Quyết định 02/2018/QĐ-UBND

Quyết định 02/2018/QĐ-UBND về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Mang Thít do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 02/2018/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty Mang Thít Vĩnh Long


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02 /2018/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 07 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH SINH HOẠT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG MANG THÍT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016 /NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNN ngày 15/5/2012 của Bộ Tài Chính- Bộ Xây dựng- Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 88/2012/TT-BTC ngày 28/5/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh họat;

Căn cứ Thông tư số 08/2012/TT-BXD ngày 21/11/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn bảo đảm cấp nước an toàn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài Chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành đơn giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Mang Thít như sau:

1. Giá nước sinh hoạt

a) Hộ nghèo có s

- Tiêu thụ 10 m3 đầu tiên/hộ 3.500 đồng/m3

- Tiêu thụ từ m3 thứ 11 trở lên 7.800 đồng/m3

b) Đối với hộ sinh hoạt còn lại 7.800 đồng/m3

2. Giá nước sinh hoạt cho cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 8.300 đồng/m3

(bao gồm cả trường học, bệnh viện).

Mức giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng chưa bao gồm phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt là 10% trên giá bán của 1m3 nước sạch chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (theo qui định của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải).

Đối với giá nước sạch bán buôn do Công ty cổ phần Nước và Môi trường Mang Thít tự thỏa thuận với cá nhân hoặc tổ chức thực hiện dịch vụ cấp nước bán lẻ.

Điều 2. Giao Công ty cổ phần Nước và Môi trường Mang Thít kết hợp các ngành chức năng có liên quan tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây Dựng, Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp, Giám đốc Công ty cổ phần Nước và Môi trường Mang Thít, Thủ trưởng các sở ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND huyện Mang Thít, các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2018./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tài Chính;
- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- TT.Tỉnh Uỷ;
- TT. HĐND;
- TT.UBND;
- Đoàn ĐBQH t
ỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Báo Vĩnh Long;
- Phòng KTTH, KTN;
- Lưu: VT, 6.14.02.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Trung

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu02/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/02/2018
Ngày hiệu lực01/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 02/2018/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty Mang Thít Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 02/2018/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty Mang Thít Vĩnh Long
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu02/2018/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýLê Quang Trung
        Ngày ban hành07/02/2018
        Ngày hiệu lực01/03/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 02/2018/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty Mang Thít Vĩnh Long

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/2018/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty Mang Thít Vĩnh Long

            • 07/02/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/03/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực