Quyết định 02/2019/QĐ-UBND

Quyết định 02/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh kèm theo Quyết định 02/2017/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 02/2019/QĐ-UBND tổ chức hoạt động của Phòng Văn hóa Thông tin Quận 1 Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 1
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2019/QĐ-UBND

Quận 1, ngày 06 tháng 06 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN QUẬN 1 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2017/QĐ-UBND NGÀY 05 THÁNG 10 NĂM 2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 03 tháng 7 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuc tỉnh;

Căn cứ Quyết định s 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch, Bộ trưởng Bộ Nội vụ về hướng dn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của S Văn hóa, Th thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tnh;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyn thông, Bộ trưởng Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 1 tại Tờ trình số 31/TTr-VHTT ngày 20 tháng 5 năm 2019; Ý kiến thẩm định của Phòng Tư pháp tại Báo cáo s 18/BC-TP ngày 06 tháng 5 năm 2019 và đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ Quận 1 tại Tờ trình số 692/TTr-NV ngày 03 tháng 6 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 1 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Quận 1 như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 1 như sau:

“Điều 1. Vị trí và chức năng:

1. Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Quận 1; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận quản lý nhà nước về văn hóa; gia đình; xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; thể dục, thể thao; quảng cáo; báo chí; xuất bản; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; thông tin cơ sở; thông tin đi ngoại và hạ tầng thông tin trên địa bàn; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân quận và theo quy định của pháp luật”.

2. Sửa đổi, bổ sung Điểm c, Khoản 1, Điều 2 như sau:

“Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Nhiệm vụ và quyền hạn chung:

c) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình đã được phê duyệt; hướng dẫn, thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, hoạt động phát triển sự nghiệp văn hóa; gia đình; xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; thể dục, thể thao và quảng cáo; chủ trương xã hội hóa hoạt động văn hóa, thể dục, ththao; phòng, chống bạo lực trong gia đình, theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực thông tin và truyền thông”.

3. Sửa đổi, bổ sung Điểm a, Điểm d, Khoản 2, Điều 2 như sau:

“2. Nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể trong lĩnh vực văn hóa, thể thao:

a) Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn thực hiện phong trào văn hóa, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; xây dựng gia đình văn hóa, phường văn minh đô thị, khu phố văn hóa, đơn vị văn hóa; xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước, bảo vệ các di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn Quận 1.

d) Chủ trì, phối hp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và quảng cáo trên địa bàn Quận 1; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực văn hóa; gia đình; xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; thể dục, thể thao và quảng cáo theo quy định của pháp luật”.

4. Sửa đổi, bổ sung Điểm c, Khoản 2, Điều 3 như sau:

“Điều 3. Cơ cấu tổ chức, biên chế”

2. Căn cứ vào chức năng - nhiệm vụ, đặc điểm tình hình cụ thể của cơ quan và trình độ, năng lực cán bộ, Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 1 tổ chức thành 03 Tổ chuyên môn:

c) Tổ phong trào: Tham mưu thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; công tác tuyên truyền, tổ chức lễ - sự kiện; các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử, cơ sở tín ngưỡng dân gian; công tác gia đình; xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước và thể dục thể thao”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 6 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1, Trưởng Phòng Nội vụ Quận 1, Trưng Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 1, Thủ trưởng các đơn vị, ban ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM;
- Sở Tư pháp TP.HCM;
- Sở Nội vụ TP.HCM;
- Trung tâm công báo TPHCM;
- Thường trực Quận ủy Quận 1;
- UBND Quận 1: CT, các PCT;
- Trung tâm Công nghệ thông tin Quận 1;
- Lưu: VT, PVHTT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dũng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu02/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/06/2019
Ngày hiệu lực13/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 tháng trước
(26/06/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 02/2019/QĐ-UBND tổ chức hoạt động của Phòng Văn hóa Thông tin Quận 1 Hồ Chí Minh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 02/2019/QĐ-UBND tổ chức hoạt động của Phòng Văn hóa Thông tin Quận 1 Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu02/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýNguyễn Văn Dũng
       Ngày ban hành06/06/2019
       Ngày hiệu lực13/06/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 tháng trước
       (26/06/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 02/2019/QĐ-UBND tổ chức hoạt động của Phòng Văn hóa Thông tin Quận 1 Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/2019/QĐ-UBND tổ chức hoạt động của Phòng Văn hóa Thông tin Quận 1 Hồ Chí Minh

           • 06/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực