Quyết định 02/2020/QĐ-UBND

Quyết định 02/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Nội dung toàn văn Quyết định 02/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2020/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ÐỊNH

BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH THUỘC LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 2881/TTr-SNN ngày 30/12/2019 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 447/BC-STP ngày 19/12/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 03 Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, gồm:

1. Quyết định số 464/2007/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2007 ban hành Quy định việc kiểm tra, giám sát khai thác rừng và xác nhận hồ sơ lâm sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

2. Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2014 ban hành Quy định về điều kiện giết mổ, kinh doanh, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

3. Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2013 ban hành Quy định quản lý Nhà nước về thuốc Bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: Tư pháp, Nông nghiệp và PTNT;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Báo Thái Nguyên ; Đài PT-TH tỉnh;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN
N, TH, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Văn Lượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu02/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/01/2020
Ngày hiệu lực01/02/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 tháng trước
(23/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 02/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 02/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu02/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
        Người kýDương Văn Lượng
        Ngày ban hành21/01/2020
        Ngày hiệu lực01/02/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 tháng trước
        (23/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 02/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên

              • 21/01/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 01/02/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực