Quyết định 02/2018/QĐ-UBND

Quyết định 02/2018/QĐ-UBND về quy định giá dịch vụ sử dụng đò trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Nội dung toàn văn Quyết định 02/2018/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ sử dụng đò Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2018/QĐ-UBND

Đồng Tháp, ngày 19 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG ĐÒ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quyết định này quy định giá dịch vụ sử dụng đò trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

2. Đối tượng không thu dịch vụ sử dụng đò: xe cứu thương; cứu hỏa; xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp; xe hộ đê; xe làm nhiệm vụ khẩn cấp về chống lụt bão; xe chuyên dùng phục vụ cho quốc phòng, an ninh; đoàn xe đưa tang; đoàn xe hộ tống, dẫn đường; xe làm nhiệm vụ vận chuyển thuốc men, máy móc, thiết bị, vật tư, hàng hóa đến những nơi bị thảm họa hoặc vùng có dịch bệnh; người và phương tiện đi lại của học sinh đi học hàng ngày; trẻ em dưới 10 tuổi; thương bệnh binh và người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Điều 2. Quy định về mua vé tháng

1. Đối tượng mua vé tháng: người đi bộ; người đi xe đạp, xe đạp điện; người đi xe gắn máy, xe mô tô, xe điện 02 bánh.

2. Thời gian áp dụng: vé tháng được phát hành trong tháng, kể từ ngày 01 đến ngày kết thúc tháng theo thời hạn ghi trên vé, không phân biệt thời gian ban ngày hay ban đêm.

Điều 3. Giá dịch vụ sử dụng đò

1. Đò được đầu từ bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước:

Số TT

Đối tượng

Đơn vị tính

Giá đã bao gồm thuế VAT, phí bảo hiểm hành khách

Ghi chú

A

Ban ngày

 

 

 

I

Khoảng cách đến 0,5 km

 

 

 

1

Hành khách đi bộ

đồng/người

1.000

 

2

Hành khách đi xe đạp, xe đạp điện, các loại xe tương tự

đồng/người +xe

1.500

Hành khách đi theo xe (kể từ người thứ 02) và hành lý, hàng hóa theo xe phải mua vé hành khách đi bộ và hành lý, hàng hóa

3

Hành khách đi xe gắn máy, xe mô tô, xe điện 02 bánh, các loại xe tương tự

đồng/người +xe

2.000

4

Xe thô sơ

đồng/người +xe

3.000

5

Ô tô đến 05 chỗ ngồi

đồng/lượt

15.000

Tính cho người, xe và hàng hóa trên xe

6

Ô tô trên 05 chỗ đến dưới 16 chỗ ngồi

đồng/lượt

20.000

7

Ô tô 16 chỗ ngồi trở lên

đồng/lượt

25.000

8

Xe tải và các loại xe chuyên dùng có tải trọng dưới 03 tấn

đồng/lượt

15.000

9

Xe tải và các loại xe chuyên dùng có tải trọng từ 03 tấn đến dưới 05 tấn

đồng/lượt

20.000

10

Xe tải và các loại xe chuyên dùng có tải trọng từ 5 tấn trở lên

đồng/lượt

25.000

11

Hành lý, hàng hóa theo xe mô tô

 

 

 

11.1

Từ 50 kg đến 100 kg hoặc cồng kềnh chiếm diện tích từ 01 m2 đến 02m2

đồng/lượt hàng hóa

1.000

 

11.2

Trên 100 kg hoặc cồng kềnh chiếm diện tích trên 02 m2

đồng/lượt hàng hóa

2.000

 

II

Khoảng cách trên 0,5 km đến 01km

 

 

 

1

Hành khách đi bộ

đồng/người

1.000

 

2

Hành khách đi xe đạp, xe đạp điện, các loại xe tương tự

đồng/người +xe

1.500

Hành khách đi theo xe (kể từ người thứ 02) và hành lý, hàng hóa theo xe phải mua vé hành khách đi bộ và hành lý, hàng hóa

3

Hành khách đi xe gắn máy, xe mô tô, xe điện 02 bánh, các loại xe tương tự

đồng/người +xe

3.000

4

Xe thô sơ

đồng/người +xe

4.000

5

Ô tô đến 05 chỗ ngồi

đồng/lượt

20.000

Tính cho người, xe và hàng hóa trên xe

6

Ô tô trên 05 chỗ đến dưới 16 chỗ ngồi

đồng/lượt

25.000

7

Ô tô 16 chỗ ngồi trở lên

đồng/lượt

30.000

8

Xe tải và các loại xe chuyên dùng có tải trọng dưới 03 tấn

đồng/lượt

20.000

9

Xe tải và các loại xe chuyên dùng có tải trọng từ 03 tấn đến dưới 05 tấn

đồng/lượt

25.000

10

Xe tải và các loại xe chuyên dùng có tải trọng từ 05 tấn trở lên

đồng/lượt

30.000

11

Hành lý, hàng hóa theo xe mô tô

 

 

 

11.1

Từ 50 kg đến 100 kg hoặc cồng kềnh chiếm diện tích từ 01 m2 đến 02m2

đồng/lượt hàng hóa

1.500

 

11.2

Trên 100 kg hoặc cồng kềnh chiếm diện tích trên 02 m2

đồng/lượt hàng hóa

3.000

 

III

Khoảng cách trên 01 km

 

 

 

1

Hành khách đi bộ

đồng/người

1.000

Tính thêm cho mỗi km ngoài 01 km đầu

2

Xe đạp, xe đạp điện, các loại xe tương tự

đồng/người +xe

1.500

3

Xe gắn máy, xe mô tô, xe điện 02 bánh, các loại xe tương tự

đồng/người +xe

2.000

4

Xe thô sơ

đồng/người +xe

3.000

5

Ô tô đến 05 chỗ

đồng/lượt

5.000

6

Ô tô trên 05 chỗ đến dưới 16 chỗ ngồi

đồng/lượt

 

 

7

Ô tô 16 chỗ ngồi trở lên

đồng/lượt

8

Xe tải và các loại xe chuyên dùng có tải trọng dưới 03 tấn

đồng/lượt

9

Xe tải và các loại xe chuyên dùng có tải trọng từ 03 tấn đến dưới 05 tấn

đồng/lượt

10

Xe tải và các loại xe chuyên dùng có tải trọng từ 05 tấn trở lên

đồng/lượt

11

Hành lý, hàng hóa theo xe mô tô

đồng/lượt hàng hóa

1.000

B

Ban đêm (từ sau 19 giờ ngày hôm trước đến trước 05 giờ ngày hôm sau)

Bằng 02 lần mức thu vé lượt đối với từng đối tượng tương ứng (trừ vé tháng)

C

Vé tháng

Bằng 30 lần mức giá dịch vụ ban ngày, tương ứng với từng loại đò và từng loại đối tượng

Đối với các bến đò khi nâng cấp đủ điều kiện hoạt động vận tải chở hành khách và xe ô tô trên 16 chỗ ngồi, xe tải phải được cơ quan quản lý nhà nước về giao thông vận tải cấp phép hoạt động; cơ quan quản lý nhà nước về giao thông vận tải có trách nhiệm kiểm tra đối với các bến đò trong việc tuân thủ các quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa, Luật Giao thông đường bộ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan hiện hành.

Đối với các bến đò liên huyện (phạm vi khác tỉnh) cần phải có sự thỏa thuận thực hiện theo quy định mức thu giá dịch vụ của 01 trong 02 tỉnh có liên quan; trường hợp không thỏa thuận được thì bến đò thuộc tỉnh Đồng Tháp thực hiện thu theo mức giá quy định tại Quyết định này.

2. Đò được đầu từ bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, mức thu tối đa không quá mức giá dịch vụ quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 4. Đấu giá quyền khai thác dịch vụ sử dụng đò

1. Các bến đò được đầu từ bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, phải thực hiện đấu giá quyền khai thác dịch vụ sử dụng đò theo quy định.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện Quyết định thành lập Hội đồng đấu giá đối với các bến đò thuộc nguồn thu ngân sách huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thành lập Hội đồng đấu giá đối với các bến đò thuộc nguồn thu ngân sách xã.

3. Trình tự, thủ tục đấu giá quyền khai thác dịch vụ sử dụng đò thực hiện theo quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2018.

2. Quyết định số 72/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định về giá dịch vụ sử dụng đò trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Đoàn ĐBQH đơn vị tính;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT/UBND Tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- LĐVP/UBND Tỉnh;
- Cổng Thông tin Điện tử Tỉnh;
- Công báo;
- Lưu: VT, KTTH.HS.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Châu Hồng Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu02/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/01/2018
Ngày hiệu lực01/02/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 02/2018/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ sử dụng đò Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 02/2018/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ sử dụng đò Đồng Tháp
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu02/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
       Người kýChâu Hồng Phúc
       Ngày ban hành19/01/2018
       Ngày hiệu lực01/02/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 02/2018/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ sử dụng đò Đồng Tháp

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/2018/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ sử dụng đò Đồng Tháp

          • 19/01/2018

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 01/02/2018

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực