Quyết định 02/2017/QĐ-UBND

Quyết định 02/2017/QĐ-UBND quy định cơ quan kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, nước sinh hoạt nông thôn và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm và quản lý cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ do thành phố Cần Thơ ban hành

Quyết định 02/2017/QĐ-UBND Kiểm tra cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp Cần Thơ 2017 đã được thay thế bởi Quyết định 09/2019/QĐ-UBND về cơ quan thẩm định an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản Cần Thơ và được áp dụng kể từ ngày 01/07/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 02/2017/QĐ-UBND Kiểm tra cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp Cần Thơ 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2017/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 23 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CƠ QUAN KIỂM TRA CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP, NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN VÀ KIỂM TRA, CHỨNG NHẬN CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH NÔNG LÂM THỦY SẢN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ QUẢN LÝ ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT BAN ĐẦU NHỎ LẺ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Điều 5 Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

Căn cứ Điều 13 Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định cơ quan kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, nước sinh hoạt nông thôn và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm và quản lý cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

2. Đối tượng áp dụng

a) Cơ quan thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, nước sinh hoạt nông thôn và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

b) Cơ quan quản lý cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ.

Điều 2. Cơ quan kiểm tra

1. Cơ quan thực hiện công tác kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, nước sinh hoạt nông thôn là cơ quan chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, gồm các đơn vị sau:

STT

Cơ quan kiểm tra

Kiểm tra đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, nước sinh hoạt nông thôn

a

Chi cục Thủy sản

Cơ sở sản xuất thức ăn thủy sản

Cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản

b

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản

Cơ sở kinh doanh thức ăn thủy sản

Cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi

Cơ sở kinh doanh thuốc thú y, hóa chất, chế phẩm sinh học, vi sinh vật dùng trong thú y, thú y thủy sản

c

Chi cục Kiểm lâm

Cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp

d

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

Cơ sở kinh doanh phân bón hữu cơ và phân bón khác

Cơ sở buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

Cơ sở sản xuất, kinh doanh hạt giống cây trồng nông nghiệp

đ

Chi cục Thủy lợi

Thực hiện kiểm tra nội kiểm cơ sở sản xuất, kinh doanh nước sinh hoạt nông thôn

2. Cơ quan thực hiện công tác kiểm tra, chứng nhận điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản là cơ quan chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, gồm các đơn vị sau:

STT

Cơ quan kiểm tra, chứng nhận điều kiện an toàn thực phẩm

Kiểm tra, chứng nhận điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản

a

Chi cục Thủy sản

Cơ sở nuôi trồng thủy sản

Tàu cá

b

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

 Trang trại chăn nuôi gia cầm, lợn và bò sữa

Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm

Cơ sở giết mổ, sơ chế độc lập không có hoạt động chế biến như giò, chả, thịt hộp, hàng khô, hun khói, ướp muối

Cơ sở kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc động vật

c

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Cơ sở sơ chế rau, quả và hoạt động sơ chế được thực hiện tại cơ sở trồng trọt

Cơ sở sản xuất ban đầu sản phẩm có nguồn gốc thực vật

d

Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

Ch

Cơ sở thu mua thủy sản

Cơ sở sơ chế, chế biến thủy sản đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cơ sở quy mô nhỏ lẻ

Cơ sở sản xuất nước mắm, sản phẩm dạng mắm đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cơ sở quy mô nhỏ lẻ

Cơ sở sản xuất thủy sản khô đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cơ sở quy mô nhỏ lẻ

Cơ sở sản xuất đồ hộp thủy sản

Cơ sở sản xuất rau, quả

Cơ sở sơ chế rau, quả độc lập không gắn liền với cơ sở trồng trọt

Cơ sở chế biến rau, quả

Cơ sở chế biến chè

Cơ sở chế biến điều

Cơ sở chế biến cà phê nhân, cà phê rang, cà phê rang xay, cà phê bột và cà phê hòa tan

Cơ sở sản xuất nước đá phục vụ sản xuất và bảo quản nông thủy sản thực phẩm

Cơ sở sản xuất ban đầu sản phẩm có nguồn gốc động vật và thủy sản

Cơ sở thu gom, sơ chế, giết mổ và hoạt động chế biến nông lâm thủy sản

Cơ sở kinh doanh nông lâm thủy sản

Kho lạnh bảo quản sản phẩm nông lâm thủy sản

Cơ sở sản xuất, kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng sản phẩm thực phẩm nông lâm thủy sản và gắn liền cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản

Điều 3. Cơ quan quản lý cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ 

Cơ quan quản lý cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ là Phòng Kinh tế quận, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, đối tượng quản lý như sau:

STT

Loại hình và quy mô quản lý cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ

1

Đối với lĩnh vực trồng trọt

a

Cơ sở trồng trọt có quy mô từ 1.000 m2 trở lên

b

Cơ sở trồng trọt có quy mô dưới 1.000 m2, chỉ thực hiện cam kết và kiểm tra việc thực hiện cam kết khi cơ sở có yêu cầu để phục vụ cho việc lưu thông hàng hóa trên thị trường

2

Đối với lĩnh vực chăn nuôi

a

Cơ sở chăn nuôi có quy mô đàn từ 100 con đối với gia cầm trở lên; heo thịt 20 con; trâu, bò 05 con; dê, cừu 10 con; thỏ 50 con trở lên

b

Cơ sở chăn nuôi có quy mô đàn dưới 100 con đối với gia cầm; heo thịt dưới 20 con; trâu, bò dưới 05 con; dê, cừu dưới 10 con, thỏ dưới 50 con, chỉ thực hiện cam kết và kiểm tra việc thực hiện cam kết khi cơ sở có yêu cầu để phục vụ cho việc lưu thông hàng hóa trên thị trường

3

Đối với lĩnh vực nuôi trồng thủy sản

 

Cơ sở nuôi trồng thủy sản ban đầu nhỏ lẻ, cơ sở nuôi lồng, bè đặt trên sông và cơ sở nuôi trên bể, vèo, mùng đặt trong ao có cung cấp sản phẩm ra thị trường

4

Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh muối ban đầu nhỏ lẻ

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 4 năm 2017.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Thành Thống

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu02/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/03/2017
Ngày hiệu lực04/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 02/2017/QĐ-UBND Kiểm tra cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp Cần Thơ 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 02/2017/QĐ-UBND Kiểm tra cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp Cần Thơ 2017
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu02/2017/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýVõ Thành Thống
        Ngày ban hành23/03/2017
        Ngày hiệu lực04/04/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2019
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 02/2017/QĐ-UBND Kiểm tra cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp Cần Thơ 2017

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/2017/QĐ-UBND Kiểm tra cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp Cần Thơ 2017