Quyết định 02/2018/QĐ-UBND

Quyết định 02/2018/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định 01/2011/QĐ-UBND về Quy định trích lập, quản lý và sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Long An

Nội dung toàn văn Quyết định 02/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 01/2011/QĐ-UBND Long An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2018/QĐ-UBND

Long An, ngày 05 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2011/QĐ-UBND NGÀY 05/01/2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TRÍCH LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi đua khen thưởng">08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 1029/TTr-SNV ngày 27/12/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 05/01/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định trích lập, quản lý và sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Long An.

Lý do: không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, thủ trưởng sở, ngành tỉnh; chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban TĐKT
TW;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Vụ Pháp chế (Bộ Nội vụ);
- TT
TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT
UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Phòng TH;
- Lưu: VT
, tuan.
HB_QĐ01vetrichlapQuyTĐKT.doc

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2018/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 02/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 05/01/2018
Ngày hiệu lực 15/01/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 02/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 01/2011/QĐ-UBND Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 02/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 01/2011/QĐ-UBND Long An
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 02/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Long An
Người ký ***
Ngày ban hành 05/01/2018
Ngày hiệu lực 15/01/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 02/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 01/2011/QĐ-UBND Long An

Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 01/2011/QĐ-UBND Long An

  • 05/01/2018

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 15/01/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực