Quyết định 03/2010/QĐ-UBND

Quyết định 03/2010/QĐ-UBND về những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 do tỉnh Tây Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 03/2010/QĐ-UBND kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2010/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 01 tháng 02 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH NHỮNG GIẢI PHÁP, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-CP, ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010;

Căn cứ Nghị quyết số 21/2009/NQ-HĐND, ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 189/TTr-SKHĐT, ngày 25 tháng 01 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh năm 2010.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Hùng Việt

 

NHỮNG GIẢI PHÁP, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2010

(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND, ngày 01 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Năm 2010 là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010, Nghị quyết Đại hội VIII Đảng bộ tỉnh, là năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội IX Đảng bộ tỉnh, cũng là năm có nhiều ngày kỷ niệm lớn được tổ chức. Vì vậy, năm 2010 là năm có ý nghĩa đặc biệt, việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 có ý nghĩa quyết định đến việc hoàn thành kế hoạch 05 năm 2006-2010 và tạo tiền đề thuận lợi cho thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015.

Bên cạnh những thuận lợi cũng đan xen nhiều khó khăn thách thức; để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010 đạt kết quả cao nhất, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã tập trung thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu sau:

I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH NĂM 2010

1. Mục tiêu

Khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế; tập trung mọi nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội; đẩy mạnh phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh cải cách hành chính; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết kịp thời những vấn đề xã hội bức xúc; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tư pháp; tăng cường củng cố và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010.

2. Chỉ tiêu chủ yếu

Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh đã đề ra 22 chỉ tiêu, trong đó có 09 chỉ tiêu về lĩnh vực kinh tế, 07 chỉ tiêu về lĩnh vực xã hội và 06 chỉ tiêu về lĩnh vực môi trường như: Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) tăng tối thiểu 11% so với năm 2009; cơ cấu nông - lâm - ngư nghiệp, công nghiệp - xây dựng, dịch vụ trong GDP (giá cố định): 27,5% - 28% - 44,5%; vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 11.100 tỷ đồng, bằng 39% GDP, trong đó vốn xây dựng cơ bản thuộc vốn ngân sách địa phương 836,95 tỷ đồng; tổng thu ngân sách Nhà nước 2.206 tỷ đồng, tăng 6,83% so thực hiện năm 2009; tạo điều kiện giải quyết việc làm cho 22.000 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo 2,5%, đến cuối năm 2010 tỷ lệ hộ nghèo còn 3%; tỷ lệ hộ dân nông thôn dùng nước sạch, hợp vệ sinh 85%; 100% chất thải y tế được thu gom xử lý.

3. Các nhiệm vụ chủ yếu

3.1. Tổ chức thực hiện kịp thời các chủ trương, chính sách, giải pháp của Trung ương về kích thích kinh tế theo hướng vừa hỗ trợ phục hồi tăng trưởng, vừa thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Thường xuyên theo dõi những thông tin về phân tích và dự báo tình hình trong nước để chủ động, kịp thời có biện pháp khai thác tốt các cơ hội trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

3.2. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn cho đầu tư phát triển. Chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, đầu tư xây dựng cơ bản; mở rộng hợp tác, tranh thủ sự hỗ trợ giúp đỡ của bộ, ngành Trung ương, sự hợp tác của các tỉnh bạn, sự quan tâm của các tập đoàn, công ty, doanh nghiệp đối với các lĩnh vực đầu tư trên địa bàn Tây Ninh.

3.3. Tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện đẩy mạnh phát triển các ngành, lĩnh vực. Phát triển nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng sản xuất nông nghiệp, phát triển nhanh sản xuất công nghiệp. Tạo điều kiện mở rộng các loại hình dịch vụ tài chính, thông tin, tư vấn, việc làm.

3.4. Giải quyết tốt các vấn đề văn hóa - xã hội - môi trường. Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, dạy nghề; tăng khả năng ứng dụng của các đề tài, dự án khoa học công nghệ. Cải thiện điều kiện, chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân gắn liền với bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. Thực hiện có hiệu quả chương trình việc làm và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

3.5. Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường chính trị ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội.

3.6. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính. Tạo bước chuyển mới trong tổ chức thực hiện; đưa mục tiêu phát triển thành hiện thực trong cuộc sống.

II. CÁC GIẢI PHÁP, NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn cho đầu tư phát triển.

1.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Thường xuyên theo dõi thông tin về phân tích và dự báo tình hình trong nước để kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất việc tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 của tỉnh.

- Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ bản 05 năm 2006-2010; xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ bản 05 năm 2011-2015.

- Kịp thời tham mưu UBND tỉnh và hướng dẫn triển khai các quy định mới của Trung ương đối với lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư.

- Đánh giá tình hình thực hiện đầu tư thời gian qua, tham mưu UBND tỉnh quy trình đầu tư trong thời gian tới.

- Phối hợp với Sở Tài chính và các ngành, các huyện, thị xã đề xuất danh mục dự án đề nghị Trung ương hỗ trợ có mục tiêu, vốn trái phiếu Chính phủ, vay tín dụng ưu đãi.

- Tăng cường thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, kế hoạch đấu thầu, hậu kiểm đấu thầu.

- Đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010. Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành, huyện, thị xã liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch vốn năm 2010 của các Chương trình mục tiêu Quốc gia, Chương trình 135, Chương trình 134, Chương trình 160 và tổng kết chương trình vào cuối năm 2010.

- Phối hợp với các ngành liên quan xây dựng danh mục kêu gọi đầu tư theo hình thức BOT, BT.

- Tổng hợp kết quả thực hiện Chương trình hợp tác giữa tỉnh Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Long An, các tập đoàn kinh tế; điều phối phát triển Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam.

1.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý các khu công nghiệp, Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát căn cứ chức năng nhiệm vụ

- Phối hợp với các ngành, các huyện liên quan tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu Liên hợp Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Phước Đông - Bời Lời, Khu Công nghiệp Bourbon - An Hòa, các cụm công nghiệp trong các khu kinh tế, cụm công nghiệp điện tử, cơ khí, công nghệ cao Chà Là, đồng thời phối hợp với các công ty đầu tư hạ tầng kêu gọi, thu hút đầu tư trên cơ sở lựa chọn các dự án có công nghệ tiên tiến quy mô lớn.

- Thường xuyên nắm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp.

- Tăng cường hậu kiểm đầu tư, đăng ký kinh doanh; đôn đốc các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, đề xuất thu hồi đối với các dự án chậm hoặc không triển khai thực hiện.

1.3. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Du lịch

- Chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cập nhật đầy đủ thông tin, nhu cầu đầu tư và diễn biến tình hình đầu tư của tỉnh để tăng cường xúc tiến đầu tư, quảng bá hình ảnh Tây Ninh.

- Chủ trì phối hợp với các ngành, UBND các huyện, thị xã đề xuất điều chỉnh, bổ sung danh mục kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh.

1.4. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh củng cố tổ chức bộ máy của Trung tâm Quản lý và Phát triển quỹ đất Tây Ninh theo Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ.

1.5. Sở Xây dựng

- Phối hợp với Sở Tư pháp rà soát, tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và kịp thời triển khai, hướng dẫn các quy định mới của Trung ương đối với lĩnh vực xây dựng.

- Kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các huyện, thị xã đẩy nhanh tiến độ hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết xây dựng các thị trấn, thị xã; triển khai lập quy hoạch xây dựng các điểm dân cư nông thôn.

- Phối hợp với Sở Tài chính thông báo kịp thời giá vật tư xây dựng cơ bản hàng tháng. Hướng dẫn kiểm tra các chủ đầu tư thực hiện thanh toán, điều chỉnh giá; tham mưu đề xuất UBND tỉnh xử lý những vướng mắc về giá trong XDCB.

- Theo dõi, hỗ trợ Trung tâm quản lý dự án cấp tỉnh hoạt động ổn định.

- Tăng cường công tác:

+ Quản lý kiến trúc, quản lý công trình hạ tầng đô thị, khắc phục tình trạng xây dựng trái phép, không phép.

+ Thanh tra, kiểm tra chất lượng công trình xây dựng.

+ Thẩm định theo thẩm quyền.

- Triển khai Chương trình phát triển nhà ở, nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Đề án nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 744/QĐ-UBND, ngày 24/4/2009 của UBND tỉnh phê duyệt đề án hỗ trợ người nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg, ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

1.6. Thủ trưởng sở, ngành, Chủ tịch UBND huyện, thị xã

- Được giao làm chủ dự án:

+ Tổ chức triển khai ngay từ đầu năm; các nguồn vốn XDCB, sự nghiệp được giao phải được phân khai chậm nhất trong tháng 02 năm 2010.

+ Thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện dự án; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu dự án không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao.

+ Tiếp tục củng cố, kiện toàn các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng; củng cố các Ban quản lý dự án hiện có đủ năng lực để quản lý dự án hoặc thuê tư vấn để điều hành dự án; củng cố bộ máy chuyên trách bồi thường giải phóng mặt bằng của các huyện, thị xã.

- Được giao thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia; rà soát tổ chức thực hiện giải ngân hết vốn được giao giai đoạn 2006-2010 và tổng kết Chương trình.

- Triển khai thực hiện các nội dung trong hợp tác kinh tế - xã hội với thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An, các tập đoàn kinh tế đã ký kết với tỉnh Tây Ninh.

- Ủy ban nhân dân các huyện biên giới: Tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu: Chương trình 160, 135, 134; năm 2010 là năm cuối thực hiện chương trình giai đoạn 2006-2010, các huyện tập trung thực hiện giải ngân dứt điểm vốn năm 2010 và vốn chưa sử dụng từ các năm trước chuyển sang, không để còn vốn tồn chuyển sang năm 2011; bố trí công trình mới phải kết thúc trong năm 2010, nếu công trình còn dở dang, huyện phải tự cân đối ngân sách địa phương để hoàn thành.

2. Thực hiện tốt công tác tài chính, ngân sách và thu hút nguồn vốn tín dụng

2.1. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan để tham mưu UBND tỉnh:

+ Tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010 ở địa phương.

+ Tiếp tục đề nghị Trung ương xử lý hụt thu cho Tây Ninh.

+ Cơ chế tài chính để tạo Quỹ phát triển đất ở, phát triển Quỹ đất sạch, nguồn vốn để thành lập Quỹ đầu tư phát triển địa phương theo mô hình độc lập.

+ Huy động các nguồn vốn vay và các nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn của doanh nghiệp để bổ sung vốn cho đầu tư hạ tầng kinh tế, xây dựng khu tái định cư.

- Tăng cường công tác:

+ Kiểm tra, hướng dẫn, điều hành ngân sách và chấp hành dự toán ngân sách hàng năm theo Luật Ngân sách Nhà nước ở cấp huyện, cấp xã.

+ Kiểm soát chặt chẽ và nâng cao hiệu quả chi tiêu công, triệt để tiết kiệm chi.

+ Quản lý tài sản công, nhất là các khoản thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, tránh thất thoát, lãng phí tài sản công.

+ Đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi thực hiện Quyết định số 1698/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc UBND tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2007-2010.

- Đánh giá 04 năm (2007-2010) thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách và phương hướng phân cấp quản lý ngân sách thời kỳ 2011-2015.

- Đánh giá kết quả thực hiện, định mức phân bổ ngân sách địa phương giai đoạn 2007-2010 và phương hướng phân bổ ngân sách giai đoạn 2011-2015.

2.2. Cục Thuế tỉnh

- Tập trung chỉ đạo ngay từ đầu năm công tác thu ngân sách, phấn đấu tăng thu tối thiểu 5% so với dự toán được HĐND tỉnh giao.

- Thường xuyên rà soát để có giải pháp thực hiện tốt việc miễn, giảm, giãn thuế theo chỉ đạo của Chính phủ.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ về thuế, hướng dẫn và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các thành phần kinh tế trong việc kê khai nộp thuế.

- Đẩy mạnh xử lý các khoản nợ đọng thuế, chấn chỉnh công tác hoàn thuế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế.

2.3. Cục Hải quan tỉnh

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về hải quan theo hướng đơn giản hóa, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp; thường xuyên rà soát thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hải quan đã công bố.

- Xây dựng đề án thành lập trung tâm dữ liệu và công nghệ thông tin để chuẩn bị điều kiện tiến hành triển khai thủ tục hải quan điện tử.

- Triển khai thủ tục hải quan một điểm dừng tại cặp cửa khẩu Mộc Bài – Bà Vét theo bản thỏa thuận đã ký ngày 02/6/2009 giữa Tổng cục Hải quan Việt Nam và Tổng cục Hải quan và thuế gián thu Campuchia.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ cho doanh nghiệp và nhân dân hiểu biết pháp luật về hải quan để hưởng ứng phòng, chống các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại. Thực hiện tốt công tác thông tin hỗ trợ quản lý rủi ro.

2.4. Hệ thống ngân hàng Tây Ninh

- Bám sát chỉ đạo của ngành thực hiện những giải pháp tín dụng trong tình hình mới.

- Khai thác tối đa, huy động các nguồn vốn để mở rộng đầu tư tín dụng, tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, cho vay xuất khẩu, các làng nghề truyền thống, đảm bảo đủ vốn cho các dự án sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

- Thực hiện tốt công tác quản lý ngoại hối, mở rộng công tác thanh toán không dùng tiền mặt.

3. Tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để nâng cao tăng trưởng và hiệu quả sản xuất của các ngành, lĩnh vực

3.1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Đẩy mạnh các hoạt động chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ cho nông dân thông qua các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, bảo vệ thực vật, thú y; phổ biến các mô hình sản xuất hiệu quả cao đến nông dân.

- Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong sản xuất nông nghiệp, đảm bảo an toàn dịch bệnh; đặc biệt là ngăn chặn dịch bệnh lây lan từ biên giới vào nội địa.

- Phối hợp với các ngành, huyện, thị xã tạo điều kiện cho các dự án chăn nuôi đã cấp chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư sớm triển khai và đi vào hoạt động.

- Đôn đốc, hướng dẫn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn thực hiện dự án khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo; Chương trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn; dự án phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục tập trung công tác giải quyết triệt để tình trạng phá rừng, lấn chiếm, sử dụng đất lâm nghiệp sai mục đích; triển khai, thực hiện tốt kế hoạch trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán năm 2010.

- Triển khai, tổ chức thực hiện:

+ Các dự án, nội dung thuộc Chương trình hành động của UBND tỉnh triển khai Nghị quyết Trung ương 7 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

+ Chương trình xây dựng nông thôn mới.

+ Dự án tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2011-2015.

+ Các đề án, dự án trong kế hoạch hành động của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020. Chủ động phòng chống lụt bão, ứng phó kịp thời với mọi tình huống, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

3.2. Sở Công Thương

- Đẩy mạnh Chương trình khuyến công, chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện Chương trình, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận vốn, tiếp cận khoa học công nghệ.

- Xây dựng và triển khai Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010-2015.

- Rà soát những nơi chưa có điện, phối hợp với ngành điện có kế hoạch triển khai xây dựng các công trình, đảm bảo đưa điện đến nhân dân.

- Tăng cường hoạt động phổ biến, nâng cao kiến thức hội nhập, phát triển và đào tạo kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử trong các doanh nghiệp.

- Phối hợp với các ngành, các cấp liên quan:

+ Tạo điều kiện hỗ trợ để đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng dây chuyền 2 của nhà máy xi măng Fico Tây Ninh.

+ Tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thông thoáng, thuận lợi cho doanh nghiệp trong công tác xuất, nhập khẩu; hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác xúc tiến đầu tư, tìm kiếm thị trường, tham gia hội chợ, triển lãm, quảng bá thương hiệu.

+ Quản lý chặt chẽ các hoạt động nhập khẩu, đảm bảo nhập các mặt hàng phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh trong tỉnh.

+ Khai thác tốt lợi thế biên mậu. Mở các cặp cửa khẩu phụ, hợp tác với các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia đầu tư, nâng cấp các tuyến đường qua cửa khẩu.

+ Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, thực hiện tốt công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; kiểm tra về giá, chất lượng hàng hóa; xử lý nghiêm những sai phạm.

3.3. Sở Giao thông vận tải

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch nâng tải trọng đồng bộ giữa cầu và đường, tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án công trình theo kế hoạch được giao.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành phân cấp quản lý lại hệ thống đường bộ, đường thủy trên địa bàn tỉnh.

- Tạo điều kiện để nâng cao năng lực và chất lượng dịch vụ vận tải, chú trọng mục tiêu an toàn và thuận lợi trong vận tải hành khách, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, kiềm chế tai nạn giao thông.

- Phối hợp tốt với các ngành chức năng của tỉnh tiếp tục hỗ trợ việc thay thế phương tiện xe lôi máy, xe thô sơ.

- Tham mưu UBND tỉnh và triển khai, hướng dẫn các quy định mới của Trung ương đối với lĩnh vực giao thông - vận tải.

- Chấn chỉnh, nâng cao chất lượng các lớp bồi dưỡng cấp giấy phép lái xe; đảm bảo được nội dung nâng cao nhận thức của người dân về luật giao thông, về các quy định khi tham gia giao thông.

- Hoàn chỉnh các quy hoạch ngành giao thông.

3.4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách để đẩy nhanh tốc độ phát triển bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin.

- Đẩy mạnh việc đưa công nghệ thông tin vào công tác quản lý nhà nước từ tỉnh đến cơ sở.

- Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư xây mới các trạm di động thu phát sóng ở nông thôn, biên giới; mở rộng vùng phủ sóng phục vụ nhu cầu của nhân dân trong tỉnh.

4. Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ; chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân

4.1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Thực hiện nhiệm vụ đổi mới công tác quản lý giáo dục; tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục; chăm lo và đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

- Củng cố, duy trì và phát huy kết quả xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, đẩy mạnh phổ cập bậc trung học trong toàn tỉnh.

- Tiếp tục triển khai các biện pháp để giảm tỷ lệ học sinh bỏ học ở các cấp.

- Kiểm tra, hướng dẫn các huyện, thị xã mở rộng quy mô trường, lớp mầm non đáp ứng yêu cầu thực hiện mục tiêu phổ cập mẫu giáo 5 tuổi.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, đôn đốc các huyện thực hiện tốt chính sách hỗ trợ con hộ nghèo học mẫu giáo, là học sinh các cấp thuộc địa bàn 15 xã biên giới thuộc chương trình 135 giai đoạn II.

- Đẩy mạnh triển khai đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ của giáo viên giai đoạn 2008-2012, kế hoạch trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2006-2010, huy động các nguồn vốn xây dựng kiên cố hóa trường học các cấp.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị liên quan nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm - Thể thao - Học tập cộng đồng.

- Phối hợp với ngành Bảo hiểm xã hội, Sở Y tế thực hiện tốt công tác bảo hiểm y tế học sinh theo quy định của luật Bảo hiểm Y tế.

4.2. Sở Khoa học và Công nghệ

- Nâng cao chất lượng các hoạt động nghiên cứu, triển khai các đề tài, dự án; nâng cao chất lượng nghiệm thu các đề tài, dự án.

- Điều tra tổng thể hiện trạng công nghệ của địa phương, xây dựng cơ sở dữ liệu về công nghệ.

- Tăng cường công tác quản lý an toàn bức xạ, quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

- Tuyên truyền phổ biến các thành tựu khoa học công nghệ của địa phương thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

- Triển khai các chương trình, dự án nâng cao tiềm lực các tổ chức khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh.

4.3. Sở Y tế

- Tập trung thực hiện có hiệu quả các Chương trình y tế Quốc gia; củng cố, phát triển mạng lưới giám sát, phòng chống dịch bệnh từ tỉnh đến cơ sở; sẵn sàng ứng phó tình huống khẩn cấp khi dịch bệnh, thiên tai, ngộ độc thực phẩm xảy ra.

- Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng bệnh viện tỉnh, huyện, trạm xá xã theo kế hoạch được giao.

- Kiểm tra, duy trì danh hiệu các xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế, không để hiện tượng xuống cấp trong chất lượng hoạt động.

- Kiểm tra, chấn chỉnh công tác khám chữa bệnh ở các tuyến, tăng cường giáo dục nâng cao y đức, tinh thần thái độ phục vụ bệnh nhân của đội ngũ cán bộ y tế.

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra thường xuyên về vệ sinh an toàn thực phẩm nhất là bếp ăn tập thể học sinh, công nhân, thức ăn đường phố.

- Tiếp tục tuyên truyền, hạ thấp tỷ suất sinh một cách ổn định và vững chắc; nâng cao chất lượng dân số, xây dựng gia đình ít con, bình đẳng, hạnh phúc, bền vững.

- Phối hợp với các ngành chức năng thực hiện tốt công tác Bảo hiểm Y tế trong tình hình mới.

4.4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, các đơn vị liên quan kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật ở các dự án đầu tư trong và ngoài nước để bảo vệ quyền lợi công nhân; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, kịp thời giải quyết những vướng mắc về quan hệ lao động, hạn chế tranh chấp lao động, đình công.

- Hướng dẫn các cơ sở dạy nghề trực thuộc có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo, đào tạo lại đội ngũ giáo viên dạy nghề gắn với việc đầu tư trang thiết bị để nâng cao chất lượng đào tạo dạy nghề.

- Xây dựng thông tin thị trường lao động, thiết lập và quản lý cung cầu lao động, liên kết với doanh nghiệp xây dựng kế hoạch đào tạo lao động theo nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, tổ chức tốt sàn giao dịch việc làm.

- Kết hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác quản lý, công tác dạy nghề ngắn, dài hạn ở các Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện, thị xã.

- Theo dõi tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp.

- Tổng kết việc thực hiện chuẩn nghèo hiện hành, các chính sách đang áp dụng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đề xuất chuẩn nghèo, các chính sách đối với hộ nghèo, cận nghèo cho giai đoạn 2011-2015.

- Triển khai nhanh dự án nâng cao năng lực đào tạo nghề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia.

- Thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu Chương trình hành động Quốc gia Vì trẻ em Việt Nam giai đoạn 2001-2010.

- Đẩy mạnh công tác bình đẳng giới. Nâng cao chất lượng hoạt động Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ.

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nghĩa trang liệt sĩ Trà Võ.

4.5. Các cấp, các ngành theo chức năng, nhiệm vụ

- Tổ chức thực hiện Đề án nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 744/QĐ-UBND, ngày 24/4/2009 của UBND tỉnh phê duyệt đề án hỗ trợ người nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg, ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, chính sách hỗ trợ đời sống, sản xuất tại các xã biên giới; chương trình tín dụng đối với hộ nghèo, học sinh, sinh viên nghèo và các đối tượng chính sách, tổ chức thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

4.6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương về xây dựng gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới, tuyên truyền hướng dẫn thực hiện mô hình phòng, chống bạo lực gia đình.

- Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch kêu gọi đầu tư các khu du lịch trên địa bàn tỉnh, xây dựng quy hoạch khu du lịch Căn cứ Trung ương Cục.

- Đẩy mạnh xã hội hóa thể dục thể thao, tổ chức tốt công tác đào tạo và huấn luyện vận động viên đối với các môn thể thao là thế mạnh của tỉnh để đạt thành tích cao trong thi đấu.

- Triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2010.

- Kết hợp Sở Giáo dục và Đào tạo đa dạng hóa nội dung và nâng cao chất lượng hoạt động của các Trung tâm Văn hóa Thể thao - Học tập cộng đồng.

- Tham mưu UBND tỉnh:

+ Tổ chức các ngày lễ lớn trong năm 2010.

+ Sơ kết đánh giá thực trạng hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành ở 03 cấp: tỉnh, huyện, xã để có kế hoạch củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của Đội 814 đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.

5. Tập trung thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường

5.1. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tăng cường hậu kiểm giao đất, cho thuê đất.

- Kiểm tra, hướng dẫn các huyện, thị xã trong công tác quản lý đất đai, giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất và các lĩnh vực khác về tài nguyên, môi trường theo thẩm quyền.

- Thường xuyên kiểm tra, xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường theo kế hoạch đã đề ra.

- Xây dựng hệ thống thông tin môi trường, định kỳ hàng quý có báo cáo để phục vụ cho việc đánh giá phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững.

- Hoàn thành kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010; quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 tỉnh Tây Ninh.

5.2. Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế tăng cường kiểm soát các hoạt động xả, thải, xử lý các vi phạm.

5.3. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND huyện, thị xã thanh, kiểm tra các cơ sở y tế để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý; đảm bảo thu gom, xử lý chất thải y tế đạt chuẩn môi trường.

5.4. Công an tỉnh đẩy mạnh công tác điều tra, phát hiện, xử lý các vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

6. Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội

6.1. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh thực hiện nâng cao chất lượng xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trong tình hình mới; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh toàn diện. Đánh giá, nhận định đúng, kịp thời tình hình, chủ động xử lý hiệu quả các tình huống, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

6.2. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp cùng các ngành, huyện, thị xã liên quan tiếp tục triển khai Dự án xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh giai đoạn 2003-2010; triển khai Đề án bố trí 03 khu dân cư biên giới bắc Tây Ninh.

6.3. Sở Ngoại vụ

- Phối hợp với Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về biên giới.

- Tham mưu UBND tỉnh các chương trình hoạt động đối ngoại, Chương trình hợp tác kinh tế - xã hội với các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia có chung đường biên giới.

- Phấn đấu hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia theo kế hoạch Trung ương giao.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các thỏa thuận với phía bạn Campuchia về mở các cửa khẩu phụ gắn với việc xây dựng các khu dân cư và phát triển hoạt động dịch vụ biên mậu trên biên giới.

6.4. Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các lực lượng, các ngành chức năng tiếp tục vận động toàn dân tham gia, đồng thời triển khai tổng hợp nhiều biện pháp để thực hiện có hiệu quả Chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm, Chương trình mục tiêu “4 giảm”; tăng cường công tác nắm bắt tình hình, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống; chủ động, tích cực phòng ngừa có hiệu quả, không để xảy ra cướp có vũ trang, kéo giảm các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, kiểm soát ma túy qua biên giới, kiềm chế tai nạn giao thông, phấn đấu giảm tai nạn giao thông cả 3 mặt: số vụ, số người chết và số người bị thương so với năm 2009.

6.5. Thanh tra tỉnh

Nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai của công dân, tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại tồn đọng phức tạp, kéo dài.

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án thuộc Chương trình hành động Quốc gia đối với nội dung phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả thanh tra, kiểm tra; kết hợp tốt công tác thanh tra, kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo với đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong quá trình hoạt động.

6.6. Sở Tư pháp

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện tốt việc thẩm định, góp ý, kiểm tra, rà soát và theo dõi chung về tình hình thực hiện.

- Đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở, công tác hành chính tư pháp, công tác trợ giúp pháp lý.

- Nâng cao năng lực các cơ quan bổ trợ tư pháp, chất lượng hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng

6.7. UBND huyện, thị xã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai. Rà soát các quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhưng chưa được thực hiện, có biện pháp tổ chức thực hiện nghiêm túc, đảm bảo hiệu lực thi hành.

7. Đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Các sở, ngành phối hợp với Sở Tư pháp tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp, tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, ban hành mới hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo ra bước tiến mới về chất, trọng tâm là thủ tục hành chính và trách nhiệm công vụ, đề cao trách nhiệm cá nhân, chú trọng công tác chỉ đạo, điều hành, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, huyện, thị xã.

Tập trung công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ, việc vi phạm, đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu ở các cấp, các ngành.

Các cấp, các ngành tập trung thực hiện:

- Triển khai thực hiện Luật cán bộ, công chức. Tổ chức tốt việc thi tuyển, tuyển dụng, chuẩn hóa cán bộ, công chức đồng thời với việc sắp xếp, củng cố tăng cường tổ chức bộ máy chính quyền các cấp.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

- Kế hoạch triển khai Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 (Đề án 30); phấn đấu giảm tối thiểu 30% thủ tục hành chính.

- Cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”.

- Giải quyết kịp thời những vướng mắc của doanh nghiệp. Tăng cường kiểm tra giám sát, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phong cách phục vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, tránh phiền hà cho nhân dân.

- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

- Phối hợp tốt giữa các cấp, các ngành; khắc phục các hạn chế, yếu kém trong quản lý điều hành. Chủ động nắm bắt thông tin, phân tích, dự báo trong tình hình mới để chủ động có biện pháp chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện cho phù hợp.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu, thường xuyên theo dõi cập nhật, thực hiện nghiêm túc quy định về thời gian, nội dung báo cáo định kỳ, đột xuất.

- Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường công tác thông tin từ Nhà nước và tiếp nhận thông tin phản hồi từ nhân dân, doanh nghiệp về các chủ trương, chính sách, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng; các ngành, các cấp tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên các lĩnh vực, trước hết là trong các lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, chi tiêu ngân sách Nhà nước, đầu tư xây dựng cơ bản.

- Phát huy vai trò của nhân dân, vai trò của báo chí trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

8. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; phát động phong trào thi đua yêu nước tạo sự đồng thuận cao trong tất cả các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và trong các tầng lớp nhân dân để phát huy tính năng động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2010, đạt mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cấp, các ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, có kế hoạch tổ chức thực hiện ngay những giải pháp, nhiệm vụ trong quyết định này; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ đã đề ra; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện, đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm.

2. Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh căn cứ vào nhiệm vụ của các cấp, các ngành được giao nêu trong quyết định để làm tiêu chí xét thi đua, khen thưởng vào cuối năm, có tính đến tiêu chí chấp hành các quy định về thông tin, báo cáo./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu03/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/02/2010
Ngày hiệu lực11/02/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 03/2010/QĐ-UBND kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 03/2010/QĐ-UBND kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Tây Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu03/2010/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýVõ Hùng Việt
        Ngày ban hành01/02/2010
        Ngày hiệu lực11/02/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 03/2010/QĐ-UBND kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Tây Ninh

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 03/2010/QĐ-UBND kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Tây Ninh

         • 01/02/2010

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 11/02/2010

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực