Quyết định 02/2020/QĐ-UBND

Quyết định 02/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 2 Quyết định 33/2018/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Long An

Nội dung toàn văn Quyết định 02/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ Sở Tư pháp Long An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2020/QĐ-UBND

Long An, ngày 08 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 2 QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2018/QĐ-UBND NGÀY 22/6/2018 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 15/6/2018;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Tư pháp và đề xuất của Giám đốc Sở Nội vụ tại văn bản số 1033/SNV-TCBCCCVC ngày 22/11/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung tại Điều 2 Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Long An, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi khoản 9 Điều 2 Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 thành: “Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan có liên quan giúp Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn việc xây dựng hương ước, quy ước của ấp, khu phố theo quy định pháp luật.”.

Lý do: Nội dung này không còn phù hợp với Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

2. Bãi bỏ điểm a, khoản 16 Điều 2 Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh.

Lý do: Nội dung này không còn phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 15/6/2018.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm triển khai, đôn đốc và kiểm tra việc tổ chức thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/01/2020. Các nội dung khác tại Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý để thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp;
- Cục KSTTHC - VPCP;
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - Bộ Nội vụ;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Phòng THKSTTHC;
- Trung tâm PVHCC;
- Lưu: VT.
SĐ_QĐ33quydinhcucnang,nhiemvucuaSoTuphap.docx

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Cần

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu02/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/01/2020
Ngày hiệu lực20/01/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 02/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ Sở Tư pháp Long An


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 02/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ Sở Tư pháp Long An
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu02/2020/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
       Người kýTrần Văn Cần
       Ngày ban hành08/01/2020
       Ngày hiệu lực20/01/2020
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 02/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ Sở Tư pháp Long An

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ Sở Tư pháp Long An

           • 08/01/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/01/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực