Quyết định 02/2018/QĐ-UBND

Quyết định 02/2018/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định 03/2013/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 02/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 03/2013/QĐ-UBND Trung tâm Văn hóa Cần Giờ Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CN GIỜ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2018/QĐ-UBND

Cần Giờ, ngày 09 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ trình s 86/TTr-TP ngày 24 tháng 01 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân huyện về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa huyện Cần Giờ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 02 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Tư pháp, Trưởng phòng Nội vụ, Giám đốc Trung tâm Văn hóa huyện, Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Nội vụ thành phố;
- Sở Tư pháp thành phố;
- Phòng Kiểm tra văn bản Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo thành phố;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân h
uyện;
- Thường trực Ủy ban nhân dân huyện;
- Đài Truyền thanh huyện;
- VP: CVP, PCVP/TH;

- Lưu: VT, TH.D

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Minh Dũng

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỊ BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về việc bãi bỏ văn bản)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Ngày có hiệu lực

Lý do bãi bỏ

01

Quyết định

03/2013/QĐ-UBND Ngày 16/9/2013

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa huyện Cần Giờ

23/9/2013

- Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã hết hiệu lực thi hành.

- Nội dung văn bản không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu02/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/02/2018
Ngày hiệu lực16/02/2018
Ngày công báo15/03/2018
Số công báoSố 15
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 02/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 03/2013/QĐ-UBND Trung tâm Văn hóa Cần Giờ Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 02/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 03/2013/QĐ-UBND Trung tâm Văn hóa Cần Giờ Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu02/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýLê Minh Dũng
       Ngày ban hành09/02/2018
       Ngày hiệu lực16/02/2018
       Ngày công báo15/03/2018
       Số công báoSố 15
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 02/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 03/2013/QĐ-UBND Trung tâm Văn hóa Cần Giờ Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 03/2013/QĐ-UBND Trung tâm Văn hóa Cần Giờ Hồ Chí Minh

           • 09/02/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/03/2018

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/02/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực