Quyết định 02/2016/QĐ-UBND

Quyết định 02/2016/QĐ-UBND về đặt tên đường trong nội ô thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 02/2016/QĐ-UBND đặt tên đường trong nội ô thị trấn Minh Lương huyện Châu Thành Kiên Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2016/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 15 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG TRONG NỘI Ô THỊ TRẤN MINH LƯƠNG, HUYỆN CHÂU THÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008 và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 91/2005/NĐ-CP">36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 156/2015/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc đặt tên đường trong nội ô thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành;

Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 179/TTr-SVHTTDL ngày 03 tháng 11 năm 2015 về việc xin đặt tên đường trong nội ô thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đặt tên đường trong nội ô thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành (có danh sách tên đường kèm theo).

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành chủ trì phối hợp các sở, ngành chức năng có liên quan tổ chức thực hiện việc gắn biển tên đường trên địa bàn huyện Châu Thành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành và các sở, ban ngành chức năng, địa phương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Vũ Hồng

 

DANH SÁCH

TÊN ĐƯỜNG TRONG NỘI Ô THỊ TRẤN MINH LƯƠNG, HUYỆN CHÂU THÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

STT

TÊN ĐƯỜNG

CHIỀU DÀI ĐƯỜNG (m)

MẶT ĐƯỜNG RỘNG (m)

ĐIỂM ĐẦU

ĐIỂM CUỐI

1

Thoại Ngọc Hầu

451

3.50

Cầu BaSa

Giáp đường Huỳnh Mẫn Đạt

2

Lâm Quang Ky

1.330

5.00

Quốc lộ 61

Giáp với ấp Vĩnh Đằng, xã Vĩnh Hòa Hiệp

3

Huỳnh Mẫn Đạt

257

4.00

Quốc lộ 61

Giáp mé sông Minh Lương

4

Nguyễn Đình Chiểu

252

6.00

Quốc lộ 61

Giáp mé sông Minh Lương

5

Đào Công Bửu

390

4.00

Quốc lộ 61 (Tháp 04 sư liệt sĩ)

Giáp mé sông Cù Là

6

Phan Thị Ràng

250

4.00

Quốc lộ 61

Giáp mé sông Minh Lương

7

Nguyễn Hùng Hiệp

250

5.70

Quốc lộ 61

Giáp mé sông Minh Lương

8

Mai Văn Tưng

250

7.00

Quốc lộ 61

Giáp mé sông Minh Lương

9

Công - Nông

217

5.00

Quốc lộ 61

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2016/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 02/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 15/01/2016
Ngày hiệu lực 25/01/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 02/2016/QĐ-UBND đặt tên đường trong nội ô thị trấn Minh Lương huyện Châu Thành Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 02/2016/QĐ-UBND đặt tên đường trong nội ô thị trấn Minh Lương huyện Châu Thành Kiên Giang
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 02/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Kiên Giang
Người ký Phạm Vũ Hồng
Ngày ban hành 15/01/2016
Ngày hiệu lực 25/01/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 02/2016/QĐ-UBND đặt tên đường trong nội ô thị trấn Minh Lương huyện Châu Thành Kiên Giang

Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/2016/QĐ-UBND đặt tên đường trong nội ô thị trấn Minh Lương huyện Châu Thành Kiên Giang

  • 15/01/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 25/01/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực