Quyết định 03/2010/QĐ-UBND

Quyết định 03/2010/QĐ-UBND chuyển giao công tác chứng thực các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã cho các tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Quyết định 03/2010/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực các hợp đồng, giao dịch đã được thay thế bởi Quyết định 1635/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Tiền Giang 2016 và được áp dụng kể từ ngày 10/06/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 03/2010/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực các hợp đồng, giao dịch


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 03/2010/QĐ-UBND

Mỹ Tho, ngày 17 tháng 3 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO CÔNG TÁC CHỨNG THỰC CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ CHO CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG CHỨNG NHẬN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Bộ Luật Dân sự ngày 14/6/2005;
Căn cứ Luật Công chứng ngày 29/11/2006;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
Căn cứ Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký; Thông tư số 79/2007/NĐ-CP">03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao công tác chứng thực các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang cho các tổ chức hành nghề công chứng (bao gồm các Phòng Công chứng và Văn phòng công chứng) chứng nhận, như sau:

1. Chuyển giao công tác chứng thực các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện Cai Lậy, Ủy ban nhân dân thị xã Gò Công và Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho cho các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang chứng nhận.

2. Chuyển giao công tác chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân và tài sản gắn liền với đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân các xã, phường thuộc thành phố Mỹ Tho; Ủy ban nhân dân thị trấn Cai Lậy thuộc huyện Cai Lậy; Ủy ban nhân dân các phường 1, 2, 3, 4, 5 thuộc thị xã Gò Công cho các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang chứng nhận.

Điều 2. Việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân và tài sản gắn liền với đất không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Điều 1 của Quyết định này vẫn áp dụng theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Gò Công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cai Lậy tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2010./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2010/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 03/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 17/03/2010
Ngày hiệu lực 01/06/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 10/06/2016
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 03/2010/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực các hợp đồng, giao dịch


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 03/2010/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực các hợp đồng, giao dịch
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 03/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Tiền Giang
Người ký Trần Thanh Trung
Ngày ban hành 17/03/2010
Ngày hiệu lực 01/06/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 10/06/2016
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 03/2010/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực các hợp đồng, giao dịch

Lịch sử hiệu lực Quyết định 03/2010/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực các hợp đồng, giao dịch