Quyết định 02/2019/QĐ-UBND

Quyết định 02/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 10/2018/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng, Phó các Chi cục, đơn vị sự nghiệp công lập, các phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế; Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Bình Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 02/2019/QĐ-UBND tiêu chuẩn chức danh Trưởng Phó Sở Y tế Phòng Y tế Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2019/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 10 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 10/2018/QĐ-UBND NGÀY 29/01/2018 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH CẤP TRƯỞNG, PHÓ CÁC CHI CỤC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC SỞ Y TẾ; PHÒNG Y TẾ THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;

Căn chức Luật viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 của liên Bộ Y tế - Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 3662/TTr-SYT ngày 30/11/2018 và Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 10/2018/QĐ- UBND ngày 29/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng, Phó các Chi cục, đơn vị sự nghiệp công lập, các phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế; Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung điểm đ Khoản 1 Điều 4:

“Tuổi bổ nhiệm: Công chức, viên chức được đề nghị bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo, quản lý lần đầu phải đủ tuổi để công tác trọn một nhiệm kỳ (60 tháng); đối với công chức, viên chức đã thôi giữ chức vụ lãnh đạo, sau một thời gian công tác nếu được xem xét để bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo thì điều kiện về tuổi thực hiện như quy định lần đầu”.

2. Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 3 Điều 5:

“Có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên một trong các chuyên ngành y, dược hoặc chuyên ngành khác phù hợp với lĩnh vực công tác đảm nhiệm.

Đối với chức danh Giám đốc các Bệnh viện hạng II trở lên: Phải có trình độ chuyên môn Thạc sỹ hoặc Chuyên khoa cấp I. Năm 2025 trở đi đối với chức danh Giám đốc các Bệnh viện hạng II trở lên: Phải có trình độ chuyên môn Tiến sỹ hoặc Chuyên khoa cấp II.

Đối với công chức lãnh đạo các phòng chức năng của Sở gồm: Văn phòng, Kế hoạch - Tài chính và chức danh Trưởng, Phó trưởng Phòng Y tế phải có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên một trong các chuyên ngành y, dược hoặc chuyên ngành khác phù hợp với lĩnh vực công tác đảm nhiệm”.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2019.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Như Điều 3;
- TT.Tỉnh ủy;
- TT.HĐND tỉnh;
- Các PCT.UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KGVXNV, NCKSTTHC, SNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Hai

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu02/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/01/2019
Ngày hiệu lực01/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 02/2019/QĐ-UBND tiêu chuẩn chức danh Trưởng Phó Sở Y tế Phòng Y tế Bình Thuận


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 02/2019/QĐ-UBND tiêu chuẩn chức danh Trưởng Phó Sở Y tế Phòng Y tế Bình Thuận
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu02/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
       Người kýNguyễn Ngọc Hai
       Ngày ban hành10/01/2019
       Ngày hiệu lực01/02/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 02/2019/QĐ-UBND tiêu chuẩn chức danh Trưởng Phó Sở Y tế Phòng Y tế Bình Thuận

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/2019/QĐ-UBND tiêu chuẩn chức danh Trưởng Phó Sở Y tế Phòng Y tế Bình Thuận

           • 10/01/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/02/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực