Quyết định 02/2019/QĐ-UBND

Quyết định 02/2019/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý nhà nước kinh doanh đa cấp Hà Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 02/2019/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý nhà nước kinh doanh đa cấp Hà Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2019/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 15 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về Quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cp;

Căn cứ Thông tư số 10/2018/TT-BCT ngày 24/5/2018 ca Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều ca Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về Quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công thương.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Hà Nam”.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2019 và thay thế Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành: Công Thương, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và PTNT, Thông tin và Truyền thông, Cục thuế tỉnh, Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương; (để b/cáo);
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp;
- T
T Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; b/cáo);
- Văn phòng Đoàn ĐBQH t
nh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các doanh nghiệp bán hàng đa cấp;
- VPUB: LĐVP, các
CV liên quan;
- Như Điều 3;
- Phòng Công báo - Tin học;
- Website Hà Nam;
- Lưu: VT, KT.
H-QĐ 01/2019 QPPL

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

1. Phạm vi điều chỉnh.

Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm phối hợp trong công tác quản lý nhà nước của các Sở, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện) và đơn vị liên quan đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

2. Đối tượng áp dụng.

Quy chế này áp dụng đối với Các Sở, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện, đơn vị liên quan trong quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp.

1. Phân định rõ trách nhiệm của các Sở, ngành, UBND cấp huyện và đơn vị liên quan để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp theo quy định của pháp luật.

2. Việc phối hợp quản lý dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Sở, ngành, UBND cấp huyện, đơn vị liên quan và các quy định hiện hành nhằm đảm bảo sự thống nhất, tạo điều kiện để các doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp thực hiện đúng quy định pháp luật.

3. Việc phối hợp kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh bảo đảm chính xác khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời và không gây phiền hà, cản trở hoạt động bình thường của các doanh nghiệp có tổ chức hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Nội dung phối hợp.

1. Phổ biến, tuyên truyền về pháp luật đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp, người dân trên địa bàn tỉnh.

2. Xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; xác nhận sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.

3. Thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Thông báo, chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

4. Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên môn cho cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện công tác quản lý nhà nước về bán hàng đa cấp.

5. Báo cáo theo định kỳ hàng năm hoặc đột xuất về công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

6. Cung cấp, trao đổi thông tin, báo cáo giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

7. Tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn; đề xuất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp.

Điều 4. Phương thức phối hợp.

Tùy theo tính chất, nội dung của công tác quản lý nhà nước, cơ quan chủ trì quyết định việc áp dụng các phương thức phối hợp sau đây:

1. Trao đổi thông qua văn bản.

2. Thông qua các phương tiện thông tin liên lạc để trao đổi hoặc trực tiếp gặp gỡ để trao đổi.

3. Cử cán bộ tham gia các hoạt động phối hợp giữa các bên.

4. Tổ chức hội nghị, hội thảo.

5. Tổ chức đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành triển khai công tác kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP

Điều 5. Trách nhiệm chung của các Sở, ngành, địa phương.

1. Phối hợp xây dựng và triển khai các chương trình tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện truyền thông đại chúng cho các cơ quan quản lý, báo chí, doanh nghiệp và nhân dân về pháp luật và hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

2. Phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn có liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành, địa phương theo quy định của pháp luật.

3. Thực hiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất về tình hình liên quan đến công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc lĩnh vực ngành phụ trách đphối hợp qun lý.

4. Tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh và kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh những quy định không phù hợp với tình hình thực tế trong quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

5. Thường xuyên quán triệt cán bộ, công chức trong cơ quan thực hiện đúng quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 28 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Điều 6. Trách nhiệm Sở Công thương.

1. Là cơ quan đu mối, chủ trì phối hợp các Sở, ngành, UBND cấp huyện và đơn vị liên quan trong công tác quản lý nhà nước đi với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh đúng theo các quy định của pháp luật; hướng dẫn, đôn đốc doanh nghiệp, người tham gia hoạt động bán hàng đa cấp tuân thủ các quy định của pháp luật. Tiếp nhận và xử lý thông tin về hoạt động bán hàng đa cấp của các Sở, ngành, UBND cấp huyện, đơn vị liên quan và người dân trên địa bàn.

2. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND cấp huyện và đơn vị liên quan triển khai các chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức cho ngưi dân, doanh nghiệp bán hàng đa cấp và người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp nói chung và pháp luật quản lý hoạt động này nói riêng,

3. Cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; xác nhận tiếp nhận thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.

4. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên môn cho cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện công tác quản lý nhà nước về bán hàng đa cấp.

5. Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Thông báo, chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.Tham mưu UBND tỉnh thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

6. Báo cáo theo định kỳ hàng năm hoặc đột xuất với Bộ Công thương, UBND tỉnh về công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

7. Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn khi cần thiết. Kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung những điểm chưa phù hợp của Quy chế để việc phối hợp giữa các Sở, ngành, UBND cấp huyện và đơn vị liên quan đạt hiệu quả hơn.

8. Chủ trì, đề xuất, kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để bổ sung, điều chỉnh những quy định không phù hợp với tình hình thực tế trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Điều 7. Trách nhiệm Công an tỉnh.

1. Chủ động phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh; tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp; việc tổ chức các hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp theo kế hoạch của đơn vị chủ trì.

2. Chủ trì thực hiện công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trong hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

3. Chủ động chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ triển khai các biện pháp nghiệp vụ, thực hiện công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

4. Tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về tội phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; khởi tố, điều tra tội phạm và thực hiện các nhiệm vụ tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Trách nhiệm Sở Y tế.

1. Chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trong việc cấp giy xác nhận nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm thực phẩm của doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật

2. Thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền đối với hoạt động quảng cáo, hội nghị, hội thảo, tuyên truyền, cung cấp thông tin về các mặt hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và các mặt hàng khác của doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

3. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về việc đáp ng điều kiện kinh doanh trong quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm, mỹ phẩm và sản phẩm khác của doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc phạm vi thm quyền.

Điều 9. Trách nhiệm Cục thuế tỉnh.

1. Thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp theo quy định của pháp luật về thuế.

2. Chủ trì thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp trong việc kê khai thuế, nộp thuế và quyết toán thuế (trong đó có kiểm tra việc chi trả hoa hồng, tiền thưởng, lợi ích kinh tế khác cho người tham gia bán hàng đa cấp) nhằm phát hiện ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật thuế của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh đúng quy định pháp luật.

3. Công khai thông tin kịp thời, chính xác, khách quan về kết quả thanh tra, kiểm tra thuế đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Điều 10. Trách nhiệm của Cục quản lý thị trường.

Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn theo kế hoạch hoặc đột xuất. Ngăn chặn, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Thông báo chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Điều 11: Trách nhiệm Sở Khoa học và Công nghệ.

Phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đi với doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa, sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi thẩm quyền.

Điều 12. Trách nhiệm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thực hiện công tác quản lý việc đáp ứng điều kiện kinh doanh sản phẩm đối với các mặt hàng kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc lĩnh vực ngành quản lý.

Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quá trình sản xuất, kinh doanh, quảng cáo đối với các sản phẩm của các cơ sở kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Sở Thông tin và Truyền thông.

1. Xây dựng và triển khai các chương trình tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

2. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng công tác tuyên truyền đối với các cơ quan báo chí của tỉnh; phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện, Đài truyền thanh cấp xã thực hiện công tác tuyên truyền; tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp và cảnh báo cho người dân về các hoạt động biến tướng, bất chính trong kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Điều 14. Trách nhiệm của các Sở, ngành liên quan khác.

1. Theo chức năng nhiệm vụ được UBND tỉnh phân công, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị liên quan, tổ chức quản lý kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật theo đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao.

2. Phối hợp với cơ quan chủ trì (Sở Công thương) thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm quản lý của ngành.

Điều 15. Trách nhiệm Ủy ban nhân dân cấp huyện.

1. Chịu trách nhiệm chính về quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn

2. Chủ trì, phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, cơ quan đơn vị liên quan phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp để các cơ quan, tổ chức và nhân dân trên địa bàn biết, thực hiện.

3. Chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc, UBND các xã, phường, thị trấn chủ động phối hợp với các Sở, ngành và các cơ quan liên quan nắm chắc tình hình hoạt động bán hàng đa cấp của các doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn quản lý, đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp ngăn chặn, cung cấp thông tin hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật

4. Phi hp thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn quản lý. Chủ động giám sát, phát hiện các hiện tượng hoạt động bán hàng đa cấp trái phép, biến tướng trên địa bàn quản lý và báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Giám đốc các Sở, ngành; Chủ tịch UBND cấp huyện; các đơn vị liên quan có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện Quy chế này theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được quy định.

Điều 17. Giao Sở Công thương hướng dẫn, đôn đốc và theo dõi tình hình triển khai thực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc cần sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Quy chế, các Sở, ngành, UBND cấp huyện và các tổ chức, doanh nghiệp bán hàng đa cấp kịp thời phản ánh về Sở Công thương tổng hợp, đề xuất biện pháp giải quyết và trình UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Dự thảo văn bản 02/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu02/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/03/2019
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Dự thảo văn bản 02/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 02/2019/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý nhà nước kinh doanh đa cấp Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 02/2019/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý nhà nước kinh doanh đa cấp Hà Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu02/2019/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýNguyễn Xuân Đông
        Ngày ban hành15/03/2019
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 02/2019/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý nhà nước kinh doanh đa cấp Hà Nam

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/2019/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý nhà nước kinh doanh đa cấp Hà Nam

              • 15/03/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực