Quyết định 02/2018/QĐ-UBND

Quyết định 02/2018/QĐ-UBND về sửa đổi Quyết định 10/2017/QĐ-UBND sửa đổi quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, chi phí lập quy hoạch xây dựng và chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa kèm theo Quyết định 29/2010/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 02/2018/QĐ-UBND sửa đổi 10/2017/QĐ-UBND chi phí đầu tư công trình Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2018/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 17 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 10/2017/QĐ-UBND NGÀY 11/7/2017 CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUY ĐỊNH VỀ VIỆC LẬP VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH, CHI PHÍ LẬP QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÀ CHI PHÍ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 29/2010/QD-UBND NGÀY 09/9/2010 CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị đnh số 130/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa tại Tờ trình số 16/TTr-SXD ngày 02 tháng 01 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 11/7/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung của Quy định về việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, chi phí lập quy hoạch xây dựng và chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 09/9/2010 của UBND tỉnh Khánh Hòa như sau:

“3. Sửa đổi nội dung Điều 16 Chương III (Lập và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị) của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND như sau:

“Điều 16. Phương thức cung ứng, lập, thẩm định, phê duyệt dự toán và thực hiện dịch vụ công ích đô thị

1. Ủy quyền UBND các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện), Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong quyết định phương thức cung ứng, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức đăng tải thông tin về đấu thầu các dịch vụ công ích đô thị thuộc phạm vi địa bàn của cấp huyện, của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong quản lý.

2. UBND cấp huyện, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tổ chức thực hiện việc lập kế hoạch, dự toán dịch vụ công ích đô thị; thẩm định và phê duyệt dự toán dịch vụ công ích đô thị thuộc phạm vi địa bàn mình quản lý.

3. UBND cấp huyện giao phòng chuyên môn hoặc cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong giao cơ quan chuyên môn trực thuộc phê duyệt hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các dịch vụ công ích đô thị theo quy định của pháp luật về đấu thầu.” ”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 01 năm 2018 và bãi bỏ Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc sửa đổi Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 09/9/2010 của UBND tỉnh Khánh Hòa “Quy định việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, chi phí lập quy hoạch xây dựng và chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Khánh Hòa; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Lưu
: VT, CN, HM, TN, KN, VC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Công Thiên

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu02/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/01/2018
Ngày hiệu lực30/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 02/2018/QĐ-UBND sửa đổi 10/2017/QĐ-UBND chi phí đầu tư công trình Khánh Hòa


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 02/2018/QĐ-UBND sửa đổi 10/2017/QĐ-UBND chi phí đầu tư công trình Khánh Hòa
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu02/2018/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
      Người kýĐào Công Thiên
      Ngày ban hành17/01/2018
      Ngày hiệu lực30/01/2018
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật5 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 02/2018/QĐ-UBND sửa đổi 10/2017/QĐ-UBND chi phí đầu tư công trình Khánh Hòa

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/2018/QĐ-UBND sửa đổi 10/2017/QĐ-UBND chi phí đầu tư công trình Khánh Hòa

         • 17/01/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 30/01/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực