Quyết định 02/2019/QĐ-UBND

Quyết định 02/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 1576/2006/QĐ-UBND do tỉnh Hà Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 02/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 1576/2006/QĐ-UBND Hà Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2019/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 30 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1576/2006/QĐ-UBND NGÀY 16 THÁNG 6 NĂM 2006 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 15/TTr-SVHTTDL ngày 18 tháng 01 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 1576/2006/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về quy định mức chi hoạt động sự nghiệp văn hóa thông tin - tuyên truyền trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Lý do: Các căn cứ để ban hành Quyết định nêu trên đã hết hiệu lực thi hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Văn hóa, TT&DL;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TTr Tỉnh ủy;
- TTr UBND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm Thông tin-Công báo tỉnh;
- C
ng thông tin điện tử tỉnh;
- LĐVP Đo
àn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
- Vnpt-
Ioffice;
- Lưu: VT, KGVX
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu02/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/01/2019
Ngày hiệu lực15/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 02/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 1576/2006/QĐ-UBND Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 02/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 1576/2006/QĐ-UBND Hà Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu02/2019/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýNguyễn Văn Sơn
        Ngày ban hành30/01/2019
        Ngày hiệu lực15/02/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 02/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 1576/2006/QĐ-UBND Hà Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 1576/2006/QĐ-UBND Hà Giang

            • 30/01/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/02/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực