Quyết định 03/2011/QĐ-UBND

Quyết định 03/2011/QĐ-UBND về chương trình phát triển văn hóa nông thôn trên địa bàn giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 do tỉnh Long An ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 03/2011/QĐ-UBND phát triển văn hóa nông thôn trên địa bàn Long An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03 /2011/QĐ-UBND

Tân An, ngày 09 tháng 02 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN GIAI ĐOẠN 2011-2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, số 22/QĐ-TTg ngày 05/01/2010 phê duyệt Đề án “Phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”, số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại tờ trình số 76/TTr-SVHTTDL ngày 25/01/2011; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại văn bản số 1212/STP-VBQP ngày 17/12/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Chương trình Phát triển văn hóa nông thôn trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 (đính kèm).

Điều 2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chương trình đạt hiệu quả cao.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp;
- TT.TU, TT. HĐND tỉnh;
- TT.UBMTTQ và đoàn thể tỉnh;
- CT, PCT.UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Phòng NCVX;
- Lưu: VT, SVHTTDL, DTh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Dương Quốc Xuân

 

CHƯƠNG TRÌNH

PHÁT TRIỂN VĂN HÓA NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN GIAI ĐOẠN 2010-2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020
(ban hành kèm theo Quyết định số 03 /2011/QĐ-UBND ngày 09 /02/2011 của UBND tỉnh )

I. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN

1. Phát triển văn hoá nông thôn trong tỉnh trên cơ sở gắn kết và lồng ghép với các Chương trình, Dự án khác của địa phương, trước hết là Chương trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH).

2. Phát triển văn hoá nông thôn trên cơ sở kế thừa và phát huy truyền thống văn hoá tốt đẹp của địa phương, phù hợp với từng vùng trong tỉnh, hướng đến xây dựng nông thôn văn minh, hiện đại, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, góp phần cụ thể hoá thực hiện bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới phù hợp với đặc trưng của địa phương.

3. Phát triển văn hoá nông thôn theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, trong đó phát huy vai trò chủ động của cộng đồng dân cư ở địa phương, cơ sở là chính, Nhà nước đóng vai trò hướng dẫn, hỗ trợ, có cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư, thu hút các nguồn lực xã hội hoá, huy động sự đóng góp của nhân dân.

4. Phát triển văn hoá nông thôn đặt trong mối quan hệ với phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, môi trường sinh thái, cảnh quan thiên nhiên ở địa phương, cơ sở.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Nâng cao đời sống văn hoá tinh thần và thể chất của người dân ở vùng nông thôn, rút ngắn khoảng cách chênh lệch mức hưởng thụ văn hoá của đồng bào vùng nông thôn với thành thị. Củng cố và phát triển hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao ở cơ sở, tạo điều kiện để người dân ở vùng nông thôn tham gia nhiều hơn các hoạt động văn hoá, thể thao và sáng tạo văn hoá nghệ thuật. Nâng cao chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH, chú trọng mô hình “Gia đình văn hoá”, “Ấp văn hoá”, thực hiện các tiêu chí phát triển văn hoá nông thôn mới cấp xã, tạo nền tảng vững chắc để phát triển văn hoá nông thôn mới gắn với xây dựng con người, gia đình, cộng đồng nông thôn và môi trường văn hoá nông thôn lành mạnh, phong phú, giàu bản sắc văn hoá dân tộc, địa phương, tạo động lực thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới.

2. Mục tiêu cụ thể

a. Giai đoạn 2011-2015

- Trên 90% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, trong đó 20% gia đình văn hoá ở nông thôn làm giàu từ sản xuất nông nghiệp hàng hoá;

- 80% ấp được công nhận danh hiệu ấp văn hoá;

- 30% xã được công nhận đạt chuẩn văn hoá;

- 50% xã có Trung tâm Văn hoá - Thể thao, trong đó có 50% đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

- 70% ấp có Nhà văn hoá, khu thể thao, trong đó 15% đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

- 90% cán bộ Trung tâm Văn hoá - Thể thao cấp xã và Nhà văn hoá, khu thể thao ấp được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ;

- 50% người dân ở nông thôn tham gia thường xuyên các hoạt động văn hoá, thể thao, trong đó có 25% dân số nông thôn luyện tập thể dục thể thao thường xuyên;

- 90% nông dân được phổ biến pháp luật và các quy định về văn hoá;

b. Định hướng đến năm 2020

- Tiếp tục củng cố, nâng cao tỷ lệ và chất lượng đạt được trong giai đoạn 2011-2015.

- Phấn đấu đạt các tiêu chí về xây dựng văn hoá nông thôn mới cấp xã:

. 100% ấp đạt danh hiệu ấp văn hoá;

. 100% ấp có Nhà văn hoá, khu thể thao đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

. 70% xã có Trung tâm Văn hoá - Thể thao, trong đó có 70% đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

III. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Nhóm nhiệm vụ, giải pháp tuyên truyền vận động

- Đẩy mạnh các biện pháp và đa dạng hoá các hình thức thông tin, tuyên truyền, vận động người dân để các ngành, các cấp, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở được quán triệt thông suốt; nâng cao nhận thức của người dân về Chương trình Phát triển văn hoá nông thôn trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2011- 2015 và định hướng đến năm 2020.

- Tăng cường tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 khoá X của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ và Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 20/11/2008 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

2. Nhóm nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, chú trọng mô hình “gia đình văn hoá”,“ ấp văn hoá” và xã đạt chuẩn văn hoá

- Nâng cao nhận thức và hành động của người dân về văn hoá gia đình, ý thức tự nguyện tự giác của các gia đình trong việc xây dựng, giữ vững và phát huy danh hiệu “Gia đình văn hoá”; nhân rộng mô hình gia đình văn hoá tiêu biểu xuất sắc ở nông thôn, làm giàu từ sản xuất nông nghiệp và dịch vụ ở nông thôn.

- Nâng cao nhận thức, hành động của người dân về văn hoá ấp và xây dựng ấp văn hoá, phát huy mạnh mẽ ý thức và vai trò tự quản của các cộng đồng dân cư trong việc xây dựng, giữ vững, phát huy danh hiệu “Ấp văn hoá”; nhân rộng mô hình ấp văn hoá tiêu biểu gắn kết với chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển ngành nghề phụ; chú trọng xây dựng ấp văn hoá bền vững, thực sự trở thành điểm sáng về văn hoá ở nông thôn, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; bài trừ tệ nạn xã hội, nâng cao mức hưởng thụ về văn hoá, thu hút người dân nông thôn tham gia vào các hoạt động văn hoá, thể thao trên địa bàn; rút ngắn khoảng cách chênh lệch mức hưởng thụ văn hoá của đồng bào vùng nông thôn với thành thị; xây dựng cộng đồng nông thôn ổn định về chính trị, phát huy dân chủ cơ sở, sống hoà thuận, nhân ái, giàu bản sắc dân tộc, có môi trường xanh - sạch - đẹp - an toàn.

3. Nhóm nhiệm vụ, giải pháp xây dựng hệ thống thiết chế và hoạt động văn hoá, thể thao ở nông thôn

- Từng bước hoàn thiện Trung tâm Văn hoá - Thể thao cấp xã gắn với các hoạt động trạm truyền thanh, tủ sách, điểm bưu điện - văn hóa xã, Trung tâm học tập cộng đồng, phòng tập luyện và thi đấu thể thao, đi đôi với đổi mới phương thức hoạt động nhằm khai thác, phát huy hiệu quả của Trung tâm Văn hoá - Thể thao cấp xã.

- Phát triển Nhà văn hoá, khu thể thao ấp gắn với phong trào xây dựng “Ấp văn hoá”. Đẩy mạnh hoạt động phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao ở cộng đồng dân cư, xây dựng hạt nhân phong trào làm nòng cốt để duy trì hoạt động Nhà văn hoá, khu thể thao ấp.

4. Nhóm nhiệm vụ, giải pháp tăng cường nguồn lực phát triển văn hoá nông thôn

- Đẩy mạnh thực hiện và nâng cao hiệu quả hoạt động phong trào TDĐKXDĐSVH, xem đây là giải pháp quan trọng để phát triển văn hoá nông thôn.

- Ngân sách tỉnh, huyện, xã đầu tư kinh phí xây dựng Trung tâm Văn hoá - Thể thao cấp xã và hỗ trợ xây dựng Nhà văn hoá, khu thể thao ấp, ưu tiên cho xã vùng sâu, xã biên giới.

- Đẩy mạnh xã hội hoá huy động nhiều nguồn lực từ các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí trên địa bàn nông thôn.

- Gắn kết chặt chẽ các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa với việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển văn hóa nông thôn trong tỉnh.

- Quan tâm đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ văn hóa, thể thao và lực lượng cộng tác viên, hạt nhân nòng cốt ở cơ sở.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh

a. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: là cơ quan Thường trực, giữ vai trò đầu mối, chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành đoàn thể tỉnh, địa phương thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Tổ chức điều hành thực hiện chương trình, tiến hành xây dựng kế hoạch hàng năm trình UBND tỉnh phê duyệt; cụ thể hoá chỉ tiêu kế hoạch cho các huyện, thành phố.

- Hướng dẫn nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của phong trào TDĐKXDĐSVH ở nông thôn; đẩy mạnh công tác xã hội hoá hoạt động văn hoá, thể thao.

- Đẩy mạnh hoạt động văn hóa, thể thao ở nông thôn, phát huy tốt hệ thống thiết chế văn hoá - thể thao cơ sở, nhất là Trung tâm Văn hoá - Thể thao xã gắn với hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân ở nông thôn;

- Chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý Trung tâm Văn hoá - Thể thao cấp xã đạt trình độ trung cấp hoặc tương đương.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ, hướng dẫn các huyện, thành phố tổ chức thực hiện, tổng hợp tình hình và định kỳ sơ kết hàng năm, tổ chức tổng kết 05 năm.

b. Sở Kế hoạch và Đầu tư: chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành phố cân đối, phân bổ và giao chỉ tiêu kế hoạch xây dựng các công trình văn hóa, thể thao ở cơ sở.

c. Sở Tài chính: tham mưu bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện Chương trình đạt hiệu quả cao.

d. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: chủ trì phối hợp với các Sở ngành và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn chặt với quá trình triển khai thực hiện Chương trình phát triển văn hoá nông thôn của tỉnh, chú trọng thực hiện đạt các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới.

đ. Hội Nông dân tỉnh: tiếp tục duy trì và phát triển sâu rộng phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, xây dựng gia đình nông dân văn hoá, gắn với thực hiện Chương trình phát triển văn hoá nông thôn ở địa phương.

e. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Long An: thường xuyên phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về nội dung và kết quả thực hiện Chương trình phát triển văn hoá nông thôn của tỉnh; kịp thời nêu gương, nhân rộng những mô hình tiên tiến, cách làm hay thúc đẩy sự phát triển văn hoá ở các vùng nông thôn trong tỉnh, góp phần vào kết quả xây dựng nông thôn mới của tỉnh nhà.

f. Các Sở, ngành khác có liên quan: tích cực phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các tổ chức đoàn thể tổ chức thực hiện Chương trình lồng ghép với thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch hàng năm của đơn vị mình.

g. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam tỉnh và các tổ chức thành viên: tiếp tục phát huy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phối hợp chặt chẽ cùng các Sở, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình.

2. UBND các huyện và thành phố Tân An

Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chương trình bằng các kế hoạch cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương nhằm xây dựng và phát triển văn hóa nông thôn ở địa phương, cơ sở mình đạt kết quả cao nhất, quan tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp của Chương trình, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Thường xuyên thông tin tuyên truyền, vận động nội bộ và người dân tích cực tham gia thực hiện Chương trình.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào TDĐKXDĐSVH ở địa phương, cơ sở, chú ý xây dựng mô hình “Gia đình văn hoá”, “Ấp văn hoá” bền vững đi đôi với việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

- Huy động sức mạnh tổng hợp thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương gắn với việc thực hiện Chương trình xây dựng văn hoá nông thôn ở cơ sở.

- Tổ chức quy hoạch và dành quỹ đất để đầu tư xây dựng Trung tâm văn hóa, Thể thao xã và Nhà văn hóa, khu thể thao ấp; cân đối ngân sách hàng năm hỗ trợ hoạt động của Trung tâm văn hóa, thể thao xã và đầu tư thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển văn hóa nông thôn ở địa phương; đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các cá nhân, tổ chức đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí ở địa phương mình.

- Củng cố tổ chức bộ máy của Trung tâm Văn hoá - Thể thao xã gắn với Trung tâm học tập cộng đồng để phát huy hết công năng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hoá, thể thao xã hiện nay.

- Định kỳ 6 tháng báo cáo kết quả thực hiện về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu03/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/02/2011
Ngày hiệu lực19/02/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 03/2011/QĐ-UBND phát triển văn hóa nông thôn trên địa bàn Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 03/2011/QĐ-UBND phát triển văn hóa nông thôn trên địa bàn Long An
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu03/2011/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
        Người kýDương Quốc Xuân
        Ngày ban hành09/02/2011
        Ngày hiệu lực19/02/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 03/2011/QĐ-UBND phát triển văn hóa nông thôn trên địa bàn Long An

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 03/2011/QĐ-UBND phát triển văn hóa nông thôn trên địa bàn Long An

         • 09/02/2011

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 19/02/2011

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực