Quyết định 02/2019/QĐ-UBND

Quyết định 02/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 16/2013/QĐ-UBND do tỉnh Long An ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 02/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 16/2013/QĐ-UBND Long An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2019/QĐ-UBND

Long An, ngày 07 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 16/2013/QĐ-UBND NGÀY 24/5/2013 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 3651/TTr-SCT ngày 24/12/2018, và căn cứ Công văn số 23/UBND-THKSTTHC ngày 03/01/2019 của UBND tỉnh về việc ủy quyền Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Được điều hành, xử lý công việc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 24/5/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Long An.

Lý do: Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2.

1. Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nhiệm vụ của cơ quan theo quy định tại Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ.

2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, các cơ quan liên quan để giải quyết các trường hợp chuyển tiếp theo quy định, đồng thời tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản triển khai thực hiện Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh cho phù hợp với quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/01/2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP;
- Cục KTVB QPPL - Bộ Tư pháp;

- TT.TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Trung tâm Tin học;
- Lưu: VT, SCT, PKT, An
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Được

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu02/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/01/2019
Ngày hiệu lực18/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 tháng trước
(09/02/2019)

Download Văn bản pháp luật 02/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 02/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 16/2013/QĐ-UBND Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 02/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 16/2013/QĐ-UBND Long An
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu02/2019/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
        Người kýNguyễn Văn Được
        Ngày ban hành07/01/2019
        Ngày hiệu lực18/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 tháng trước
        (09/02/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 02/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 16/2013/QĐ-UBND Long An

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 16/2013/QĐ-UBND Long An

            • 07/01/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/01/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực