Quyết định 03/2006/QĐ-UBND

Quyết định 03/2006/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Quyết định 03/2006/QĐ-UBND tiêu chuẩn,điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế xếp phụ cấp kế toán trưởng,phụ trách kế toán nhà nước Tiền Giang đã được thay thế bởi Quyết định 473/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Tiền Giang và được áp dụng kể từ ngày 19/02/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 03/2006/QĐ-UBND tiêu chuẩn,điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế xếp phụ cấp kế toán trưởng,phụ trách kế toán nhà nước Tiền Giang


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03/2006/QĐ-UBND

Mỹ Tho, ngày 18 tháng 01 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC BỔ NHIỆM, BÃI MIỄN, THAY THẾ VÀ XẾP PHỤ CẤP KẾ TOÁN TRƯỞNG, PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN TRONG CÁC ĐƠN VỊ KẾ TOÁN THUỘC LĨNH VỰC KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ vào Luật Kế toán ngày 17 tháng 6 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Căn cứ Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Thông tư số 50/2005/TTLT/BTC-BNV ngày 15/6/2005 của Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán ngân sách xã và tài chính xã;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh, VPTU;
- CT và PCT UBND tỉnh;
- LĐVP và Phòng TM, Qtrị;
- Công báo tỉnh Tiền Giang;
- Lưu: VT.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Trung

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu03/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/01/2006
Ngày hiệu lực28/01/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/02/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 03/2006/QĐ-UBND tiêu chuẩn,điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế xếp phụ cấp kế toán trưởng,phụ trách kế toán nhà nước Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 03/2006/QĐ-UBND tiêu chuẩn,điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế xếp phụ cấp kế toán trưởng,phụ trách kế toán nhà nước Tiền Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu03/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýTrần Thanh Trung
        Ngày ban hành18/01/2006
        Ngày hiệu lực28/01/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/02/2019
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản gốc Quyết định 03/2006/QĐ-UBND tiêu chuẩn,điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế xếp phụ cấp kế toán trưởng,phụ trách kế toán nhà nước Tiền Giang

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 03/2006/QĐ-UBND tiêu chuẩn,điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế xếp phụ cấp kế toán trưởng,phụ trách kế toán nhà nước Tiền Giang