Quyết định 03/2008/QĐ-UBND

Quyết định 03/2008/QĐ-UBND về mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Kiên Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 03/2008/QĐ-UBND mức phụ cấp cán bộ, công chức làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa trên tỉnh Kiên Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 03/2008/QĐ-UBND

Rạch Giá, ngày 05 tháng 02 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;
Căn cứ Công văn số 3536/BNV-CCHC ngày 06/12/2007 của Bộ Nội vụ về việc phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp;
Căn cứ Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND ngày 09/01/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ mười tám về việc ban hành mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 29/TTr-TC ngày 31/1/2008 về việc ban hành mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Kiên Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi áp dụng và đối tượng được hưởng phụ cấp.

1. Phạm vi áp dụng: Cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông áp dụng đối với các cơ quan sau: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở và cơ quan tương đương (sau đây gọi là cơ quan chuyên môn cấp tỉnh) thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

2. Đối tượng được hưởng phụ cấp: Là cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố. Đối với Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn; cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả là các chức danh quy định tại Khoản 2, Điều 2 của Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn, cụ thể: Trưởng công an; Chỉ huy trưởng quân sự; Văn phòng – Thống kê; Địa chính – Xây dựng; Tài chính – Kế toán; Tư pháp – Hộ tịch; Văn hóa – Xã hội.

Điều 2. Mức phụ cấp, điều kiện để được hưởng phụ cấp, nguồn kinh phí thực hiện.

1. Mức phụ cấp: Đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp tối đa không quá 200.000 đồng/người/tháng.

2. Các điều kiện để được hưởng phụ cấp và cách tính trả

a) Các đối tượng quy định tại Khoản 2, Điều 1 của Quyết định này phải có tên trong Quyết định thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả do Thủ trưởng các cơ quan áp dụng cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông quyết định. Khi bị điều động, miễn nhiệm, cách chức, từ trần hoặc thôi tham gia bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ tháng nào thì thôi hưởng phụ cấp từ tháng tiếp theo. Đối với những cán bộ, công chức được điều động, bổ sung vào Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phải có quyết định điều động, bổ sung mới được hưởng chế độ này.

- Các trường hợp sau đây không được hưởng phụ cấp:

+ Thời gian được cử đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài được hưởng 40% tiền lương theo quy định tại Khoản 4, Điều 8 của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

+ Thời gian đi công tác, học tập ở trong nước không trực tiếp làm công tác chuyên môn từ 3 tháng trở lên.

+ Thời gian bị ốm đau, thai sản nghỉ vượt quá thời hạn quy định của Luật Bảo hiểm Xã hội.

+ Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương từ 01 tháng trở lên

+ Thời gian bị đình chỉ công tác.

b) Phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận và trả kết quả không được tính để hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng.

c) Cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hưởng phụ cấp theo quy định này thì không hưởng chế độ trả lương làm thêm giờ quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức.

3. Nguồn kinh phí thực hiện: Sử dụng trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước hàng năm được Ủy ban nhân dân giao theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành và từ các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ngành tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra Văn bản – Bộ Tư pháp;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT. và các PCT. UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- LĐVP, CVNC;
- Lưu: VT, nknguyen

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Ngọc Sương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu03/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/02/2008
Ngày hiệu lực15/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 03/2008/QĐ-UBND mức phụ cấp cán bộ, công chức làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa trên tỉnh Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 03/2008/QĐ-UBND mức phụ cấp cán bộ, công chức làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa trên tỉnh Kiên Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu03/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýBùi Ngọc Sương
        Ngày ban hành05/02/2008
        Ngày hiệu lực15/02/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 03/2008/QĐ-UBND mức phụ cấp cán bộ, công chức làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa trên tỉnh Kiên Giang

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 03/2008/QĐ-UBND mức phụ cấp cán bộ, công chức làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa trên tỉnh Kiên Giang

         • 05/02/2008

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/02/2008

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực