Quyết định 02/2019/QĐ-UBND

Quyết định 02/2019/QĐ-UBND sửa đổi Phụ lục 02 Đơn giá cây ăn quả, cây lâu năm kèm theo Quyết định 21/2017/QĐ-UBND đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về cây cối, hoa màu khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 02/2019/QĐ-UBND Đơn giá cây ăn quả bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2019/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 14 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI PHỤ LỤC SỐ 02 ĐƠN GIÁ CÂY ĂN QUẢ, CÂY LÂU NĂM KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 21/2017/QĐ-UBND NGÀY 19/5/2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ THIỆT HẠI VỀ CÂY CỐI, HOA MÀU KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ;

Căn cứ Thông tư số 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá">56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá">56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 73/STC-QLGCS ngày 10/01/2019 và Sở Tư pháp tại Báo cáo số 06/BC-STP ngày 08/01/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục số 02 Đơn giá cây ăn quả, cây lâu năm kèm theo Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về cây cối, hoa màu khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định, cụ thể như sau:

Một số quy định cụ thể đối với các loại cây có quy định định mức trồng được sửa đổi, bổ sung:

1. Cây con, cây mới trồng (định mức cây trồng được tính trên số lượng cây con, cây mới trồng)

a. Đối với các loại cây có quy định định mức trồng:

- Cây trồng trong định mức thì được bồi thường theo đơn giá quy định;

- Số cây trồng vượt định mức được hỗ trợ 50% đơn giá quy định.

b. Đối với vườn cây trồng xen kẽ nhiều loại cây: Bồi thường theo đơn giá và định mức của cây trồng chính; số lượng cây trồng xen vượt quá mật độ định mức của cây trồng chính được hỗ trợ 50% đơn giá quy định.

c. Đối với vườn cây ăn quả, cây lâu năm trồng xen cây trồng hàng năm thì cây ăn quả, cây lâu năm được bồi thường theo định mức quy định; cây hàng năm được bồi thường theo số lượng cây trồng thực tế thiệt hại trên diện tích bị thu hồi.

2. Đối với cây cây trồng đã có quả, cây lâu năm đến thời kỳ thu hoạch hoặc cây trồng không thành đám được bồi thường theo số lượng cây trồng thực tế bị thiệt hại trên diện tích bị thu hồi. Việc xác nhận các loại cây trồng này do Hội đồng bồi thường GPMB chịu trách nhiệm.

Điều 2. Điều khoản chuyển tiếp

Quy định tại Quyết định này được áp dụng đối với các dự án đang thực hiện bồi thường GPMB dở dang và không áp dụng đối với các phương án bồi thường GPMB đã được phê duyệt (các hộ dân đã nhận tiền, bàn giao mặt bằng).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/01/2019 và sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục 02 Đơn giá cây ăn quả, cây lâu năm kèm theo Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Các nội dung khác tại Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh giữ nguyên không thay đổi.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Châu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2019/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 02/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/01/2019
Ngày hiệu lực 25/01/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 3 tháng trước
(25/04/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 02/2019/QĐ-UBND Đơn giá cây ăn quả bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất Bình Định


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 02/2019/QĐ-UBND Đơn giá cây ăn quả bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất Bình Định
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 02/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Định
Người ký Trần Châu
Ngày ban hành 14/01/2019
Ngày hiệu lực 25/01/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 3 tháng trước
(25/04/2020)

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 02/2019/QĐ-UBND Đơn giá cây ăn quả bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất Bình Định

Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/2019/QĐ-UBND Đơn giá cây ăn quả bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất Bình Định

  • 14/01/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 25/01/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực