Chất thải rắn sinh hoạt phải được thu gom theo tuyến để vận chuyển tới điểm tập kết, trạm trung chuyển và cơ sở xử lý chất thải rắn theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

2. Chất thải rắn sinh hoạt thu gom không được quá thể tích cho phép của thùng xe;

3. Trong quá trình vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt phải bảo đảm không làm rơi vãi chất thải, gây phát tán bụi, mùi, nước rò rỉ;

4. Chu kỳ thu gom chất thải rắn sinh hoạt phải đảm bảo thu gom ít nhất 01 lần/ngày, khi thu gom phải làm sạch sẽ vệ sinh nơi chứa rác.

5. Tuân thủ thời gian thu gom theo quy định và đã thống nhất với hộ dân;

6. Vận chuyển đúng lộ trình đã được duyệt;

7. Phương tiện thu gom phải được làm vệ sinh sạch sau mỗi ngày làm việc;

8. Nghiêm cấm việc đổ bỏ chất thải rắn sinh hoạt sai quy định như sang chất thải rắn sinh hoạt vào thùng rác công cộng, đổ chất thải rắn sinh hoạt xuống lòng đường, lề đường, cống rãnh, kênh rạch và những nơi công cộng khác;

9. Thái độ phục vụ phải nhã nhặn, lịch sự.

Điều 9. Các quy định khác:

1. Người lao động trong quá trình tác nghiệp phải được trang bị quần áo bảo hộ lao động, giày vải (hoặc ủng cao su), nón bảo hộ lao động, áo mưa, găng tay, khẩu trang, áo phản quang (vào ban đêm).

2. Hàng ngày sau ca làm việc, tiến hành vệ sinh sạch sẽ công cụ lao động, phương tiện và bến bãi tập kết rác.

3. Cất giữ công cụ lao động, phương tiện ngăn nắp, trật tự, không làm mất mỹ quan đô thị và cản trở giao thông.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ THU GOM RÁC

Điều 10. Trách nhiệm của các đơn vị thu gom rác

1. Bảo đảm đủ yêu cầu về nhân lực, phương tiện và thiết bị chuyên dụng để thu gom, vận chuyển toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt tại những địa điểm đã quy định.

2. Các đơn vị thu gom có trách nhiệm đảm bảo dịch vụ luôn được đáp ứng liên tục, không bị gián đoạn và chịu trách nhiệm về vệ sinh môi trường trên lộ trình thu gom, vận chuyển của mình.

3. Tiến hành thu tiền hàng tháng trực tiếp từ các hộ dân căn cứ vào giá tiền được quy định trong hợp đồng thu gom đã ký. Khi thu tiền, các doanh nghiệp, cơ sở phải tiến hành xuất biên lai thu tiền do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và trích phí theo quy định.

4. Thông báo rộng rãi về thời gian, địa điểm, tần suất và tuyến thu gom chất thải rắn sinh hoạt do mình phụ trách với Ủy ban nhân dân phường.

5. Thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đến điểm tập kết, trạm trung chuyển hoặc cơ sở xử lý bằng các phương tiện, thiết bị đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định.

6. Chế độ báo cáo:

- Hàng tháng Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 6, Hợp tác xã thương mại dịch vụ Đoàn Kết hoặc các doanh nghiệp khác báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân quận 6 tình hình thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt, tình hình thực hiện hợp đồng thu gom chất thải rắn sinh hoạt đã ký kết trên địa bàn. Đặc biệt nêu rõ tên chủ hộ, địa chỉ những chủ nguồn thải không nộp phí thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt.

- Hàng tháng đơn vị rác dân lập báo cáo cho Ủy ban nhân dân phường về tình hình thực hiện hợp đồng thu gom chất thải rắn sinh hoạt đã ký kết trên địa bàn. Đặc biệt nêu rõ tên chủ hộ, địa chỉ những chủ nguồn thải không nộp phí thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt.

7. Tuân thủ đầy đủ các quy định về vệ sinh môi trường, chịu trách nhiệm về tình trạng rơi vãi chất thải rắn sinh hoạt, gây phát tán bụi, mùi hoặc nước rò rỉ gây ảnh hưởng xấu đến môi trường trong quá trình thu gom, vận chuyển.

8. Đào tạo nghiệp vụ, trang bị bảo hộ lao động cho công nhân thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt.

9. Tổ chức khám bệnh định kỳ, bảo đảm các chế độ cho người lao động tham gia thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt theo quy định.

Điều 11. Quyền hạn của các đơn vị thu gom rác

1. Tổ chức lực lượng thu gom hợp lý, khoa học phù hợp với đặc điểm, khả năng của mình và của địa phương.

2. Sử dụng lao động và phương tiện thu gom đảm bảo các quy định vệ sinh môi trường.

3. Ký hợp đồng với chủ nguồn thải theo mức giá tương ứng trong khung giá quy định.

4. Được phổ biến, hướng dẫn các quy định về vệ sinh môi trường, cử người tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ của cơ quan quản lý môi trường tổ chức.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ NGUỒN THẢI

Điều 12. Trách nhiệm của chủ nguồn thải

1. Tổ chức, cá nhân phát sinh chất thải có trách nhiệm ký hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và đóng các loại phí đối với chất thải rắn thông thường cho đơn vị thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt theo quy định hiện hành;

2. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phân loại chất thải tại nguồn nhằm mục đích tăng cường tái sử dụng, tái chế, cụ thể: chất thải rắn sinh hoạt được phân loại tại nguồn phù hợp với mục đích quản lý, xử lý thành các nhóm như sau:

a. Nhóm hữu cơ dễ phân hủy (nhóm thức ăn thừa, lá cây, rau, củ, quả, xác động vật);

b. Nhóm có khả năng tái sử dụng, tái chế (nhóm giấy, nhựa, kim loại, cao su, ni lông, thủy tinh);

c. Nhóm còn lại.

3. Chất thải rắn sinh hoạt sau khi được phân loại được lưu giữ trong các bao bì hoặc thiết bị lưu chứa phù hợp và được lưu chứa trong nhà, sau đó sẽ giao cho đơn vị thu gom theo giờ quy định và giao tận tay.

4. Trang bị các thiết bị lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt phải có kích cỡ phù hợp với thời gian lưu giữ.

5. Phải giao rác trực tiếp cho người thu gom hoặc đặt vào vị trí thỏa thuận nhưng phải đảm bảo không làm mất mỹ quan đô thị (giao rác đúng giờ).

6. Tuyệt đối không sử dụng thùng rác công cộng đặt trên vỉa hè làm nơi chứa rác sinh hoạt, rác kinh doanh;

7. Tuyệt đối không tập trung rác từ các hộ trong hẻm ra đầu hẻm, gốc cây, cột điện, thùng rác công cộng, miệng cống thoát nước;

Điều 13. Quyền hạn của chủ nguồn thải

1. Được yêu cầu ký hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt.

2. Giám sát hoạt động thu gom rác của đơn vị thu gom rác. Nếu các nhân viên thu gom vi phạm hợp đồng đã ký thì báo với Ủy ban nhân phường trên địa bàn về tình hình thu gom rác của nhân viên đó để có hướng xử lý kịp thời.

3. Trường hợp các tổ chức, cá nhân thu gom, vận chuyển rác vi phạm nhiều lần hợp đồng thu gom, vận chuyển rác gây ảnh hưởng vệ sinh môi trường và hoạt động sinh hoạt của chủ nguồn thải thì chủ nguồn thải có thể chấm dứt hợp đồng thu gom với tổ chức, cá nhân đó và hợp đồng với các tổ chức, cá nhân khác có chức năng.

Chương V

KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM VÀ KHEN THƯỞNG

Điều 14. Kiểm tra

1. Các cơ quan, ban ngành của quận, Ủy ban nhân dân các phường căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình thường xuyên tổ chức việc kiểm tra định kỳ và đột xuất việc chấp hành quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Các đơn vị cung cấp dịch vụ thu gom chất thải rắn đô thị đều phải chịu sự kiểm tra của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo từng lĩnh vực quản lý.

Điều 15. Xử lý vi phạm

Trong quá trình thực hiện quy trình thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có hành vi vi phạm các quy định về vệ sinh môi trường tùy mức độ vi phạm sẽ bị nhắc nhở, bị xử lý vi phạm hành chánh; bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu vi phạm nghiêm trọng; nếu gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Các hành vi vi phạm các lĩnh vực cụ thể như sau:

Lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn;

Lĩnh vực vệ sinh môi trường;

Lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Các hành vi vi phạm theo từng lĩnh vực cụ thể được xử lý theo các quy định hiện hành.

Điều 16. Khen thưởng

Các doanh nghiệp, cơ sở tham gia hoạt động cung cấp dịch vụ thu gom chất thải rắn sinh hoạt khi đạt thành tích xuất sắc theo các tiêu chuẩn quy định của Nhà nước sẽ được đề xuất xét tặng giấy khen, bằng khen, và các danh hiệu khác.

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 17. Phòng Tài nguyên và Môi trường

1. Kiểm tra, kiểm soát chất lượng vệ sinh; triển khai thực hiện các hoạt động nâng cao chất lượng vệ sinh và ý thức của cộng đồng dân cư.

2. Lập biên bản các trường hợp vi phạm của các đơn vị thu gom chất thải rắn sinh hoạt, đề nghị Ủy ban nhân dân quận xử phạt vi phạm hành chính theo các quy định hiện hành.

3. Thường xuyên cập nhật thông tin áp dụng khoa học kỹ thuật vào công tác xử lý rác thải, dung dịch khử mùi cho các trạm trung chuyển của quận quản lý.

4. Trực tiếp hướng dẫn các Tổ lấy rác dân lập về mặt nghiệp vụ, phối hợp Ủy ban nhân dân phường hướng dẫn và kiểm tra đôn đốc các Tổ lấy rác dân lập trong việc thực hiện các quy định của quy chế này.

5. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện quy chế, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân quận 6 và kịp thời đề xuất giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai quy chế.

Điều 18. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Chủ trì hướng dẫn về thu phí và trích nộp phí chi cho công tác thu phí, chi phí thu gom tại nguồn, trích nộp ngân sách (phí vệ sinh và phí bảo vệ môi trường) theo quy định.

Điều 19. Phòng Kinh tế

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 6 rà soát thực trạng của Hợp tác xã TMDV Đoàn Kết nhằm đảm bảo sự ổn định, phát triển bền vững của hợp tác xã Quận 6 trong những năm tiếp theo;

2. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể, kịp thời động viên khen thưởng các điển hình tiên tiến cũng như xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về kinh tế tập thể;

3. Phối hợp tổ chức các buổi tiếp xúc giữa ngân hàng và các hợp tác xã quận 6 nhằm kết nối và hỗ trợ tín dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh

Điều 20. Các ban ngành, đoàn thể

Các cơ quan đoàn thể như: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 6; Hội cựu chiến binh quận 6; Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 6; Quận đoàn 6 ... tùy theo chức năng và đối tượng tuyên truyền cụ thể nhằm đưa vào chương trình công tác của các ngành, vận động các đoàn viên, hội viên thực hiện đổ rác đúng nơi quy định, lồng ghép các chương trình thi đua khu phố xanh sạch đẹp.

Điều 21. Đội Quản lý Trật tự Đô thị

Chủ trì phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 6 và Ủy ban nhân dân 14 phường trong việc kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về vệ sinh môi trường theo từng kế hoạch cụ thể, đặc biệt thực hiện có trọng tâm, trọng điểm.

Điều 22. Trung tâm Văn hóa quận 6

Phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường biên soạn bài phát thanh tuyên truyền cho 14 phường tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp, lực lượng thu gom rác trên địa bàn quận bằng hệ thống loa, phát thanh, bản tin khu phố, báo cáo tuần tin quận 6 về thực hiện nếp sống văn minh đô thị, quy trình thu gom chất thải sinh hoạt, hướng dẫn việc phân loại rác tại nguồn.

Điều 23. Công an quận

1. Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan thực hiện trên cơ sở chức năng nhiệm vụ đảm bảo công tác phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật trong hoạt động quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận.

2. Thường xuyên tuần tra giao thông, kiểm tra các phương tiện thu gom, vận chuyển rác, kịp thời tạm giữ, phạt vi phạm hành chính các phương tiện thu gom, vận chuyển rác, kịp thời tạm giữ, phạt vi phạm hành chính các phương tiện không đủ điều kiện lưu thông.

Điều 24. Ủy ban nhân dân 14 phường

1. Trực tiếp tổ chức, quản lý và chỉ đạo về mọi mặt đối với lực lượng dịch vụ thu gom rác dân lập ở địa phương, thuyết phục, động viên những người hoạt động tự do trong việc thu gom rác trên địa bàn phường quản lý tham gia vào các tổ chức có pháp nhân hoặc lực lượng dịch vụ thu gom rác dân lập.

2. Kịp thời đề xuất thay đổi bổ sung đơn vị thu gom, vận chuyển không đảm bảo yêu cầu khi có phản ảnh của người dân và phát hiện vi phạm trong công tác quản lý.

3. Kiểm tra, kiểm soát quá trình thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt của các doanh nghiệp, cơ sở thu gom chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn phường.

4. Quản lý kiểm tra chất thải rắn trong xây dựng, không để chất thải rắn trong xây dựng xả thải bừa bãi hoặc sử dụng không đúng quy định.

5. Tổ chức việc quản lý, theo dõi toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ thu gom chất thải rắn đô thị trên địa bàn phường đảm bảo vệ sinh môi trường.

6. Phổ biến rộng rãi, chi tiết các nội dung của quy chế này đến từng hộ dân và lực lượng làm dịch vụ thu gom rác dân lập trên địa bàn phường.

7. Giám sát việc thu phí vệ sinh; phổ biến cho các chủ nguồn thải biết và có ý kiến góp ý về nội dung liên quan đến hợp đồng.

8. Điều tra, vận động và buộc các chủ nguồn thải trên địa bàn phường phải ký hợp đồng dịch vụ thu gom chất thải rắn sinh hoạt.

9. Tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm hành chính về giữ gìn vệ sinh đô thị, xử lý vi phạm hợp đồng theo thẩm quyền.

10. Ủy ban nhân dân các phường thường xuyên đánh giá mức độ hoàn thành công việc của các đơn vị thu gom rác thông qua việc lấy ý kiến của nhân dân qua các cuộc họp ở địa phương.

11. Thực hiện báo cáo thường xuyên hàng tháng công tác quản lý chất lượng cung cấp dịch vụ thu gom trên địa bàn của mình cho Ủy ban nhân dân Quận.

Điều 25. Điều khoản thi hành

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân quận 6, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 14 phường và các cá nhân, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quy chế này.

Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu phát sinh các vấn đề cần bổ sung, điều chỉnh, các đơn vị liên quan có ý kiến gửi về Phòng Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp và tham mưu trình Ủy ban nhân dân quận 6 xem xét quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu02/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/09/2015
Ngày hiệu lực15/09/2015
Ngày công báo01/10/2015
Số công báoSố 44
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 02/2015/QĐ-UBND quản lý thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt Quận 6 Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 02/2015/QĐ-UBND quản lý thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt Quận 6 Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu02/2015/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVõ Văn Hoan
        Ngày ban hành08/09/2015
        Ngày hiệu lực15/09/2015
        Ngày công báo01/10/2015
        Số công báoSố 44
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 02/2015/QĐ-UBND quản lý thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt Quận 6 Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/2015/QĐ-UBND quản lý thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt Quận 6 Hồ Chí Minh

            • 08/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/10/2015

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực