Quyết định 02/QĐ-UBDT

Quyết định 02/QĐ-UBDT năm 2019 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc năm 2018

Nội dung toàn văn Quyết định 02/QĐ-UBDT 2019 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ Ủy ban Dân tộc


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/QĐ-UBDT

Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG B DANH MC VĂN BN QUY PHM PHÁP LUT HT HIỆU LC TOÀN B THUC LĨNH VC QUN LÝ NHÀ NƯC CA ỦY BAN DÂN TC NĂM 2018

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc năm 2018.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm
UBDT (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- HĐND, UBND các Tỉnh, Thành phố trực thuộc TW;
- Cơ quan công tác dân tộc các Tnh, Thành phố trực thuộc TW;
- Công báo Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tỦy ban Dân tộc;
- Lưu: VT, PC (03 bản).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Đỗ Văn Chiến

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN DÂN TỘC NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 02/QĐ-UBDT ngày 02 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

Stt

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Số 18/2011/QĐ-TTg , ngày 18/3/2011

Về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Quyết định này bị thay thế bởi Quyết định số: 12/2018/QĐ-TTg ngày 6/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ

24/4/2018

2

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Số 56/2013/QĐ-TTg , ngày 07/10/2013

Về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Bị thay thế bởi Quyết định số: 12/2018/QĐ-TTg ngày 6/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ

24/04/2018

3

Thông tư Liên tịch

Số 01/2014/TTLT-UBDT-BTC , ngày 10/01/2014

Thông tư liên tịch quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Thông tư này bị thay thế bởi Quyết định số: 12/2018/QĐ-TTg , ngày 6/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ

24/4/2018

4

Thông tư của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

04/2011/TT-UBDT, ngày 26/10/2011

Hướng dẫn trình tự, thủ tục kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc.

Thông tư này bị thay thế bởi Thông tư số: 01/2018/TT-UBDT ngày 15/8/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

30/9/2018

5

Thông tư của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

02/2014/TT-UBDT, ngày 01/08/2014

Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc.

Thông tư này bị thay thế bởi Thông tư số: 01/2018/TT-UBDT ngày 15/8/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

30/9/2018

6

Thông tư của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

05/2014/TT-UBDT, ngày 10/12/2014

Quy định về rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc.

Thông tư này bị thay thế bởi Thông tư số: 01/2018/TT-UBDT ngày 15/8/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

01/10/2018

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/QĐ-UBDT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu02/QĐ-UBDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/01/2019
Ngày hiệu lực02/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/QĐ-UBDT

Lược đồ Quyết định 02/QĐ-UBDT 2019 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ Ủy ban Dân tộc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 02/QĐ-UBDT 2019 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ Ủy ban Dân tộc
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu02/QĐ-UBDT
       Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
       Người kýĐỗ Văn Chiến
       Ngày ban hành02/01/2019
       Ngày hiệu lực02/01/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 02/QĐ-UBDT 2019 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ Ủy ban Dân tộc

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/QĐ-UBDT 2019 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ Ủy ban Dân tộc

           • 02/01/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/01/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực