Quyết định 02/2019/QĐ-UBND

Quyết định 02/2019/QĐ-UBND sửa đổi một số Khoản tại Điều 1 Quyết định 54/2017/QĐ-UBND về chính sách “Chính quyền bảo đảm cho doanh nghiệp vay vốn tại ngân hàng thương mại để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2016-2020" do tỉnh Lạng Sơn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 02/2019/QĐ-UBND doanh nghiệp vay vốn ngân hàng phát triển kinh tế xã hội Lạng Sơn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2019/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 11 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ KHOẢN TẠI ĐIỀU 1 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 54/2017/QĐ-UBND NGÀY 06/10/2017 CỦA UBND TỈNH LẠNG SƠN VỀ BAN HÀNH CHÍNH SÁCH “CHÍNH QUYỀN BẢO ĐẢM CHO DOANH NGHIỆP VAY VỐN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐỂ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, GIAI ĐOẠN 2016 - 2020”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 24/11/2015;

Căn cứ Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 08/TTr-STC ngày 09/01/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Khoản của Điều 1 Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về ban hành chính sách “Chính quyền bảo đảm cho doanh nghiệp vay vốn tại các ngân hàng thương mại để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2016 - 2020”:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 5, Điều 1 như sau:

“5. Mức bảo đảm

UBND tỉnh bảo đảm cho doanh nghiệp vay vốn tại các ngân hàng thương mại tối đa là 70% giá trị gói thầu của từng dự án trong kế hoạch đầu tư trung hạn của tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020.”

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 6, Điều 1 như sau:

“6. Thời hạn bảo đảm cho doanh nghiệp vay vốn

Thời hạn bảo đảm cho doanh nghiệp vay vốn được xác định phù hợp với từng dự án theo kế hoạch vốn giai đoạn 2016 - 2020. Trường hợp vượt quá thời hạn kế hoạch vốn mà tỉnh chưa bố trí đủ nguồn vốn, thì tỉnh sẽ thực hiện hỗ trợ toàn bộ phần lãi tiền vay theo lãi suất của ngân hàng nơi doanh nghiệp vay vốn kể từ thời gian quá hạn cam kết cho đến khi bố trí đủ nguồn vốn theo quy định.”

3. Sửa đổi Điểm b, Khoản 10, Điều 1 như sau:

“b) Sở Tài chính hướng dẫn các ngân hàng thương mại, doanh nghiệp đăng ký tham gia và thực hiện ký cam kết với UBND tỉnh; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh cân đối, bố trí vốn cho các dự án theo quy định”.

4. Sửa đổi Điểm f, Khoản 10, Điều 1 như sau:

“f) Các doanh nghiệp được bảo đảm vay vốn: Cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả; hoàn trả vốn vay đúng theo kế hoạch vốn của tỉnh; thực hiện trả lãi vay đầy đủ, đúng hạn theo quy định cho các ngân hàng thương mại”.

Điều 2. Bãi bỏ Khoản 7, Điều 1 của Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn Ban hành chính sách “Chính quyền bảo đảm cho doanh nghiệp vay vốn tại các ngân hàng thương mại để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2016-2020”.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 01 năm 2019.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lạng Sơn, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Báo Lạng Sơn;
- Công báo tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- PCVP UBND tỉnh, các phòng CV, TT TH-CB;
- Lưu: VT, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Ngọc Thưởng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu02/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/01/2019
Ngày hiệu lực25/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tiền tệ - Ngân hàng, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 02/2019/QĐ-UBND doanh nghiệp vay vốn ngân hàng phát triển kinh tế xã hội Lạng Sơn


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 02/2019/QĐ-UBND doanh nghiệp vay vốn ngân hàng phát triển kinh tế xã hội Lạng Sơn
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu02/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
       Người kýPhạm Ngọc Thưởng
       Ngày ban hành11/01/2019
       Ngày hiệu lực25/01/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tiền tệ - Ngân hàng, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 02/2019/QĐ-UBND doanh nghiệp vay vốn ngân hàng phát triển kinh tế xã hội Lạng Sơn

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/2019/QĐ-UBND doanh nghiệp vay vốn ngân hàng phát triển kinh tế xã hội Lạng Sơn

           • 11/01/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/01/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực