Quyết định 02/QĐ-SXD

Quyết định 02/QĐ-SXD năm 2013 công bố Chỉ số giá xây dựng Quý IV năm 2012 và chỉ số giá năm 2012 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nội dung toàn văn Quyết định 02/QĐ-SXD năm 2013 công bố Chỉ số giá xây dựng Quý IV năm 2012 Sóc Trăng


UBND TỈNH SÓC TRĂNG
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/QĐ-SXD

Sóc Trăng, ngày 11 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG QUÝ IV NĂM 2012 VÀ CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG NĂM 2012 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 02/2011l/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và công bố Chỉ số giá xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND ngày 17/03/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và quy chế tổ chức, hoạt động của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng;

Căn cứ Quyết định số 723/QĐHC-CTUBND ngày 17 tháng 8 năm 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt Đề cương xác định và công bố chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

Theo đề nghị của Phòng Chính Sách xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố Chỉ số giá xây dựng Quý IV năm 2012 và chỉ số giá năm 2012 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, giá hợp đồng xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 


Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng (để b/c);
- UBND tỉnh (để b/c);
- Các sở: KH&ĐT, TC, GTVT, NN&PTNT, CT;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, VP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thanh Trong

 

Chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

CHỈ SỐ GIÁ THEO CƠ CẤU CHI PHÍ (NĂM 2006 = 100)

(NĂM 2006 = 100)

Đơn vị tính: %

 

STT

LOẠI CÔNG TRÌNH

Q4/2012 so với 2006

Năm 2012 so với 2006

Phn xây dựng

Phn xây dựng

I

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG

 

 

1

Công trình giáo dục

253.74

256.44

2

Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng

242.27

245.39

3

Công trình y tế

250.47

253.43

II

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

 

 

1

Công trình đường b

 

 

 

Đường bê tông xi măng

233.29

233.43

 

Đường láng nhựa

234.54

231.19

 

Đường thm nhựa asphan

253.00

248.82

2

Công trình cầu, hầm

 

 

 

Cầu BTCT

231.26

234.86

III

CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

 

 

1

Công trình năng lưng

 

 

 

Đường dây

261.93

260.20

 

Trm biến áp

312.60

312.73

IV

CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG

 

 

1

Công trình mạng cấp nước

232.88

234.40

V

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

 

 

1

Cống BTCT

251.00

253.33

2

Nạo vét kênh

 

 

 

Nạo vét kênh - nhóm cơ giới xáng

163.11

163.11

 

Nạo vét kênh - nhóm cơ giới bộ

219.00

219.00

 

Chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU

(NĂM 2006 = 100)

Đơn vị tính: %

 

STT

LOẠI VẬT LIỆU

Quý 4/2012 so với năm 2006

Năm 2012 so với năm 2006

1

Gạch xây

238.75

238.28

2

Gch ốp, lát

178.05

176.76

3

Thép xây dựng

201.02

213.02

4

Cát xây dựng

186.97

184.97

5

Đá xây dựng

236.43

230.58

6

Gỗ xây dựng

200.43

199.86

7

Xi măng

173.33

173.33

8

Kính xây dng

175.00

175.00

9

Vật liệu lợp, bao che bằng kim loại

173.02

173.02

10

Ngói lợp các loi

206.02

204.46

11

Sơn và vật liệu sơn

216.95

213.24

12

Vt liệu ngành đin

274.44

274.62

13

Vật liệu đường ống nước

147.96

147.96

14

Dầm BTCT dư ứng lực

156.88

156.88

15

Cống BT ly tâm

236.49

222.52

16

Trđiện BTLT

191.66

187.92

17

Nhựa đường

268.17

263.91

 

Chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

CHỈ SỐ GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG

(NĂM 2006 = 100)

Đơn vị tính: %

STT

LOẠI NHÂN CÔNG

Quý 4/2012 so với năm 2006

Năm 2012 so với năm 2006

1

Nhân công xây dựng công trình

442.86

442.86

 

Chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

CHỈ SỐ GIÁ CA MÁY THI CÔNG XÂY DỰNG

(NĂM 2006 = 100)

Đơn vị tính: %

STT

MÁY THI CÔNG

Quý 4/2012 so với năm 2006

Năm 2012 so với năm 2006

1

Nhóm máy phục vụ công tác bê tông

162.30

162.30

2

Nhóm máy nâng hạ

162.30

162.30

3

Nhóm máy gia công kim loại

162.30

162.30

4

Nhóm máy làm đất

162 30

162.30

5

Nhóm máy vận chuyn

162.30

162.30

6

Nhóm máy thi công láng nhựa

162.30

162.30

7

Nhóm máy phục vụ thi công cọc

162.30

162.30

 

Chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG

(NĂM 2006 = 100)

Đơn vị tính: %

STT

LOẠI CÔNG TRÌNH

Q4/2012 SO VỚI NĂM 2006

NĂM 2012 SO VỚI NĂM 2006

Vật liệu

Nhân công

Máy thi công

Vật liệu

Nhân công

Máy thi công

I

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG

 

 

 

 

 

 

1

Công trình giáo dục

199.31

442.86

162.30

202.91

442.86

162.30

2

Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng

199.31

442.86

162.30

203.19

442.86

162.30

3

Công trình y tế

198.99

442.86

162.30

202.93

442 86

162.30

II

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

 

 

 

 

 

 

1

Công trình đường b

 

 

 

 

 

 

 

Đường bê tông xi măng

195.73

442.86

162.30

195.91

442.86

162.30

 

Đường láng nha

228.19

442.86

162.30

223.87

442.86

162.30

 

Đường thảm nha asphan

251.97

442 86

162.30

247.28

442.86

162.30

2

Công trình cầu, hầm

 

 

 

 

 

 

 

Cầu BTCT

189.92

442.86

162.30

195.67

442.86

162.30

III

CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIP

 

 

 

 

 

 

1

Công trình năng lưng

 

 

 

 

 

 

 

Đường dây

227.37

442.86

162.30

225.34

442.86

162.30

 

Trạm biến áp

274.44

442.86

162.30

274.62

442.86

162.30

IV

CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG

 

 

 

 

 

 

1

Công trình mạng cấp nước

169.49

442.86

162.30

171.44

442.86

162.30

V

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

 

 

 

 

 

 

1

Cống BTCT

200.00

442.86

162.30

203.37

442.86

162.30

2

Nạo vét kênh

 

 

 

 

 

 

 

Nạo vét kênh - nhóm cơ giới xáng

 

 

162.30

 

 

162.30

 

Nạo vét kênh - nhóm cơ giới bộ

 

442.86

162.30

 

442.86

162.30

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/QĐ-SXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu02/QĐ-SXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/01/2013
Ngày hiệu lực11/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/QĐ-SXD

Lược đồ Quyết định 02/QĐ-SXD năm 2013 công bố Chỉ số giá xây dựng Quý IV năm 2012 Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 02/QĐ-SXD năm 2013 công bố Chỉ số giá xây dựng Quý IV năm 2012 Sóc Trăng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu02/QĐ-SXD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýNguyễn Thanh Trong
        Ngày ban hành11/01/2013
        Ngày hiệu lực11/01/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 02/QĐ-SXD năm 2013 công bố Chỉ số giá xây dựng Quý IV năm 2012 Sóc Trăng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/QĐ-SXD năm 2013 công bố Chỉ số giá xây dựng Quý IV năm 2012 Sóc Trăng

            • 11/01/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/01/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực