Quyết định 02/2019/QĐ-UBND

Quyết định 02/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 02/2014/QĐ-UBND về Quy trình nhận, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 02/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định nhận xử lý đơn khiếu nại tố cáo Gò Vấp Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN GÒ VẤP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2019/QĐ-UBND

Gò Vấp, ngày 29 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2014/QĐ-UBND NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH NHẬN, XỬ LÝ ĐƠN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật T cáo năm 2018;

Căn c Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ v hướng dn chi tiết một s điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định s 02/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2017 của y ban nhân dân Thành ph Hồ Chí Minh ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thng hóa văn bn quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành ph Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định s 11/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành ph H Chí Minh ban hành Quy định v quy trình xây dng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành ph Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định s 09/2019/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2019 ca y ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi, b sung một s điều của Quy định v quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2017;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra quận tại Tờ trình s 141/TTr-TTQ ngày 06 tháng 5 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân quận về việc ban hành Quy trình nhận, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp.

Lý do: Nội dung Quyết định không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 6 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Chánh Thanh tra quận, Thủ trưởng các phòng ban chuyên môn, đơn vị thuộc quận, Chủ tịch y ban nhân dân 16 phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Công báo TP. HCM (Để đăng Công báo);
- Phòng Kiểm tra Văn bản - Sở Tư Pháp (Để kiểm tra);
- UBND Thành phố; (Để báo cáo)
- Thanh tra Thành phố; (Để báo cáo)
- VP Tiếp công dân Thành phố; (Để báo cáo)
- Thường trực HĐND quận; (Để báo cáo)
- Ủy ban MTTQVN quận (Để giám sát);
- Webpage quận (Để công khai);
- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại quận (Để niêm yết);
- Lưu: VT, TTQ (02). Th(37).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu02/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/05/2019
Ngày hiệu lực05/06/2019
Ngày công báo15/08/2019
Số công báoTừ số 56 đến số 57
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 02/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định nhận xử lý đơn khiếu nại tố cáo Gò Vấp Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 02/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định nhận xử lý đơn khiếu nại tố cáo Gò Vấp Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu02/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýLê Hoàng Hà
       Ngày ban hành29/05/2019
       Ngày hiệu lực05/06/2019
       Ngày công báo15/08/2019
       Số công báoTừ số 56 đến số 57
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 02/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định nhận xử lý đơn khiếu nại tố cáo Gò Vấp Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định nhận xử lý đơn khiếu nại tố cáo Gò Vấp Hồ Chí Minh

           • 29/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/08/2019

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực