Quyết định 02/2020/QĐ-UBND

Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định về nội dung và mức chi cho hoạt động của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất cấp tỉnh Hòa Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 02/2020/QĐ-UBND nội dung chi hoạt động Hội đồng thẩm định bảng giá đất Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2020/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 06 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH NỘI DUNG VÀ MỨC CHI CHO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH BẢNG GIÁ ĐẤT, HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH GIÁ ĐẤT VÀ TỔ GIÚP VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH BẢNG GIÁ ĐẤT, HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH GIÁ ĐẤT CẤP TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 cùa Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đng thm định bảng giá đất, thm định phương án giá đất của Hội đng thẩm định giá đt;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 37/TTr-STC- QLG&CS ngày 07/02/2020; Thông báo số 1089/TB-VPUBND ngày 28/02/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định nội dung và mức chi cho hoạt động của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất (gọi tắt là Hội đồng) và Tổ giúp việc của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất cấp tỉnh (gọi tắt là Tổ giúp việc).

2. Đối tượng áp dụng

a) Sở Tài chính;

b) Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thm định giá đất và Tổ giúp việc của các Hội đồng.

c) Các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan.

Điều 2: Quy định nội dung và mức chi cho hoạt động của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất và Tgiúp việc của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất cấp tỉnh

1. Nội dung chi

a) Chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị;

b) Chi trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ có liên quan đến thẩm định dự thảo bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất;

c) Chi điều tra, thu thập thông tin;

d) Chi bồi dưng thẩm định dự thảo bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất cho Hội đồng và Tổ giúp việc;

đ) Chi xăng xe, thuê xe đi khảo sát thực địa;

e) Chi mua văn phòng phẩm, in ấn, sao chụp tài liệu và các khoản chi khác có liên quan phục vụ trực tiếp cho công tác thẩm định dự tho bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất.

2. Mức chi

a) Chế độ công tác phí, chế độ hội nghị: Thực hiện theo mức chi quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về chế độ công tác phí, chế độ hội nghị và Nghị quyết số 53/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành quy định mức chi cụ thvề công tác phí, chi hội nghị đi với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Hòa Bình;

b) Chi trả lương làm việc vào ban đêm, làm việc thêm giờ: Thực hiện theo mức chi quy định tại Điều 97 Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 của Quốc Hội 13 và Điều 25 Nghị định s 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật lao động.

c) Chi điều tra, thu thập thông tin: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điu tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia;

Khi các quy định về mức chi trên thay đổi thì thực hiện theo các quy định hiện hành.

d) Chi tiền bồi dưỡng thành viên Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất, Tổ giúp việc của các Hội đồng khi tham gia các phiên họp (01 buổi):

- Đối với cuộc họp Hội đồng:

+ Thành viên Hội đồng thẩm định: 200.000 đồng/phiên họp.

+ Thành viên Tổ giúp việc: 100.000 đồng/phiên họp.

- Đối với cuộc họp Tổ giúp việc:

+ Thành viên Tổ giúp việc: 100.000 đồng/phiên họp.

đ) Chi xăng xe, thuê xe đi khảo sát thực địa: Theo hóa đơn, chng từ hợp pháp theo quy định.

e) Chi mua văn phòng phẩm, in ấn, sao chụp tài liệu và các khoản chi khác có liên quan phục vụ trực tiếp cho công tác thẩm định dự thảo bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất theo hóa đơn, chứng từ chi hợp pháp, trong phạm vi dự toán được giao.

3. Kinh phí phục vụ cho hoạt động của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của các Hội đồng do ngân sách nhà nước bảo đảm, được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Sở Tài chính. Sở Tài chính quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định tại Quyết định này và các quy định hiện hành.

Điều 3. Hiệu lực của Quyết định

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2020.

Điều 4: Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
UBTV Quc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: TNMT, Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND t
nh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban c
a HĐND tnh;
- Các Đại biểu HĐND t
nh;
- Chánh Phó CVP UBND t
nh;
- TT Tin học - Công báo
tỉnh;
- Lưu: VT, TT (100b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Khánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu02/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/03/2020
Ngày hiệu lực01/04/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 02/2020/QĐ-UBND nội dung chi hoạt động Hội đồng thẩm định bảng giá đất Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 02/2020/QĐ-UBND nội dung chi hoạt động Hội đồng thẩm định bảng giá đất Hòa Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu02/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýBùi Văn Khánh
        Ngày ban hành06/03/2020
        Ngày hiệu lực01/04/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 02/2020/QĐ-UBND nội dung chi hoạt động Hội đồng thẩm định bảng giá đất Hòa Bình

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/2020/QĐ-UBND nội dung chi hoạt động Hội đồng thẩm định bảng giá đất Hòa Bình

              • 06/03/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 01/04/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực