Quyết định 02/QĐ-BTC

Quyết định 02/QĐ-BTC năm 2012 đính chính Thông tư 152/2011/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 67/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 02/QĐ-BTC đính chính Thông tư 152/2011/TT-BTC


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 02/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 67/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế">152/2011/TT-BTC NGÀY 11/11/2011 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2011/NĐ-CP NGÀY 8 THÁNG 8 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính nội dung tại Điểm 2.3, Khoản 2, Điều 7, Thông tư số 67/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế">152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 8/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường như sau:

Tại Điểm 2.3, Khoản 2, Điều 7, Thông tư số 67/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế">152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011

Đã in: “2.3.4…”.

Sửa lại là: “2.3.3… ”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Văn phòng BCĐ phòng chống tham nhũng Trung ương;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,  cơ quan thuộc Chính phủ,
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân,  Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Website Tổng cục Thuế;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VP, TCT (VT, CS). Huy

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Chi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/QĐ-BTC

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 02/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 03/01/2012
Ngày hiệu lực 03/01/2012
Ngày công báo 23/01/2012
Số công báo Từ số 111 đến số 112
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 02/QĐ-BTC đính chính Thông tư 152/2011/TT-BTC


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 02/QĐ-BTC đính chính Thông tư 152/2011/TT-BTC
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 02/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Nguyễn Đức Chi
Ngày ban hành 03/01/2012
Ngày hiệu lực 03/01/2012
Ngày công báo 23/01/2012
Số công báo Từ số 111 đến số 112
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 02/QĐ-BTC đính chính Thông tư 152/2011/TT-BTC

Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/QĐ-BTC đính chính Thông tư 152/2011/TT-BTC

 • 03/01/2012

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 23/01/2012

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 03/01/2012

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực