Quyết định 03/2007/QĐ-UBND

Quyết định 03/2007/QĐ-UBND về phân cấp thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

Quyết định 03/2007/QĐ-UBND phân cấp thẩm định phê duyệt phương án bồi thường đã được thay thế bởi Quyết định 91/2008/QĐ-UBND bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và được áp dụng kể từ ngày 02/10/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 03/2007/QĐ-UBND phân cấp thẩm định phê duyệt phương án bồi thường


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 03/2007/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 26 tháng 01 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;
Căn cứ Thông tư số 197/2004/NĐ-CP">116/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Thông tư số 69/2006/TT-BTC ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 197/2004/NĐ-CP">116/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay, phân cấp việc thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ, cụ thể như sau:

1. Giao Hội đồng thẩm định thành phố thẩm định và trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đối với các trường hợp sau:

a) Thu hồi đất có liên quan từ 02 quận, huyện trở lên;

b) Các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

c) Các dự án do Trung ương quản lý đầu tư trên địa bàn thành phố.

2. Giao Ủy ban nhân dân quận, huyện phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đối với các trường hợp sau:

a) Các dự án có thu hồi đất thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Ủy ban nhân dân quận, huyện;

b) Các dự án có thu hồi đất do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố hoặc Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt thuộc địa bàn quản lý hành chính của quận, huyện (trừ các trường hợp nêu tại khoản 1 Điều này).

3. Đối với phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt, khi có phát sinh bổ sung do khiếu nại về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì giao Ủy ban nhân dân quận, huyện phê duyệt bổ sung theo đúng quy định, nhưng không vượt quá chi phí dự phòng.

4. Đối với các dự án đang triển khai thực hiện:

a) Các dự án đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành (nếu chưa kết thúc) giao Hội đồng thẩm định thành phố tiếp tục thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt;

b) Các dự án đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tổng thể nhưng chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết thì thực hiện theo Quyết định này.

Điều 2. Trước khi phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải xác định rõ nguồn vốn và bảo đảm cân đối đủ vốn mới thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau mười ngày và đăng báo Cần Thơ chậm nhất sau năm ngày kể từ ngày ký và thay thế các quy định tại Điều 11 và Điều 12 Quyết định số 11/2006/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố không còn hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Thanh Tòng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2007/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 03/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 26/01/2007
Ngày hiệu lực 05/02/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 02/10/2008
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 03/2007/QĐ-UBND phân cấp thẩm định phê duyệt phương án bồi thường


Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 03/2007/QĐ-UBND phân cấp thẩm định phê duyệt phương án bồi thường
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 03/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Cần Thơ
Người ký Võ Thanh Tòng
Ngày ban hành 26/01/2007
Ngày hiệu lực 05/02/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 02/10/2008
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 03/2007/QĐ-UBND phân cấp thẩm định phê duyệt phương án bồi thường

Lịch sử hiệu lực Quyết định 03/2007/QĐ-UBND phân cấp thẩm định phê duyệt phương án bồi thường