Quyết định 03/2004/QĐ-BGD&ĐT

Quyết định 03/2004/QĐ-BGD&ĐT ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Quyết định 03/2004/QĐ-BGD&ĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3 đã được thay thế bởi Thông tư 15/2009/TT-BGDĐT danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học và được áp dụng kể từ ngày 30/08/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 03/2004/QĐ-BGD&ĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 03/2004/QĐ-BGD&ĐT

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU LỚP 3

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/07/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 43/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 09/11/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình tiểu học;
Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Chiến lược và Chương trình, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3 theo Chương trình tiểu học đã ban hành tại Quyết định số 43/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 09/11/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số lượng thiết bị trong bản Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3 tính cho một lớp.

Điều 2. Các giáo viên dạy lớp 3 có trách nhiệm bảo quản, sử dụng và hướng dẫn học sinh sử dụng các thiết bị dạy học theo danh mục đã ban hành.

Điều 3. Căn cứ vào Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành, các Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo các trường, các cơ quan quản lý giáo dục tiểu học mua sắm, tự làm, sưu tầm và triển khai sử dụng phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập tại các trường tiểu học kể từ năm học 2004-2005.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chương trình, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, các Vụ có liên quan và Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Vọng

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU LỚP 3 - MÔN TIẾNG VIỆT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 23 tháng 02 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

Tên danh mục thiết bị

Đặc tính kỹ thuật cơ bản

Đơn vị tính

Số lượng

Bài số trong sách giáo khoa

1

Bộ chữ dạy tập viết

Theo mẫu chữ mới ban hành

Bộ

1

Tất cả các bài trong sách giáo khoa

2

Mẫu chữ viết trong trường tiểu học

Theo Quyết định số 31/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 14 tháng 6 năm 2002

Bộ

1

3

Bộ chữ viết mẫu tên riêng

Gồm 31 bìa chữ dạy học sinh tập viết tên riêng theo nội dung bài học tập viết (khổ 29 x 42cm)

Bộ

1

Các bài tập viết

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU LỚP 3 - MÔN ĐẠO ĐỨC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 23 tháng 02 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

Tên danh mục thiết bị

Đặc tính kỹ thuật cơ bản

Đơn vị tính

Số lượng

Bài số trong SGK

Ghi chú

I

Tranh ảnh, bản đồ

1

Ảnh tư liệu về Bác Hồ với thiếu nhi

- Bác Hồ trong lễ kỷ niệm ngày Quốc Khánh 2/9

- Bác Hồ đang đón các cháu nhi đồng vào thăm Phủ Chủ tịch

Tranh mầu 79 x 54 cm

Bộ
(2 tờ)

1

1

2

Tranh tình huống dùng cho HĐ1, tiết 1

54 x 79 cm, tranh mầu

tờ

1

6

3

Tranh tình huống dùng cho HĐ1, tiết 1

54 x 79 cm, tranh mầu

tờ

1

12

4

Tranh minh hoạ chuyện “Bó hoa đẹp nhất”

54 x 79 cm, tranh mầu

tờ

1

4

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU LỚP 3 - MÔN TOÁN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 23 tháng 02 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

Tên danh mục thiết bị

Đặc tính kỹ thuật cơ bản

Đơn vị tính

Số lượng

Bài số trong SGK

Ghi chú

1

- Hình chữ nhật ghi số 1000

- Hình chữ nhật ghi số 1000

- Hình chữ nhật ghi số 10000

- Hình chữ nhật ghi số 10000

- Hình Elíp ghi số 1

- Hình Elíp ghi số 10

- Hình Elíp ghi số 100

Bằng nhựa trắng 6x4cm

Bằng nhựa trắng 6x9cm

Bằng nhựa trắng 6x4cm

Bằng nhựa trắng 6x9cm

Bằng nhựa trắng, nằm trong hình chữ nhật có kích thước như trên

Tấm


nt


nt


nt


nt

10


10


10


10


10

Các số có 4 chữ số và các số có 5 chữ số

Dùng cho học sinh hình có kích thước 6 x 4 cm

Dùng cho giáo viên hình có kích thước 6 x 9 cm

2

- Tấm hình vuông có 100 ô vuông

- Tấm hình chữ nhật có 10 ô vuông

- Các ô vuông rời

Bằng nhựa trắng 10x10cm

Bằng nhựa trắng 1x10cm

Bằng nhựa trắng 1x1cm

Tấm


nt


nt

15


10


10

Dùng cho giáo viên và học sinh

3

Bộ châm tròn để dạy học bảng nhân và bảng chia

Tấm nhựa trắng có in các chấm tròn mầu đỏ theo sách giáo khoa

Kích thước 8 x 8 cm; 4 x 4 cm

bộ

1

Kích thước 8 x 8 cm dùng cho giáo viên,

Kích thước 4 x 4 cm dùng cho học sinh

4

Ê ke vuông

Bằng nhựa trong 30 x 40 x 50cm

cái

1

5

Compa dùng cho giáo viên

Bằng nhựa hoặc bằng gỗ

cái

1

6

Thước đo độ dài dạy về mm, cm, dm và m

- Loại 1 m

- Loại 50 cm

- Bằng kim loại hoặc gỗ, có tay cầm ở giữa, chia đến mm

- Bằng nhựa trong

cái

1

1

7

Bộ lắp ghép hình gồm 8 tam giác vuông cân bằng nhau

Bằng nhựa mầu 4 cm x 4 cm

cái

8

8

Lưới ô vuông và một số hình học

Tấm nhựa phẳng kẻ ô vuông 1 cm2 và một số hình học theo sách giáo khoa

cái

1

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU LỚP 3 - MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 23 tháng 02 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

Tên danh mục thiết bị

Đặc tính kỹ thuật cơ bản

Đơn vị tính

Số lượng

Bài số trong SGK

Ghi chú

1

Bộ tranh về các cơ quan:

- Cơ quan Hô hấp

- Cơ quan Tuần hoàn

- Cơ quan Bài tiết nước tiểu

- Cơ quan Thần kinh

- Sơ đồ vòng tuần hoàn (Vòng tuần hoàn lớn, vòng tuần hoàn nhỏ thể hiện được sự vận chuyển của máu)

Kích thước 79x54 cm, giấy couché, cán mờ, in mầu, có ô trống để học sinh gắn chữ, tranh có nẹp trên, dưới và dây treo

tờ

tờ

tờ

tờ

tờ

1

1

1

1

1

Bài 1

Bài 6

Bài 10

Bài 12

Bài 7

Dùng cho giáo viên

2

Mô hình trái đất quay quanh mặt trời, mặt trăng quay quanh trái đất

Vật liệu bằng nhựa, chuyển động bằng quay tay hoặc dùng pin

bộ

1

Bài 60 đến bài 67

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU LỚP 3 - MÔN KỸ THUẬT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 23 tháng 02 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

Tên danh mục thiết bị

Đặc tính kỹ thuật cơ bản

Đơn vị tính

Số lượng

Bài số trong SGK

Ghi chú

1

Tranh hướng dẫn vẽ theo mẫu

- Cách vẽ các con vật

- Cách vẽ cái ấm pha trà

79x54 cm, giấy couché, cán mờ, vẽ mầu

tờ

tờ

1

1

Bài 14

Bài 30

2

Tranh hướng dẫn vẽ trang trí

- Cách vẽ mẫu vào hình có sẵn

- Chữ nét đều

79x54 cm, giấy couché, cán mờ, vẽ mầu

tờ

tờ

1

1

Bài 9

Bài 22

3

Tranh hướng dẫn vẽ theo đề tài

- Cách vẽ tranh đề tài bộ đội

- Cách vẽ tĩnh vật

79x54 cm, giấy couché, cán mờ, vẽ mầu

 

tờ

tờ

 

1

1

 

Bài 17

Bài 29

4

Tranh hướng dẫn tập nặn tạo dáng tự do

- Cách nặn con vật

- Các nặn người

79x54 cm, giấy couché, cán mờ, vẽ mầu


tờ

tờ


1

1


Bài 14

Bài 32

5

Tranh thưởng thức mỹ thuật

Tuyển tập tranh của hoạ sĩ Việt Nam

29x42 cm, giấy couché, cán mờ, minh hoạ các bài xem tranh

Bộ
(20 tờ)

1

Dùng chung cho cả 5 lớp

Mỗi lớp 4 tờ

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU LỚP 3 - MÔN ÂM NHẠC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 23 tháng 02 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

Tên danh mục thiết bị

Đặc tính kỹ thuật cơ bản

Đơn vị tính

Số lượng

Bài số trong SGK

Ghi chú

1

- Tranh vẽ (Khuông nhạc, khoá sơn, nốt nhạc và hình nốt)

79x54 cm

tờ

1

Bài 23

2

Kèn Melodion

Sản xuất tại Nhật Bản

cái

3

Các bài

Dùng chung cho cả cấp học

3

Bộ gõ bao gồm: Thanh, phách, mõ, song loan, trống nhỏ

bộ

2

Các bài

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU LỚP 3 - MÔN THỦ CÔNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 23 tháng 02 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

Tên danh mục thiết bị

Đặc tính kỹ thuật cơ bản

Đơn vị tính

Số lượng

Bài số trong SGK

Ghi chú

1

Tranh hướng dẫn gấp, cắt dán ngôi sao

74x54 cm cán mờ, có nẹp treo

tờ

1

4

2

Tranh hướng dẫn đan nong mốt

nt

tờ

1

13

3

Tranh hướng dẫn đan nong đôi

nt

tờ

1

14

4.

Tranh hướng dẫn làm đồng hồ để bàn

nt

tờ

1

17

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU LỚP 3 - MÔN THỂ DỤC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 23 tháng 02 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

Tên danh mục thiết bị

Đặc tính kỹ thuật cơ bản

Đơn vị tính

Số lượng

Bài số trong SGK

Ghi chú

1

Tranh bài thể dục phát triển chung

Bao gồm 8 động tác; vươn thở, tay chân lườn bụng, toàn thân, nhảy, điều hoà

Bộ
(8 tờ)

1

2

Tranh đội hình đội ngũ

Tập hợp theo hàng ngang, đóng hàng ngang

Bộ
(2 tờ)

1

3

Tranh rèn luyện tư thế và kỹ năng vận động cơ bản

- Nhảy dây kiểu chụm hai chân

- Tung và bắt bóng bằng 2 tay, tung bóng bằng một tay và bắt bóng bằng hai tay

- Tung bắt bóng theo nhóm 3 người

Bộ
(3 tờ)

1

4

Thước dây

Bằng kim loại dài 20m

chiếc

1

Dùng chung cho toàn trường, các trường chưa có đủ có thể bổ sung

5

Còi Thể dục Thể thao

Bằng nhựa hoặc bằng kim loại

chiếc

2

6

Bóng chuyền hoặc bóng đá

Làm bằng da, số 3 hoặc số 4 (Tiêu chuẩn của Uỷ ban Thể dục Thể thao)

quả

2 học sinh/quả

7

Dây nhảy cá nhân

Có tay cầm bằng nhựa hoặc gỗ

chiếc

1 học sinh/chiếc

8

Dây nhảy tập thể

chiếc

10 học sinh/chiếc

9

Cột, bẳng ném bóng rổ

Bằng gỗ hoặc Compozit, vành rổ (phi) từ 45cm, có chổ mắc lưới để treo túi lưới, độ cao 170 - 200 cm chân bằng kim loại có bánh xe và chốt hãm, có thể di chuyển được

bộ

2

10

Đệm nhảy

Bằng cao su tổng hợp kích thước 1mx 1mx 0,025m, có thể gắn được vào nhau (Theo tiêu chuẩn của Uỷ ban Thể dục Thể thao)

chiếc

6

* Tranh khổ 79x54 cm cán láng.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2004/QĐ-BGD&ĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu03/2004/QĐ-BGD&ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/02/2004
Ngày hiệu lực19/03/2004
Ngày công báo04/03/2004
Số công báoSố 4
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/08/2009
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2004/QĐ-BGD&ĐT

Lược đồ Quyết định 03/2004/QĐ-BGD&ĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 03/2004/QĐ-BGD&ĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu03/2004/QĐ-BGD&ĐT
       Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
       Người kýNguyễn Văn Vọng
       Ngày ban hành23/02/2004
       Ngày hiệu lực19/03/2004
       Ngày công báo04/03/2004
       Số công báoSố 4
       Lĩnh vựcGiáo dục
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/08/2009
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 03/2004/QĐ-BGD&ĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 03/2004/QĐ-BGD&ĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3