Quyết định 03/2012/QĐ-UBND

Quyết định 03/2012/QĐ-UBND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành

Quyết định 03/2012/QĐ-UBND lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đã được thay thế bởi Quyết định 04/2015/QĐ-UBND thu nộp quản lý sử dụng lệ phí Giấy phép kinh doanh vận tải ô tô Lạng Sơn và được áp dụng kể từ ngày 02/02/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 03/2012/QĐ-UBND lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2012/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 23 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi thành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 66/2011/TT-BTC ngày 18/5/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Căn cứ Nghị quyết số 65/2011/NQ-HĐND ngày 15/12/2011 của HĐND tỉnh Lạng Sơn về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho cơ quan tổ chức thu lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 20/TTr - STC-QLG&TS ngày 04/02/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định về thu lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như sau:

1. Đối tượng nộp lệ phí theo quy định tại Điều 2 của Thông tư số 66/2011/TT-BTC ngày 18/5/2011 là các tổ chức, cá nhân khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô, phải nộp lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô.

2. Mức thu lệ phí: Áp dụng theo quy định tại Nghị quyết số 65/2011/NQ-HĐND ngày 15/12/2011 của HĐND tỉnh Lạng Sơn về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho cơ quan tổ chức thu lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, cụ thể:

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu

1

Cấp mới Giấy phép

đồng/giấy phép

200.000

2

Cấp đổi, cấp lại (do mất, hỏng, hoặc có thay đổi về điều kiện kinh doanh liên quan đến nội dung trong Giấy phép)

đồng/lần cấp

50.000

Điều 2. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền lệ phí thu được:

1. Cơ quan tổ chức thu lệ phí được trích để lại 90% (Chín mươi phần trăm) trên tổng số tiền lệ phí thực thu được trước khi nộp vào ngân sách, để trang trải chi phí cho các hoạt động thu lệ phí theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002. Phần lệ phí còn lại 10% (Mười phần trăm) nộp vào ngân sách Nhà nước.

2. Cơ quan tổ chức thu lệ phí phải lập và giao biên lai thu lệ phí (hoặc hóa đơn, vé thu lệ phí) cho đối tượng nộp lệ phí và có trách nhiệm niêm yết mức thu lệ phí tại địa điểm thu phí.

Điều 3. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Cục Thuế tỉnh và các ngành chức năng có liên quan tổ chức kiểm tra thực hiện việc thu lệ phí theo các quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở: Tài chính, Giao thông vận tải; Cục trư­ởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- Ủy ban Dân tộc;
- Các Bộ: Tài chính, Giao thông vận tải;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội;
- TT Tỉnh ủy;
- TT. Hội đồng nhân dân tỉnh;
- CT, PCT Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Viện Kiểm soát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Công Báo tỉnh, Báo Lạng Sơn;
- PVP, các phòng CV;
- Lưu: VT, LTH.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu03/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/02/2012
Ngày hiệu lực04/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/02/2015
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 03/2012/QĐ-UBND lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 03/2012/QĐ-UBND lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu03/2012/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
        Người kýNguyễn Văn Bình
        Ngày ban hành23/02/2012
        Ngày hiệu lực04/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/02/2015
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 03/2012/QĐ-UBND lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 03/2012/QĐ-UBND lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô