Quyết định 03/2007/QĐ-BTC

Quyết định 03/2007/QĐ-BTC ban hành định mức hao hụt thóc bảo quản dự trữ quốc gia do Cục Dự trữ quốc gia trực tiếp quản lý do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Quyết định 03/2007/QĐ-BTC định mức hao hụt thóc bảo quản dự trữ quốc gia đã được thay thế bởi Thông tư 161/2015/TT-BTC định mức chi phí bảo quản hao hụt hàng dự trữ quốc gia và được áp dụng kể từ ngày 01/12/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 03/2007/QĐ-BTC định mức hao hụt thóc bảo quản dự trữ quốc gia


BỘ TÀI CHÍNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 03/2007/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 08  tháng 01 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC HAO HỤT THÓC BẢO QUẢN DỰ TRỮ QUỐC GIA DO CỤC DỰ TRỮ QUỐC GIA TRỰC TIẾP QUẢN LÝ

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Pháp lệnh Dự trữ quốc gia số 17/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng định mức bảo quản hàng dự trữ quốc gia Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Dự trữ quốc gia

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này định mức hao hụt thóc bảo quản dự trữ quốc gia do Cục Dự trữ quốc gia trực tiếp quản lý (có phụ lục kèm theo).

Các định mức trên căn cứ theo tiêu chuẩn chất lượng thóc nhập kho dự trữ quốc gia tại tiêu chuẩn ngành TCN 04-2004: Thóc dự trữ quốc gia - Yêu cầu kỹ thuật ban hành theo Quyết định số 35/2004/QĐ-BTC ngày 14/4/2004 và quy phạm bảo quản thóc ban hành tại Quyết định số 34/2004/QĐ-BTC ngày 14/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo và thay thế phần nội dung quy định về định mức hao hụt thóc tại Điều 1 Quyết định số 91/2004/QĐ-BTC ngày 29/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành định mức bảo quản hàng hóa dự trữ quốc gia.

Điều 3. Cục trưởng Cục Dự trữ quốc gia, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức thực hiện và kiểm tra thi hành quyết định này ./.

 

Nơi nhận:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ  
quan thuộc Chính phủ;
- Các cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Viện KSNDTC;
- Tòa án NDTC;
- Công báo;
- Cục KTVB (Bộ Tư pháp);
- Các DTQG khu vực;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu : VT, Cục DTQG.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VẰN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2007/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu03/2007/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/01/2007
Ngày hiệu lực05/02/2007
Ngày công báo21/01/2007
Số công báoTừ số 49 đến số 50
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/12/2015
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2007/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 03/2007/QĐ-BTC định mức hao hụt thóc bảo quản dự trữ quốc gia


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 03/2007/QĐ-BTC định mức hao hụt thóc bảo quản dự trữ quốc gia
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu03/2007/QĐ-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn
       Ngày ban hành08/01/2007
       Ngày hiệu lực05/02/2007
       Ngày công báo21/01/2007
       Số công báoTừ số 49 đến số 50
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/12/2015
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản gốc Quyết định 03/2007/QĐ-BTC định mức hao hụt thóc bảo quản dự trữ quốc gia

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 03/2007/QĐ-BTC định mức hao hụt thóc bảo quản dự trữ quốc gia