Quyết định 02/2018/QĐ-UBND

Quyết định 02/2018/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 02/2018/QĐ-UBND Quy chế xét tặng danh hiệu Người tốt việc tốt Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2018/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT TẶNG DANH HIỆU “NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Luật Thủ đô s 25/2012/QH13 ngày 21 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội tại Tờ trình số 3234/TTr-SNV ngày 20 tháng 12 năm 2017 về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt ” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26/01/2018 và thay thế Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ngày 09/10/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc sửa đổi Điều 5 Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị trực thuộc Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban TĐKT TW;
- Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ;
- Cục kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Đoàn ĐBQH Hà Nội;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Thành viên Hội đồng TĐKT Thành phố;
- VPUB: CPVP, các Phòng: NC, TKBT, KSTTHC;
- C
ng Giao tiếp điện tử Thành phố;
- Trung tâm Tin học - Công báo Thành phố;
- L
ưu: VT, BTĐ.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

QUY CHẾ

XÉT TẶNG DANH HIỆU “NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này quy định về đối tượng, nguyên tắc, tiêu chuẩn và quy trình xét tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Danh hiệu “Người tốt, việc tốt” là hình thức ghi nhận, biểu dương, tôn vinh của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố đối với các cá nhân đã có những hành động đẹp, việc làm tốt diễn ra hàng ngày trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Điều 2. Đối tượng xét tặng

Cá nhân là công dân Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội đạt tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 của Quy chế này.

Điều 3. Nguyên tắc xét tặng

1. Danh hiệu “Người tốt, việc tốt” được các cấp xét tặng thường xuyên; đảm bảo công khai, công bằng, chính xác và kịp thời; đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới; kết hợp chặt chẽ động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất.

2. Cá nhân thuộc ngành, địa phương, đơn vị nào trực tiếp quản lý hoặc có việc làm tốt trên địa bàn nào thì ngành, địa phương, đơn vị đó xét, khen thưởng và đề nghị cấp trên trực tiếp xét, khen thưởng.

3. Danh hiệu “Người tốt, việc tốt” có thể tặng nhiều lần cho một cá nhân có những việc làm tốt khác nhau. Một việc làm tốt của cá nhân có thể được làm căn cứ để xét tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” của một hoặc nhiều cấp, tùy vào mức độ và phạm vi ảnh hưởng của việc tốt đó.

Chương II

TIÊU CHUẨN, HÌNH THỨC, QUY TRÌNH, THỦ TỤC HỒ SƠ KHEN THƯỞNG

Điều 4. Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”

Danh hiệu “Người tốt, việc tốt” xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

1. Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

2. Có những hành động đẹp, việc làm tốt, mang lại lợi ích cho người dân, cơ quan, đơn vị, cộng đồng và xã hội.

Hành động đẹp, việc làm tốt được hiu là nhng hành động, việc làm không thuộc chức trách nhiệm vụ được giao, không vì quyền lợi của bản thân và người thân; những hành động, việc làm bình dị, nhỏ bé, nảy sinh trong cuộc sống hàng ngày nhưng thiết thực, thhiện lòng nhân ái, tính nhân văn và trách nhiệm với tập th, cộng đồng, xã hội; có tác dụng nêu gương, lôi cuốn mọi người cùng làm theo.

Điều 5. Hình thức biểu dương, khen thưởng

Căn cứ vào mức độ và phạm vi ảnh hưởng, sức lan tỏa của việc làm tốt để các cấp biu dương, khen thưởng theo các hình thức sau.

1. Thành phố khen thưởng:

a) Ủy ban nhân dân Thành phố tặng thưởng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”, cho cá nhân có việc làm tốt mà mức độ ảnh hưởng, lan tỏa ở phạm vi Thành phố và toàn quốc.

Cá nhân được Ủy ban nhân dân Thành phố tặng thưởng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” được tặng Bằng chứng nhận, Huy hiệu và tiền thưởng bằng 1,0 lần mức lương cơ sở.

b) Cá nhân được Ủy ban nhân dân Thành phố tặng thưởng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” sẽ được lựa chọn, giới thiệu để tham dự Hội nghị biểu dương “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu của Thành phố tổ chức hàng năm vào dịp kỷ niệm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10).

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, quận, huyện, thị xã, đơn vị trực thuộc Thành phố khen thưởng:

a) Các sở, ban, ngành, đoàn thể, quận, huyện, thị xã, đơn vị trực thuộc Thành phố tặng thưởng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cho cá nhân có việc làm tốt mà mức độ ảnh hưởng, lan tỏa trong phạm vi ngành, địa phương, đơn vị.

Cá nhân được các sở, ban, ngành, đoàn thể, quận, huyện, thị xã, đơn vị trực thuộc Thành phố tặng thưởng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” được cấp Giấy chứng nhận và tiền thưởng bằng 0,3 lần mức lương cơ sở.

b) Cá nhân được ngành, địa phương, đơn vị nào tặng thưởng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” được ghi tên vào Sổ vàng truyền thống của ngành, địa phương, đơn vị đó.

Điều 6. Quy trình xét tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, quận, huyện, thị xã, các đơn vị trên địa bàn Thành phố:

a) Phát hiện và tặng thưởng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cho cá nhân thuộc phạm vi quản lý của ngành, địa phương, đơn vị.

b) La chọn cá nhân có việc làm tốt, mức độ ảnh hưởng và sức lan tỏa lớn để trình Ủy ban nhân dân Thành phố khen thưởng (qua Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ).

2. Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ:

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố khen thưởng cá nhân có việc làm tốt do các ngành, địa phương, đơn vị giới thiệu.

b) Chủ động phát hiện những hành động đẹp, việc làm tốt của các cá nhân và phối hợp với các địa phương, đơn vị thẩm định thành tích, trình Ủy ban nhân dân Thành phố khen thưởng.

c) Hàng năm, tham mưu văn bản hướng dẫn các đơn vị lựa chọn, giới thiệu đại biểu để mời tham dự Hi nghị biểu dương “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu của Thành phố vào dịp kỷ niệm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10).

Điều 7. Hồ sơ đề nghị xét tặng

Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” các cấp (01 bộ) gồm:

1. Tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” của đơn vị trình khen thưởng;

2. Bản trích ngang thành tích cá nhân có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị trình khen thưởng.

Điều 8. Kinh phí khen thưởng

1. Cấp nào ra quyết định tặng thưởng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” thì cấp đó chịu trách nhiệm chi tiền thưởng từ nguồn kinh phí khen thưởng do cấp mình quản lý.

2. Ủy ban nhân dân Thành phố chi kinh phí khen thưởng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” từ Quỹ Thi đua, Khen thưởng của Thành phố.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Xử lý vi phạm

1. Thủ trưởng đơn vị và cá nhân được đề nghị khen thưởng chịu trách nhiệm về tính chính xác của thành tích được kê khai.

2. Cá nhân đã được khen thưởng nhưng phát hiện thấy báo cáo thành tích không đúng sự thật, vi phạm tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 của Quy chế này thì cá nhân đó sẽ bị thu hồi danh hiệu, hiện vật kèm theo tiền thưởng và xóa tên trong sổ vàng truyền thống. Đơn vị trình khen thưởng và cá nhân vi phạm tùy theo mức độ sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Trong thời hạn 15 ngày sau khi phát hiện vi phạm, cơ quan trình khen thưởng có trách nhiệm đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng ban hành quyết định thu hồi danh hiệu, hiện vật kèm theo tiền thưởng và xóa tên trong sổ vàng truyền thống.

Điều 10. Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo

1. Tổ chức, cá nhân có quyền tcáo, khiếu nại về kết quả và những hành vi vi phạm trong quá trình tổ chức xét tặng danh hiệu và biểu dương khen thưởng cho các cá nhân theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc xét tặng danh hiệu và biu dương khen thưởng cho các cá nhân theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Điều 11. Tổ chức thực hiện

1. Các sở, ban, ngành, đoàn th, quận, huyện, thị xã, đơn vị thuộc Thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế này. Tăng cường công tác tuyên truyền; thường xuyên phát hiện và biểu dương, khen thưởng kịp thời; đồng thời tích cực giới thiệu các gương “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu để Thành phố khen thưởng.

2. Các cơ quan tuyên truyền và các báo, đài của Hà Nội: chủ động phát hiện, thông tin về các cá nhân có hành động đẹp, việc làm tốt để các cấp, các ngành biu dương, khen thưởng kịp thời; phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” để tăng cường tính giáo dục, tạo sức lan tỏa, lôi cuốn mọi người học tập, làm theo.

3. Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, các đơn vị trực thuộc Thành phố tổ chức thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu thấy có nhng vấn đề chưa phù hợp hoặc những vấn đề mới cần sửa đổi, bổ sung, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố để xem xét, điều chỉnh kịp thời./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu02/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/01/2018
Ngày hiệu lực26/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 02/2018/QĐ-UBND Quy chế xét tặng danh hiệu Người tốt việc tốt Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 02/2018/QĐ-UBND Quy chế xét tặng danh hiệu Người tốt việc tốt Hà Nội
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu02/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýNguyễn Đức Chung
       Ngày ban hành16/01/2018
       Ngày hiệu lực26/01/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 02/2018/QĐ-UBND Quy chế xét tặng danh hiệu Người tốt việc tốt Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/2018/QĐ-UBND Quy chế xét tặng danh hiệu Người tốt việc tốt Hà Nội

           • 16/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực