Quyết định 02/2019/QĐ-UBND

Quyết định 02/2019/QĐ-UBND bổ sung quy định về giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa kèm theo Quyết định 3352/2017/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 02/2019/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ trông giữ xe Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2019/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 24 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG QUY ĐỊNH VỀ GIÁ DỊCH VỤ TRÔNG GIỮ XE TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3352/2017/QĐ-UBND NGÀY 07/9/2017 CỦA UBND TỈNH THANH HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 ca Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 ca Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ;

Căn cứ Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá">56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 3352/2017/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 ca UBND tỉnh về việc ban hành quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 4078/TTr-SGTVT ngày 01/11/2018 và Công văn số 179/SGTVT-KHTC ngày 16/01/2019 về bổ sung một số nội dung quy định về giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành theo Quyết định số 3352/2017/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành bổ sung quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 3352/2017/QĐ-UBND ngày 07/9/2017; cụ thể như sau:

1. Bổ sung nội dung điểm a khoản 2 Điều 1 như sau:

Giá trông giữ xe tại các điểm trông giữ xe đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước phục vụ du lịch biển (bao gồm các điểm trông giữ xe phục vụ du lịch trên địa bàn thành phố Sầm Sơn, huyện Hong Hóa, huyện Tĩnh Gia, huyện Quảng Xương) trong thời gian cao đim (31/3 đến 31/8 hàng năm), tại các khu danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh trong dịp tết, lễ hội, sự kiện (thời gian lễ hội được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban tổ chức lễ hội công bố) được quy định như sau:

STT

Loại phương tiện

Giá cụ thể (nghìn đồng)

Lượt gửi ban ngày

Lượt gửi ban đêm

Gửi theo tháng

1

- Xe đạp, xe đạp điện

3

5

45

2

- Xe máy, xe máy điện

5

8

90

3

- Xe xích lô máy

8

12

150

4

- Xe ô tô con; xe tải < 2,5 tấn; xe ô tô điện

20

30

400

5

- Ô tô < 30 chỗ ngồi

25

40

450

6

- Ô tô ≥ 30 chỗ ngồi

30

60

700

7

- Xe tải từ 2,5 tấn đến < 10 tấn

30

50

750

8

- Xe tải ≥ 10 tấn

40

60

800

9

- Các loại xe khác (xe có rơmooc; container; xe ủi; xe cu....)

50

80

900

(Mức giá trên đã bao gồm thuế GTGT)

2. Bổ sung nội dung điểm b khoản 2 Điều 1 như sau:

Giá trông giữ xe tại các điểm trông giữ xe được đầu tư bằng vốn ngoài ngân sách nhà nước phục vụ du lịch biển (bao gồm các điểm trông giữ xe phục vụ du lịch trên địa bàn thành phố Sầm Sơn, huyện Hoằng Hóa, huyện Tĩnh Gia, huyện Quảng Xương) trong thời gian cao điểm (31/3 đến 31/8 hàng năm), tại các khu danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh trong dịp tết, lễ hội, sự kiện (thời gian lễ hội được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban tổ chức lễ hội công bố) được quy định như sau:

STT

Loi phương tin

Mc giá tối đa (nghìn đồng)

Lượt gửi ban ngày

Lượt gửi ban đêm

Gửi theo tháng

1

- Xe đạp, xe đạp điện

4

8

55

2

- Xe máy, xe máy đin

5

10

110

3

- Xe xích lô máy

10

15

180

4

- Xe ô tô con; xe tải < 2,5 tấn; xe ô tô điện

25

40

480

5

- Ô tô < 30 chỗ ngi

40

60

540

6

- Ô tô ≥ 30 chỗ ngồi

50

70

540

7

- Xe ti t2,5 đến < 10 tấn

35

60

900

8

- Xe tải ≥ 10 tấn

50

70

960

9

- Các loại xe khác (xe có rơ mooc; container; xe ủi; xe cẩu....)

80

100

1.100

(Mức giá trên đã bao gồm thuế GTGT)

Điều 2. Các nội dung khác thực hiện như Quyết định số 3352/2017/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2019.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 Quyết định;
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp (để b/c);
- TT Tỉnh ủy (để b/c);
- TT HĐND tỉnh (để b/c);
- Công báo tỉnh Thanh Hóa;
- Cổng TTĐT tỉnh Thanh Hóa;
- Lưu: VT, KTTC. (thht)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Thìn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2019/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 02/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 24/01/2019
Ngày hiệu lực 15/02/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 02/2019/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ trông giữ xe Thanh Hóa


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 02/2019/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ trông giữ xe Thanh Hóa
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 02/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Thanh Hóa
Người ký Lê Thị Thìn
Ngày ban hành 24/01/2019
Ngày hiệu lực 15/02/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 2 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 02/2019/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ trông giữ xe Thanh Hóa

Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/2019/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ trông giữ xe Thanh Hóa

  • 24/01/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 15/02/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực